Εκτύπωση

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ἀριθ. 102/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

«Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν»
(Προφητάναξ Δαυΐδ)

Εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησουῦ Χριστοῦ εἰς τόν δεύτερον μῆνα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2013 καί ἡ κρίσις στήν Πατρίδα μας καί σέ παγκόσμια κλίμακα συνεχίζεται μέ ὅ,τι καί ὅσα αὐτή συνεπάγεται.
Περικοπή μισθῶν, συντάξεων καί ἐπιδομάτων. Φόροι ἐπάνω σέ φόρους, πού εἰσπράττονται  ὑποχρεωτικά μέσῳ τοῦ Δημοσίου Ταμείου, τῆς Ἐφορείας, τῆς ΔΕΗ καί ἄλλων φορέων. Ἀδυναμία ἐξοφλήσεως δανείων ἀπό Τράπεζες καί Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, ἔπειτα ἀπό τό βαθύ «κούρεμα» τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν τῶν συνανθρώπων μας, καί ἰδιαίτερα ἐκείνων πού οἰκονομικά ἀνήκουν στήν μικρο-μεσαία τάξι ἤ ἔχουν μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, καί σφράγισμα σέ καταστήματα καί ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις. Ἡ ἀνεργία, ἰδίως σέ νέους ἀνθρώπους, καλπάζει. Ἡ πεῖνα, ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια θερίζουν τά ἄδεια στομάχια Ἑλλήνων συμπατριωτῶν μας καί ξένων, ἰδίως στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς καί τίς μεγαλοπόλεις τῆς χώρας μας. Ληστεῖες, κλοπές, πράξεις βίας καί ἐγκληματικότητας, δυστυχῶς πληθύνονται καθημερινά. Πόνος, δυστυχία, προβλήματα καί ἀδιέξοδα σέ εὐρεῖα κλίμακα.

Εἶναι πράγματι δύσκολη καί ζοφερή ἀνθρωπίνως ἡ κατάστασις, στήν ὁποία μᾶς ὡδήγησε ἡ πολύμορφη κρίσις (ἠθική - πνευματική καί οἰκονομική), ὄχι ὅμως καί ἀνυπέρβλητη. Πολιτεία καί Ἐκκλησία μέσα στή δίνη καί τόν κυκλῶνα, στόν ὁποῖο μᾶς ἔσπρωξε ἡ ἐπί δεκαετίες ἀλόγιστη καί ἀνεύθυνη, προφανῶς, διαχείρισις τῶν δημοσίων πραγμάτων τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος, καταβάλλουν φιλότιμες καί ὀργανωμένες προσπάθειες γιά τήν ὑπέρβασι τῶν σοβαρῶν καί δυσβάστακτων συνεπειῶν τῆς κρίσεως. Γι᾽ αὐτό καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ ἐλπίζουμε καί προσδοκοῦμε νά ἔλθη σύντομα τό χάραμα τῆς αὐγῆς. «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν», κατά τόν ἱερό Ψαλμωδό.

Στά νησιά μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα, δόξα τῷ Θεῷ, παρ᾽ ὅτι εἶναι ἐμφανεῖς οἱ συνέπειες  τῆς σημαντικῆς  περικοπῆς μισθῶν, συντάξεων καί ἐπιδομάτων, τῆς ἐπιβολῆς  ἀπανωτῶν φόρων καί τῆς μεγάλης δυσκολίας ἀποπληρώσεως τῶν διαφόρων δανείων, δέν παρατηρεῖται γενικά τό φαινόμενο τῆς ἀφόρητης πείνας καί ἀνέχειας τῶν μεγαλοπόλεων.

Ὡστόσο, ὅμως, ἐπειδή ἡ κρίσις εἶναι ἀκόμη σταθερή καί ἀνυποχώρητη καί ἀρκετές οἰκογένειες, χωρίς νά τό δείχνουν, ὑποφέρουν σοβαρά καί ἐνδεχομένως θά ἐπιδεινωθῇ ἡ κατάστασις αὐτή, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία σέ συνεργασία μέ τήν Ἐπαγγελματοβιοτεχνική Ἕνωση Κυθήρων ἄρχισε ἤδη μιά συντονισμένη προσπάθεια συλλογῆς τροφίμων μέσῳ τῶν μεγάλων καταστημάτων (Σοῦπερ Μάρκετ) καί λοιπῶν καταστημάτων τοῦ νησιοῦ μας.

Εἶναι μιά πρωτοβουλία πολύ ὠφέλιμη γιά τίς δυσχερεῖς ἡμέρες, πού ἔρχονται στόν τόπο μας, προκειμένου νά ἀποτραποῦν τά δύσκολα. Μέ τήν φροντίδα τῆς Ἐπαγγελματοβιοτεχνικῆς Ἑνώσεως τοῦ νησιοῦ μας ἔχουν τοποθετηθῆ μεγάλοι κάλαθοι σέ κάθε Σοῦπερ Μάρκετ γιά τή συλλογή τροφίμων (ζυμαρικά, ὄσπρια, ζάχαρι, γάλα, κονσέρβες, λάδι καί ἄλλα στερεά εἴδη τροφίμων). Τά τρόφιμα αὐτά θά προωθοῦνται στό βόρειο τμῆμα (Ποταμό) καί στό νότιο (Λειβάδι) καί μέ τήν εὐθύνη τῶν Ἱερέων Ποταμοῦ καί Λειβαδίου θά προωθοῦνται στίς ὑπόλοιπες ἐνορίες τοῦ νησιοῦ μέσῳ τῶν Ἱερέων καί τῶν συνεργατῶν τους.

Ἐάν εὐοδωθῇ καί εὐλογηθῇ ἀπό τόν Θεόν αὐτή ἡ προσπάθεια, ὅλοι οἱ συμπολίτες μας, πού ἔχουν ἀνάγκη, χωρίς ἄλλες διαδικασίες καί διατυπώσεις θά παίρνουν τήν βοήθειά τους.

Αὐτή ἡ «λογία ἀγάπης», ὅπως τήν χαρακτηρίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, θά ἐφαρμοσθῆ σέ πρώτη φάσι γιά τήν συμπαράστασι σέ πτωχές καί ἐμπερίστατες οἰκογένειες καί ἄτομα, πού ὑποφέρουν ἀπό τήν κρίσι. Μέσῳ τῶν Ραδιοφωνικῶν σταθμῶν τοῦ νησιοῦ μας θά δίδωνται πληροφορίες γιά τήν συλλογή καί τήν διανομή τῶν τροφίμων.

Ἡ προσπάθεια αὐτή, πού γίνεται μέ τήν συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἐπαγγελματοβιοτεχνικῆς Ἑνώσεως Κυθήρων εἶναι κάτι τό διαφορετικό ἀπό τήν διανομή τροφίμων (ζυμαρικῶν, τυριοῦ, λαδιοῦ κ.λπ.), πού μοιράζονται ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολι καί ἔρχονται μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας. Οἱ 500 περίπου δικαιοῦχοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γραφῆ στίς καταστάσεις, ἔπειτα ἀπό τήν προσκόμισι τῶν ἀπαραίτητων δικαιολογητικῶν, θά εἰδοποιηθοῦν σέ λίγες ἡμέρες, πού θά ἔλθουν καί τά ὑπόλοιπα τρόφιμα μετά τήν λύσι τῆς ἀπεργίας τῶν πλοίων. Αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, διαφέρει ἀπό τό προηγούμενο, δηλ. ἀπό τήν συνεργασία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐπαγγελματοβιοτεχνική Ἕνωση Κυθήρων γιά τήν ἐνίσχυσι τῶν ταλανιζομένων ἀπό τήν κρίσι οἰκογενειῶν τῶν συμπολιτῶν μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ἐκτός ἀπό τίς προσπάθειές της, πού καταβάλλει μέσῳ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, τῆς Ὁμάδας Κοινωνικῆς Φροντίδας καί τῆς συνεργασίας της μέ τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας γιά τήν προμήθεια καί διανομή τροφίμων σέ ἑκατοντάδες συμπατριῶτες μας, ἐπιχειρεῖ  σύν Θεῷ καί τήν παροῦσα κίνησι μέ τήν εὐγενῆ καί πρόθυμη συνεργασία τῶν ἐμποροεπαγγελματιῶν μας, τούς ὁποίους θερμότατα συγχαίρουμε.

Εὐχόμενος θερμῶς καί ἀπό καρδίας νά εἶναι σέ ὅλους σας πλούσιες οἱ ὑλικές καί πνευματικές εὐλογίες τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας, μεγάλη καί ἄκαμπτη ἡ ὑπομονή καί καρτερία μας, συνοδευόμενη ἀπό τήν πίστι καί τήν χριστιανική μας ἐλπίδα, καί σύντομη ἡ ὑπέρβασις τῆς δοκιμασίας τῆς κρίσεως πού διερχόμαστε, διατελῶ

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
 

 †Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ