ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
                                                    (ὑπ' ἀριθ. 107/2013)
                                                       

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων                                                
                     

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Ἀγαπητοί μου Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας.

Ἄς εἶναι εὐλογημένη παρά Κυρίου, εἰρηνική καί δημιουργική ἡ νέα Ἐκκλησιαστική καί ἡ σχολική - Κατηχητική χρονιά.

Μαζί μέ τά σχολικά μαθήματα ξαναρχίζουν καί οἱ ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες καί ἡ πνευματική καί κατηχητική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.  Μέ τή Σχολή Γονέων στό βόρειο καί νότιο τμῆμα τοῦ νησιοῦ μας καί τούς Ἁγιογραφικούς κύκλους, καί ἰδιαίτερα μέ τά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς νεανικές συντροφιές διά τούς νέους μας, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία δηλώνει πάλιν τήν ἐνεργό παρουσία της.

Ἔχουμε ἐπανειλημμένως τονίσει ὅτι τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν εἶναι μεγάλο, σπουδαῖο καί ἱερό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μεγάλος παιδαγωγός εἰς Χριστόν, ἐπισημαίνει τά ἑξῆς (τά ἀποδίδουμε στήν ἁπλῆ γλῶσσα) : «Ἄν στήν ἁπαλή ψυχή τοῦ παιδιοῦ ἐντυπωθοῦν καλά τά διδάγματα τοῦ Θεοῦ, κανένας δέν θά ἠμπορέσῃ νά τά ἀφαιρέσῃ, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τό κερί» (Ε.Π.Ε. 30,662). «Παιδοτροφία δέν εἶναι ἁπλῶς τό νά τρέφῃς τά παιδιά, ἀλλά νά τά τρέφῃς καί νά τά ἀνατρέφῃς ὅπως πρέπει» (Ε.Π.Ε. 23, 356). «Ἄν ἀπό τή μικρή ἡλικία θέσουμε στούς νέους καλές ἀρχές καί καλούς πνευματικούς νόμους, δέν θά κουρασθοῦμε πολύ μετά ἀπό αὐτά. Στό ἑξῆς ἡ ἱερή συνήθεια θἆναι νόμος γι' αὐτούς. Ἄς μήν ἀφήσουμε νά κάνουν κάτι ἡδονιστικό, πού θά τούς εἶναι βλαβερό, οὔτε νά τούς κάνωμε ὅλα τά χατήρια, ἐπειδή τάχα εἶναι παιδιά. Πρό παντός ἄς τά βοηθᾶμε νά ζοῦν μέ σωφροσύνη. Γιατί ἡ ἠθική παραλυσία εἶναι πού καταστρέφει πάνω ἀπ' ὅλα τή νεότητα» (Ε.Π.Ε. 23, 266).

Βλέπετε μέ πόση σοφία καί σύνεσι πνευματική ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ μέγας Ἱεράρχης καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁμιλεῖ γιά τήν ἐμφύτευσι τῶν θείων διδαγμάτων στίς παιδικές ψυχές, γιά τήν σωστή καί ἐποικοδομητική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί γιά τή θεμελίωσι τῆς ζωῆς τους ἐπάνω σέ πνευματικές ἀρχές καί νόμους καί στήν ἠθική καί σώφρονα ζωή;

Γονεῖς, Κληρικοί, διδάσκαλοι καί Κατηχητές καλούμεθα νά ἀσχοληθοῦμε ὑπεύθυνα καί διεξοδικά μέ τό σημαντικό καί ἀναπλαστικό ἔργο τῆς ἀγωγῆς καί διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας μας (παιδιῶν, ἐφήβων, νέων). Σπουδαία βοήθεια καί συμπαράστασις γιά τούς Γονεῖς καί κηδεμόνες, ἀλλά καί γιά τούς Ἱερεῖς μας, τούς δασκάλους καί τούς Κατηχητάς, προσφέρεται ἀπό τήν Σχολή Γονέων, πού γιά ὄγδοη χρονιά λειτουργεῖ μιά φορά τόν μῆνα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ποταμοῦ καί στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Κεραμωτοῦ. Ἐκεῖ ἀναπτύσσονται διάφορα θέματα, πού ἀφοροῦν τούς Γονεῖς, τά παιδιά καί ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια καί ἐπακολουθεῖ ἐποικοδομητική συζήτησις.

Στά Κατηχητικά Σχολεῖα, πού λειτουργοῦν στή Χώρα Κυθήρων, στό Λιβάδι, στό Κεραμωτό, στόν Ποταμό, στόν Καραβᾶ καί τήν Ἁγία Πελαγία τά παιδιά μας εὑρίσκουν μιά ζεστή πνευματική συντροφιά. Ἀκοῦνε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, συζητοῦν, ψυχαγωγοῦνται, ψάλλουν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τραγουδοῦν χριστιανικά τραγούδια, παίζουν ἐπιτραπέζια παιγνίδια κ.λπ. Τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν ἐνορία τοῦ Κεραμωτοῦ θά παραμένῃ ἀνοικτό κάποια ἀπογεύματα (Παρασκευή ἕως καί Κυριακή) καί θά λειτουργῇ ὡς νεανική λέσχη ψυχαγωγίας τῶν παιδιῶν. Τό ἐκσυγχρονισμένο γήπεδο τῆς ἐνορίας Κοντελετοῦς Λιβαδίου μέ τίς προπονήσεις καί τά πρωταθλήματα θά γυμνάζῃ τά σχολικά νιᾶτα, καί ὄχι μόνο, καί θά τούς προξενῇ, καθώς θά παίζουν σέ πολιτισμένο κλῖμα, τήν εὐγενῆ ἅμιλλα καί τόν καλό συναγωνισμό. Καί ἡ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά συνεχίσῃ τήν λειτουργία της καί αὐτή τήν χρονιά, θά διδάξῃ στούς νέους μας τήν πατροπαράδοτη μουσική, χαρίζοντάς τους μία εὐγενῆ καί ἐπωφελῆ ἐνασχόλησι. Ἐπίσης, καί τά χορευτικά τμήματα, τά ὁποῖα λειτουργοῦν ὑπό τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά συνεχίσουν τήν πολύτιμη προσφορά τους στά παιδιά καί τήν τοπική μας κοινωνία.   

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία καλεῖ τά παιδιά της καί ὅλους σας γιά μιά εὐλογημένη συμπόρευσι καί τήν συνέχισι μιᾶς καλῆς συνεργασίας καί κατά τό ἀρξάμενο Ἐκκλησιαστικό καί Κατηχητικό ἔτος.

Κάτω ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά βιώσωμε πιό συνειδητά τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία ἀγάπης καί νά ἐξασφαλίσωμε μικροί - μεγάλοι τήν πνευματική οἰκοδομή καί προαγωγή.

Ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων, ἀλλά καί τῆς Σχολῆς Γονέων θά γίνῃ τό Σαββατοκύριακο 5-6 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος πᾶσαν παρά Κυρίου Παντοκράτορος ἐνίσχυσιν καί εὐλογίαν εἰς δόξαν Θεοῦ, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 96 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16010826

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ