agia_theophania_1
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ἀριθ. 101/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Πῶς Σέ Χριστέ, δοῦλοι τόν Δεσπότην,
ἀξίως τιμήσωμεν, ὅτι ἐν τοῖς ὕδασι,
πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισας»
(Ἰδιόμελον Αἴνων ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
«Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, καί ἐπί γῆς ὀφθέντι, καί φωτίσαντι τόν κόσμον».

Ὑμνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καί δοξάζομεν «τόν δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα» Κύριον ἡμῶν καί Θεόν  Ἰησοῦν Χριστόν. Προσκυνοῦμεν καί δοξάζομεν τόν Σωτῆρα καί Θεῖον Λυτρωτήν μας, διότι  «ἐν τοῖς ὕδασι πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισε».

agia_theofania_2          Ἡ ἱερά Ὑμνογραφία τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν γράφει : «Φαιδρά μέν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή (τῶν Χριστουγέννων), ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα (τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων). Ἐν ἐκείνῃ, τῷ Σωτῆρι Μάγοι προσεκύνησαν˙ ἐν ταύτῃ δέ τόν Δεσπότην, δοῦλος κλητός (δηλ. ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος) ἐβάπτισεν. Ἐκεῖ (εἰς τήν Βηθλεέμ) Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, εἶδον (τό θεῖον Βρέφος) καί ἐθαύμαζον˙ ὧδε (εἰς τόν Ἰορδάνην Ποταμόν) φωνή τοῦ Πατρός, τόν μονογενῆ Υἱόν (τοῦ Θεοῦ) ἐκήρυττεν».

Ὁ ἱερός ὑμνῳδός, τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας, διακατεχόμενος ἀπό ἔντονα αἰσθήματα βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης καί θερμῆς δοξολογίας, τά ὁποῖα εἶναι καί αἰσθήματα ὅλων τῶν πιστῶν, ἀναφωνεῖ σέ ἐγκάρδιο πανηγυρικό τόνο : «Πῶς Σέ Χριστέ, δοῦλοι τόν Δεσπότην, ἀξίως τιμήσωμεν; ὅτι ἐν τοῖς ὕδασι, πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισας». Μέ ποιόν τρόπο Χριστέ ἐμεῖς οἱ ταπεινοί δοῦλοι σου θά τιμήσωμεν ἐπάξια Ἐσένα τόν Δεσπότην καί Κύριόν μας; διότι μέσα εἰς τά νερά τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ μέ τό ἅγιο Βάπτισμα ὅλους ἡμᾶς ἀνεγέννησες καί ἀνεκαίνισες πνευματικά. Ἐκεῖ, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντός τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, ἐφανερώθη ἡ προσκύνησις τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἀπεκτήσαμε τήν ἀληθινή θεογνωσία. «Εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες».

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί εἴμεθα εὐγνώμονες εἰς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν καί Εὐεργέτην μας Ἰησοῦν Χριστόν διά τήν ἐν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι πνευματικήν ἀναγέννησιν καί ἀνακαίνισίν μας. Καί δι' αὐτό δέν εὑρίσκομεν ἀντάξιους λόγους καί ὕμνους εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας πρός τόν Κύριόν μας καί Θεόν διά τάς μεγάλας αὐτάς θείας δωρεάς καί εὐλογίας.

          Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ κάτοικοι τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων ἔχουμε ἕνα πρόσθετο λόγο πολλῆς εὐγνωμοσύνης καί ἔνθερμης δοξολογίας διά τήν ἕβδομη ἐπέτειο τῆς διασώσεως τῶν νήσων μας ἀπό τόν μεγάλης ἐντάσεως καί διαρκείας καταστροφικό, ἀλλ' ὄχι καί θανατηφόρο σεισμό τῆς 8ης Ἰανουαρίου τοῦ 2006, ἀπό τόν ὁποῖο παρ' ἐλπίδα μᾶς ἔσωσε ἡ Προστάτις, Ἔφορος καί Πολιοῦχος μας Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα, μαζί μέ τούς τοπικούς μας Προστάτες Ἁγίους.

Κι᾽ ἐφέτος εὐγνωμόνως θά τελέσωμε, Κλῆρος καί Λαός, τήν εὐχαριστήρια Θεία Λειτουργία εἰς τήν Μονήν τῶν Μυρτιδίων, στήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα, τό πρωΐ τῆς 8ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα Τρίτη καί ἀπό ὥρας 7-10 π.μ. Ἀκολούθως, ὥρα 12 μ. θά τελεσθῆ ἐπίσημη Δοξολογία εἰς τήν πλατεῖα τῶν Μητάτων, μπροστά στό Ἱερό Βῆμα τοῦ πληγέντος ἀπό τόν σεισμό Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ χωριοῦ καί θά ἀκολουθήση ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας. Καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὥρα 5 μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, εἰς τό Μοναστῆρι της.

Παρακαλεῖσθε, ὅσοι ἀπό τούς συμπολίτας μας εὐκαιρεῖτε καί ἠμπορεῖτε νά παρευρεθῆτε, νά δώσετε τό παρόν εἰς τάς εὐκαιρίας Θείας Λατρείας καί προσευχῆς τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2013, πού ἐμνημονεύσαμε, διά νά προσφέρωμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς εὐχαριστήριες καί δοξολογικές προσευχές μας εἰς τόν Ὕψιστο Θεό καί Κύριό μας καί νά τόν θερμοπαρακαλέσωμε νά προστατεύῃ καί νά περιφρουρῇ μέ τήν Χάρι καί τήν προστασία Του τά ἱστορικά καί εὐλογημένα νησιά μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα καί ὅλο τόν κόσμο.

Εἴθε, ἡ Χάρις καί ἡ Δύναμις τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθέντος Θείου Λυτρωτοῦ μας νά ἐπισκιάζῃ καί νά χαριτώνῃ πάντας ἡμᾶς.

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 7 Ιουλίου Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής μεγαλομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15891553

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ