ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 111/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικύθήρων

«Τήν χαρισμάτων ἁπάντων
ἀνωτέραν κτησώμεθα ἀγάπην»

(Ἁγίου Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 18α,374) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.

Καλή συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

Προσεγγίζουμε, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό μέσον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀγάπης καί συγκαταβάσεως.

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν Β' πρός Κορινθίους ἐπιστολήν του γράφει καί τά ἑξῆς: «Γινώσκετε τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β' Κορ. 8,9). Ἐδῶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὁμιλεῖ διά τόν πνευματικό πλουτισμό, διά τά πνευματικά πλούτη, τά ὁποῖα κερδίζουμε μέ τήν ἑκούσια πτωχεία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός πρίν λάβῃ τήν ἀνθρώπινη σάρκα μέ τήν Θεία ἐνανθρώπησί Του, ἦταν ὡς Θεός πλούσιος σέ ἔλεος καί ἀγάπη, σάν πηγή τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης, καί πλούσιος σέ Χάρι καί δύναμι, ὡς ἀνεξάντλητος ποταμός θείων χαρισμάτων, θείας δυνάμεως καί θείων εὐλογιῶν. Ὅταν ὅμως προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύσι, ἐπτώχευσε γιά χάρι μας μέ τό νά φορέση τό ἔνδυμα τῆς ταπεινοφροσύνης, ἀφοῦ «καί ποιμήν ὑπάρχων ὡς Θεός δι' ἡμᾶς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος». Ἔτσι, μέ τήν ἄκρα ταπείνωσι καί τήν πολλή του συγκατάβασι, μέ τήν πτωχεία καί ἁπλότητά του, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐγίναμε πλούσιοι σέ χάρι καί χαρίσματα, πνευματικές ἀρετές καί εὐλογίες.

        Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἔρχεται εἰς τό σημεῖο αὐτό νά μᾶς συστήσῃ νά ἀποκτήσωμε τήν ἀγάπη, πού εἶναι ἀνώτερη ἀπ' ὅλα τά χαρίσματα.      Ἀκόμη εἶναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ πιστοῦ καί ἀφοσιωμένου μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ κάθε καλοῦ καί συνειδητοῦ χριστιανοῦ. Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει ὅτι : «τίποτε ἄλλο δέν φανερώνει ὅτι κάποιος ἀκολουθεῖ τόν Χριστό καί εἶναι μαθητής Του, ὅσο τό νά ἔχωμε ἀγάπη μεταξύ μας. Ὁ Χριστός ζητάει ἀγάπη θερμή καί διαρκῆ» (Ε.Π.Ε. 18α, 356).

Ἅγιοι Πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

        Τόν σαρκωθέντα Θεόν τῆς Ἀγάπης, τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, τόν προσεγγίζουμε, ὡς γνωστόν, μέ ταπείνωσι, μετάνοια καί, κατ' ἐξοχήν, μέ τήν ἀγάπη. Καί ἐπειδή ἡ ἰδική Του ἀγάπη ἦταν ἔμπρακτη καί θυσιαστική καί ἡ ἰδική μας πρέπει νά ἀποκτήσῃ αὐτήν τήν ποιότητα καί δραστικότητα.

        Καί ἐφέτος, ἐν ὄψει τῶν μεγάλων καί κοσμοσωτηρίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θά διενεργήσῃ γιά τούς πτωχούς, ἀπόρους, ἐγκαταλελειμένους, μοναχικούς καί ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας τόν καθιερωμένον πλέον τά τελευταῖα χρόνια Ἔρανον Ἀγάπης στίς 6, 7, 8, 9 καί 10 Δεκεμβρίου. Ὁ κάθε Ἱερεύς - Ἐφημέριος, μέ τήν παρουσία καί συνεργασία Ἐπιτρόπων καί Κυριῶν - δεσποινίδων, θά περιέλθη τά σπίτια καί τά καταστήματα τῆς ἐνορίας του γιά τόν ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Καί τό «δίλεπτον τῆς χήρας» δέν εἶναι εὐκαταφρόνητο. Ἄλλωστε ὁ περί πάντας ἀγαθός Κύριός μας πρόσεχε ἰδιαίτερα καί ἐπιβράβευε τήν ἁγνή καί ἀγαθή προαίρεσι τῆς καρδίας. Ἐν καιρῷ κρίσεως ἄς προσφέρη ὁ καθένας μας μέ ἱλαρότητα ψυχῆς ἀπό τό ὑστέρημα ἤ ἀπό τό περίσσευμά του˙ «ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός».

        Παράλληλα, παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί Ἐμποροεπαγγελματίες τῆς νήσου νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια συλλογῆς τροφίμων, μέσῳ τῶν σοῦπερ - μάρκετ, ἀπό τούς ἀγοράζοντας συμπολίτας μας. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἀπέδωσε, κατά τήν μέχρι τοῦδε κίνησί της, σημαντικά ἀποτελέσματα. Μέχρι τώρα στό βόρειο τμῆμα τῆς νήσου μας (Ποταμός καί περίχωρα) διενεμήθησαν σέ εἴδη 1.100 κιλά. Τό νότιο τμῆμα τῶν Κυθήρων συγκέντρωσε καί διένειμε τήν ποσότητα τῶν 375 κιλῶν.

        Ἄς ἐπιμείνουμε ἀκόμη καί ἄς ἀνανεώσωμε τόν ἀγῶνα συλλογῆς τροφίμων γιά νά διατεθοῦν εἰς τούς ἀσθενεῖς καί ἐνδεεῖς ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῆς συνεχιζομένης κρίσεως. Οἱ ἄποροι συμπολίτες μας ἀναμένουν βοήθεια ἀπό ὅλους μας. Ἀλλά καί τά τρόφιμα πού θά ἔλθουν, μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά διανεμηθοῦν εἰς τούς δικαιούχους, πού ἔχουν ὑποβάλη τά νόμιμα δικαιολογητικά, μέσα στίς ἅγιες ἑορτές.

        Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά εὐλογηθῆ πλούσια ἀπό τόν Κύριο καί νά ἀποδώση καί ὁ ἐφετεινός Ἔρανος Ἀγάπης, διατελῶ,

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 778 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017867

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ