ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 104/2013)

Πρός
Τούς ἁγίους Πνευματικούς Πατέρας καί

τούς λοιπούς Παν/τους καί Αἰδ/τους ἁγίους Ἐφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 

«Μετανοίας ὁ καιρός, προσέρχομαί  σοι τῷ Πλαστουργῷ μου˙ Ἆρον τόν κλοιόν ἀπ΄ἐμοῦ τόν βαρύν, τόν τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα κατανύξεως».       (Κατανυκτ. Τροπάριον Μεγ. Κανόνος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
                                                    Εὐλογημένη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

          «Καιρός παντί πράγματι».Ὅμως δέν ὑπάρχει ἰδιαίτερος καιρός, ἰδιαίτερα χρόνια, ἰδιαίτεροι μῆνες ἤ ἰδιαίτερες ἡμέρες καί ὦρες διά τήν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί ἀδυνάμου ἀνθρώπου. Ἀντίθετα ἡ μετάνοια εἶναι μία πνευματική καί προσωπική κατάστασις, ἡ ὁποία ἁρμόζει καί ἐπιβάλλεται «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ» στή ζωή μας.

          Παρά ταῦτα, ὅμως, ἡ ἱερά καί κατανυκτική  περίοδος τοῦ Τριῳδίου, καί μάλιστα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν ἁρμόδιος καί ἐπιβεβλημένος καιρός καί χρόνος μετανοίας, ἀφοῦ ὅλα συντελοῦν καί συμβάλλουν εἰς αὐτό: Οἱ κατανυκτικοί ὕμνοι, ἡ Θεία Λατρεία, τά ἱερά Ἀναγνώσματα, ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἔπειτα, τό κλῖμα τῆς μετανοίας καί τῆς περισυλλογῆς, πού ὑπάρχει, δημιουργεῖται καί καλλιεργεῖται περισσότερο μέσα εἰς τήν περίοδο τῶν Νηστειῶν καί γενικώτερα τῆς ἐγκρατείας.

          «Μετανοίας ὁ καιρός, προσέρχομαί σοι τῷ Πλαστουργῷ μου»  ἀναφωνεῖ ὁ μετανοῶν ἁμαρτωλός.

          «Τί δύναμι ἔχει ὁ λόγος γιά τή μετάνοια! ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Μέ τ΄ἀγκίστρι της πιάσθηκε ὁ αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας καί ἔγινε στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ. Μέ τό ἀγκίστρι της πιάσθηκε ὁ χωματένιος ἄνθρωπος καί ἔγινε χρυσάφι ἁγιότητας. Μέ τό ἀγκίστρι της ἑλκύσθηκε ὁ ἁμαρτωλός ἀπό τά χαμηλά στά ὑψηλά. Βρισκόταν στό βάθος τοῦ κακοῦ καί ἀνέβηκε στό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ »  (Ε.Π.Ε) 33,444).

          Ἡ μετάνοια ὅλα τά ἰατρεύει. «Μή μοῦ λέγεις: Ἁμάρτησα καί δέν ξέρω τί νά κάνω. Διαθέτεις γιατρό, πού εἶναι πιό δυνατός ἀπό τήν ἀρρώστια. Ἔχεις γιατρό πού καί μ΄ἕνα του νεῦμα θεραπεύει. Ἔχεις γιατρό, πού καί θέλει καί μπορεῖ νά σέ διορθώση»(Ε.Π.Ε 33,444).

Ἡ μετάνοια ἀκόμη εἶναι  ὁ χειραγωγός διά τόν Παράδεισο. «Ἀναγνώρισε ὅτι ἁμάρτησες, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Αὐτό θά εἶναι ἡ ἀρχή τῆς διορθώσεώς σου. Ἡ θλῖψις γιά τίς ἁμαρτίες  σου, ἡ κατήφεια, τά δάκρυα, ὅλα αὐτά θά φανερώνουν τήν μετάνοιά σου. Τί ἄλλο ἔκαμε ἡ πόρνη; Τά δάκρυα της ἔχυσε (Λουκ. ζ΄38). Πῆρε χειραγωγό τήν μετάνοια καί ἦλθε στήν πηγή τῆς ἀφέσεως, τόν Σωτῆρα Χριστό » (Ε.Π.Ε. 33,446).

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

          Μέ αὐτό τό γνήσιο πνεῦμα τῆς ἀληθινῆς μετανοίας ἄς πορευόμεθα καί ἄς βιώσουμε τήν ἁγία περίοδο τῶν νηστειῶν, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

          Ἀγωνιζόμενοι προσωπικά σ΄αὐτό τό ἱερό σκάμμα τῆς μετανοίας, ἄς προσκαλέσωμε καί τά πνευματικά μας παιδιά εἰς αὐτό καί εἰς τό φερέσβιο Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Οἱ ἅγιοι Πνευματικοί Πατέρες νά ἔλθετε ἐγκαίρως σέ ἐπικοινωνία μέ τούς ἁγίους Ἐφημερίους διά τόν καθορισμό τῆς ἡμέρας ἐπισκέψεώς σας εἰς τήν ἐνορία των καί ἐκεῖνοι  ἐγκαίρως νά ἐνημερώσουν τούς χριστιανούς μας διά τήν κατάλληλη καί ἔγκαιρη προετοιμασία.

          Μέ τόν τρόπον αὐτόν, καί μέσα στό κλῖμα τῆς νηστείας καί τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς καί κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θά ἐνισχυθοῦν οἱ ἀδελφοί μας Χριστιανοί εἰς τόν πνευματικό ἀγῶνα καί θά εὕρουν εὐκολότερα τό λιμάνι τῆς σωτηρίας.

          Εἴθε, ἡ Χάρις τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας νά προπορεύεται εἰς τό ἔργον τῆς πνευματικῆς μας διακονίας καί ὅλοι μας νά λάβωμε τήν Θείαν εὐλογίαν εἰς τήν ζωήν μας, εἰς τόν οἶκόν μας καί εἰς τό ποίμνιον μας εἰς δόξαν τοῦ εὐλογητοῦ Κυρίου  καί Θεοῦ ἡμῶν.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἐγκαρδίων  εὐχῶν,

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 7 Ιουλίου Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής μεγαλομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 40 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15891475

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ