ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 110/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

          «Μόνον ἐάν τήν ἀληθῆ μετάνοιαν ἐπιδειξώμεθα, καί τῆς κακίας ἀποστάντες, ἁψώμεθα τῆς ἐπί τήν ἀρετήν φερούσης ὁδοῦ».
(Ἁγίου Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 3,50)                                                              

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.

Καλή καί εὐλογημένη ἡ ἐρχόμενη Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων!
Εἰσοδεύουμε σέ λίγες ἡμέρες, στίς 15 Νοεμβρίου, εἰς τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τῶν Χριστουγέννων. Ἀνοίγεται μπροστά μας μία περίοδος περισυλλογῆς καί μετανοίας, πνευματικῆς καί σωματικῆς νηστείας, περισσότερης μελέτης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί προσευχῆς.

          Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει ὅτι μόνο ἐάν ἐπιδείξωμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τήν ἀληθινή μετάνοια καί ἀποστασιοποιηθοῦμε ἀπό τήν κακία, θά ἐγγίσωμε τήν ὁδόν πού ὁδηγεῖ στήν ἀρετή. Στήν τέταρτη ὁμιλία του περί μετανοίας καί προσευχῆς ὁ ἱερός Χρυσόστομος, πού σέ λίγο θά ἑορτάσωμε τήν ἱερή μνήμη του, συνιστᾶ νά μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή καί νά προσέχωμε ὄχι μόνο τίς ἀρετές τῶν ἁγίων, ἀλλά καί τίς πτώσεις των γιά νά ἀποκτοῦμε θάρρος γιά τήν ἀνάνηψι καί μετάνοιά μας.

Σημειώνει τά ἑξῆς σχετικά καί ἰδιαίτερα ἀξιοπρόσεκτα ὁ ἅγιος :

«Γι' αὐτό καί οἱ πτώσεις τῶν ἁγίων εἶναι γραμμένες στήν Ἁγία Γραφή, γιά χάρη μας, γιά νά ὠφελοῦνται, δηλαδή, πολύ ἀπ' αὐτές, τόσο αὐτοί πού κατορθώνουν τήν ἀρετή, ὅσο καί αὐτοί πού ἁμαρτάνουν.

          Γιατί αὐτός πού πέφτει στήν ἁμαρτία, δέν φτάνει στήν ἀπόγνωση καί τήν ἀπελπισία, ὅταν δεῖ πώς κι ὁ ἄλλος ἔπεσε μά μπόρεσε ξανά νά σηκωθεῖ. Ἀλλά κι αὐτός πού ἀσκεῖ τήν ἀρετή, γίνεται πιό προσεκτικός καί ἀσφαλής. Γιατί, ὅταν δεῖ πώς πολλοί ἄλλοι, ἀρκετά καλύτεροί του ἔπεσαν στήν ἁμαρτία, φρονιματίζεται ἀπ' τό φόβο τοῦ παθήματός τους, παραμένει διαρκῶς ἄγρυπνος στόν ἀγώνα του κι ἀσφαλίζει πολύ τόν ἑαυτό του.

...Ὅταν ὅμως προτρέπει στή μετάνοια ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέ παραδείγματα ἀνθρώπων, πού ἁμάρτησαν καί μετάνιωσαν καί σώθηκαν, μᾶς φανερώνει τήν εὐσπλαγχνία Του, γιά νά μήν ἀμφιβάλλουμε γιά τή σωτηρία μας, καθώς δεχόμαστε βεβαιωμένη καί σίγουρη τή θεία παρηγοριά».

          Καί σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου λόγου συμβουλεύει τά ἀκόλουθα :

«Γι' αὐτό σᾶς παρακαλῶ, ἀφήνοντας στήν ἄκρη ὅλα τά ἄλλα, ἄς φροντίσουμε ὅλοι γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γιατί, ὅταν αὐτή εἶναι σέ καλή κατάσταση, ὅποιο κακό καί νά μᾶς βρεῖ, εἴτε πεῖνα, εἴτε ἀρρώστια, εἴτε συκοφαντία, εἴτε ληστεία, εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο, θά τό ὑποφέρουμε καί θά τό σηκώσουμε, ἀφοῦ αὐτό θά εἶναι θέλημα Θεοῦ κι ἐμεῖς σ' αὐτόν θά ἐλπίζουμε...

Λοιπόν, ἄς μήν κυνηγοῦμε τόν πλοῦτο, ἄς μήν ἀποφεύγουμε τήν φτώχεια, ἀλλά προπαντός ἄς φροντίζουμε τήν ψυχή μας κι ἄς τήν καλλιεργοῦμε ἔτσι, ὥστε νά ἀντιμετωπίζει σωστά τά πράγματα τῆς παρούσας ζωῆς καί παράλληλα νά εἶναι ἕτοιμη γιά τήν ἀναχώρησή της ἀπ' τόν κόσμο τοῦτο».

          Καί πιό κάτω προσθέτει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος : «Αὐτά, λοιπόν, ἔχοντας ὑπόψη μας, ἀγαπητοί μου, ἄς καταφεύγουμε πάντοτε στό Θεό, ὁ ὁποῖος καί θέλει καί μπορεῖ νά μᾶς λυτρώνει ἀπ' τίς συμφορές μας. Μά ὅταν πρόκειται νά ἀπευθυνθοῦμε στό Θεό, ὁ Θεός δέχεται τίς παρακλήσεις μας χωρίς μεσολαβητή καί εἰσακούει τή δέησή μας χωρίς χρήματα καί δαπάνες. Ἀρκεῖ μόνο νά φωνάξουμε ἀπ' τήν καρδιά μας καί νά τοῦ προσφέρουμε τά δάκρυά μας, κι ἀμέσως θά ἀποσπάσουμε τή βοήθειά Του... Ἄς ὑπακούσουμε, λοιπόν, στό λόγο τοῦ Κυρίου κι ἄς μήν προσευχόμαστε οὔτε ἐπιδεικτικά, οὔτε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μας, οὔτε ὑποδεικνύοντας στό Θεό τό πῶς θά μᾶς βοηθήσει. Εἶπες τό θέμα σου στόν Θεό; Τοῦ εἶπες τί ἔπαθες; Μήν τοῦ λές πιά καί τό πῶς θά σέ βοηθήσει. Αὐτός γνωρίζει ἀκριβῶς τί σέ συμφέρει».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ μετάνοια εἶναι πρᾶξις γενναιότητος καί αὐταπαρνήσεως, ἀλλά καί μία κατάστασις καί ἕνας τρόπος πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Χρειάζεται τόλμη, σταθερή ἀπόφασις καί διαρκής ἀγώνας. Καί, βεβαίως, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεχής θεία βοήθεια και ἡ ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ ἡ μετάνοια εἶναι πρωτίστως δῶρον Θεοῦ.

Ἡ νηστεία, ὅταν γίνεται μέ προθυμία καί ὄχι μέ δυστροπία, ἀποφέρει ἀγαθά ἀποτελέσματα καί συμβάλλει τά μέγιστα εἰς τήν μετάνοιαν καί τήν βελτίωσι τοῦ πνευματικοῦ τρόπου ζωῆς. Ἀλλά καί ἡ ταπεινή προσευχή συνεργεῖ εἰς τήν ἀπόκτησι κατανύξεως καί μετανοίας.

Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς νήσου μας, ἐν συνεννοήσει μέ τούς Ἐφημερίους τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, θά ἐπισκεφθοῦν τήν ἐνορίαν σας πρό τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων γιά τήν ἐπιτέλεσι τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως καί σᾶς ἀναμένουν.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά εἶναι καλή καί εὐλογημένη ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων καί νά συντελέση εἰς τήν πνευματικήν πρόοδον καί ἀνύψωσιν, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 7 Ιουλίου Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής μεγαλομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15891497

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ