Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2013

Ἀριθ. Πρωτ.: 734

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 109/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων                                                
                                                                

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.

Ἔπειτα ἀπό σχετική Ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου (Ἐγκύκλιο Σημείωμα ὑπ' ἀριθμ. πρωτ.: 3135/1517/02-09-2013) καλούμεθα μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας  τῆς Ἑλλάδος νά συμμετάσχωμε καί νά ἀνταποκριθοῦμε στό ἀκόλουθο ἐγερτήριο σάλπισμα, σέ μιά σοβαρή πνευματική κινητοποίησι.

click-and-sign

 

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ἐπηρεασμένο ἀπό τό σύστημα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔχει ἤδη ἕτοιμη πρότασι χρηματοδοτήσεως ἑνός προγράμματος τεχνολογικῆς ἔρευνας σέ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Θά γίνεται, δηλαδή, χρησιμοποίησις ἀνθρωπίνων ἐμβρύων σέ πειράματα, προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν ἄλλοι σκοποί, ὠφέλιμοι γιά τόν ἄνθρωπο, σύμφωνα μέ ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἰδέας αὐτῆς. Θά θυσιάζεται ἡ ζωή, ἀφοῦ θά γίνεται πειραματόζωο τό ἔμβρυο γιά ἐπιστημονικούς δῆθεν λόγους.

Τό σοβαρότατο αὐτό θέμα δέν ἄφησε καί δέν ἀφήνει ἀπαθεῖς τούς Χριστιανούς τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ πρόκειται γιά μιά νέα γενοκτονία. Μιά κίνηση -πρωτοβουλία δημιουργήθηκε μέ τήν ὀνομασία «Ἕνας ἀπό ἐμᾶς» (One of us) μέ σκοπό νά ἀκυρωθῆ ἀπό τό Εὐρωπαικό Κοινοβούλιο ἡ νομιμοποίησις χρηματοδοτήσεως μέ εὐρωπαϊκά κονδύλια τῆς ἔρευνας αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνουμε θά χρησιμοποιῆ ὡς πειραματόζωα ἀνθρώπινα ἔμβρυα.

Ἰδιαίτερα γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ ζωή καί ἡ προσωπικότητα κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἱερή, γιατί στό πρόσωπο κάθε συνανθρώπου μας βλέπουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκουν ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του, ἀπό τήν ἐμβρυακή του κατάστασι.

Ἡ ὀλέθρια αὐτή πρότασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἄν τυχόν δέν ἀποσυρθῆ καί γίνη ἀπόφασις,  θά ὁδηγήση μοιραῖα στό κατάντημα τό ἔμβρυο νά γίνη πειραματόζωο καί ἀντικείμενο ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως, στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐπιστήμης. Κάθε ἐνέργεια ὑποστηρίξεως τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς θά πρέπει νά ἀποκλεισθῆ ἀπό τήν  χρηματοδότησι μέ  τεράστια χρηματικά ποσά, πού ἐπίσημα δέν ἀποβλέπουν μόνο στήν ἔρευνα, ἀλλά καί στήν πραγματοποίησι ἐκτρώσεων, βάσει Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, σέ Ἀφρικανικές καί ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.

Ὅμως, σύμφωνα μέ τήν Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, δίνεται ἡ δυνατότητα στούς Εὐρωπαίους πολίτες νά παρεμβαίνουν στή διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων, ἀφοῦ προηγουμένως συγκεντρώσουν ἕνα ἀπαιτούμενο ἀριθμό ὑπογραφῶν, ἀνάλογα μέ τόν πληθυσμό κάθε κράτους - μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ χώρα μας πρέπει νά συγκεντρώση τοὐλάχιστον 16.500 ὑπογραφές μέχρι τήν 1η Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

Γι' αὐτό συνιστοῦμε θερμά νά συμμετάσχωμε ὅλοι,  μέ αἴσθημα εὐθύνης καί μέ σεβασμό στό δικαίωμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλά καί στήν ἀκεραιότητα κάθε ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως ἀπό τήν σύλληψί της, καί νά  μή μείνωμε ἀμέτοχοι στήν κινητοποίησι αὐτή. Νά γίνη συναγερμός ὅλων γιά νά ἀποτραποῦν τά σχέδια τῆς ἀπάνθρωπης αὐτῆς τεχνολογικῆς ἔρευνας, πού θανατώνει ἔμβρυα, καί μαζί μέ αὐτό νά ἀποκλεισθῆ ἡ χρηματοδότησις μέ ὑπέρογκα ποσά τῶν ἐγκλημάτων τῶν ἐκτρώσεων, βάσει Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, σέ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ὑποστηρίζοντας τήν θεάρεστη αὐτή πρωτοβουλία, ἔχει ἤδη ἀναρτήσει στήν ἱστοσελίδα της (www.imkythiron.gr) τήν σχετική παραπομπή (http://www.oneofus.eu/el/), γιά νά διευκολύνη ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν μέ τό νά  ἀκολουθήσουν τίς ὁδηγίες καί νά ὑπογράψουν ἠλεκτρονικῶς.

one_of_us_logo_1

Σχετικά μέ αὐτήν τήν πρωτοβουλία στήν Ἑλλάδα ἔχει ὁρισθεῖ διά δικαστικῆς ἀποφάσεως ὡς ἐθνικός συντονιστής ὁ Σύλλογος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ «Ἡ Ἀγκαλιά».

 

logo
Πληροφορίες στήν ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου στό www.agalia.org.gr. ὅπου θά βρεῖτε :

1.     ἀναλυτικές ὁδηγίες ἠλεκτρονικῆς ἐγγραφῆς

http://www.agalia.org.gr/images/unborn/pdf/odigies_01.pdf καί

2.     ἔντυπο Δήλωσης Ὑποστήριξης

http://www.agalia.org.gr/images/unborn/pdf/entipo_dilosis_ipostiriksis.pdf

Ὅσοι δέν ἔχουν πρόσβασι στό διαδίκτυο ἠμποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται στόν Ἱερέα τῆς ἐνορίας των ἤ νά προσέρχωνται, ἤ νά τηλεφωνοῦν σέ ὦρες γραφείου (ἀπό 9-2μ.μ.) στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (στήν ὑπάλληλο κ.Γιάννα Καραβοκύρη), ὅπου θά βοηθηθοῦν γιά νά ὑπογράψουν ἠλεκτρονικῶς.

Ἐπισυνάπτουμε ἐνδεικτικά μερικά ἔντυπα γιά τήν συμπλήρωσί τους (μέ τήν εὐθύνη τοῦ Ἱερέως τῆς ἐνορίας σας) καί τήν προώθησί τους στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά κατανοηθῆ ἡ σοβαρότητα καί ἡ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς προσπαθείας γιά τό δικό μας καλό καί τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος διατελοῦμε, 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 533 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813428

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ