Εκτύπωση

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
(ὑπ' ἀριθ. 121/2014)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σωματωθέντα τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, ἔσχες ἐν τῇ μήτρᾳ σου Θεομακάριστε,
ἀναμορφοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸν πρὶν πεσόντα, τῇ παραβάσει διὰ τοῦ ὄφεως»

(Προεόρτιος ὕμνος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ἤδη, ἀπό τήν χθεσινή ἡμέρα εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ἁγία περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, διαρκεῖ 40 ἡμέρες, μέχρι καί τήν παραμονή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Δι' αὐτόν τόν λόγον ἄρχισαν πλέον οἱ προεόρτιοι ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς προετοιμάζουν διά τήν ὑποδοχήν τῆς μητροπόλεως αὐτῆς τῶν ἑορτῶν τῆς Χριστιανωσύνης.

«Σωματωθέντα τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, ἔσχες ἐν τῇ μήτρᾳ σου Θεομακάριστε...». Μέ τήν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κτίστου τῶν ἁπάντων ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀναμορφοῦται ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότης ὅλη, ἡ ὁποία ἔπεσε εἰς τά δίκτυα τῆς ἁμαρτίας, λόγῳ τῆς παρακοῆς καί παραβάσεως τῆς θείας ἐντολῆς ἀπό τούς Πρωτοπλάστους Ἀδάμ καί Εὔαν, μέ τήν συμβουλήν τοῦ δολίου ὄφεως διαβόλου. Καί ἐπιτυγχάνεται αὐτή ἡ ἀνάπλασις καί ἀναμόρφωσις τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρωπότητος, διότι ἡ Ἁγνή Παρθένος ἐγέννησε κατά τρόπον ὑπερφυσικόν καί ἀνέκφραστον τόν Θεόν Λόγον καί ἐλευθέρωσε μέ τόν θεῖον τόκον της ἀπό τήν φθοράν ὅλην τήν φύσιν, ἡ ὁποία ἐπαλαιώθη καί ἠμαυρώθη ἀπό τήν ἁμαρτίαν καί τόν θάνατον. Δι' αὐτόν τόν λόγον, λέγει εἰς τό ὑπέροχον αὐτό προεόρτιο Θεοτοκίο ὁ ἱερός ὑμνῳδός, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὴν χάριν σου Παρθένε ἀνύμφευτε, διά τῆς ὁποίας σκέπεις καὶ σῴζεις ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σέ δοξάζουν ἐν πίστει καί πόθῳ.

Πάντοτε πρέπει νά ἐνθυμούμεθα εὐγνωμόνως καί εὐσεβῶς τήν διά τῆς Πανάγνου Θεομήτορος ἄπειρον καί ἀσύλληπτον εἰς τόν ἀνθρώπινον νοῦν μας Θεία εὐεργεσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα καί τόν κόσμον ὅλον, μέ τήν Θεία ἐνανθρώπησι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν αὐθόρμητη ἀπάντησι καί ἀνταπόκρισι τοῦ Ἀποστόλου καί μετέπειτα Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τοῦ τελώνου εἰς τό θεῖο προσκλητήριο «ἀκολούθει μοι», διαπιστώνουμε τό ἀναπλαστικό καί ἀναμορφωτικό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ εἰς τό ἀνθρώπινο γένος. Τόν μαγνητίζει καί τόν σαγηνεύει ἀμέσως καί τόν ἐπιστρατεύει εἰς τήν καλή καί εὐλογημένη στρατεία. Ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀποδίδει ὡραιότατα αὐτό τό θαῦμα τῆς κατά Θεόν ἐπιστρατεύσεως τοῦ μαθητοῦ Ματθαίου λέγων· «Τοῦ τελωνίου τὸν ζυγόν, ἀπορρίψας ἐμφρόνως, Χριστῷ κατηκολούθησας, ὦ Ματθαῖε θεόφρον, τοῖς ἴχνεσι δὲ τοῖς αὐτοῦ, θαυμαστῶς ἑπόμενος, ἐν μετοχῇ ἐγεγόνεις, τῆς αὐτοῦ βασιλείας, καὶ τῆς δόξης κοινωνός, καὶ μύστης τῶν ἀπορρήτων». Ἀφοῦ, δηλαδή, ἀπέβαλες καί ἀπετίναξες τόν ζυγό τοῦ τελωνίου, τοῦ φοροεισπράκτορα, μέ τόν θεῖο φωτισμό καί τήν θεία φρόνησι, ἀκολούθησες πιστά τόν Χριστόν, ὦ Ματθαῖε θεόφρον. Ὡς συνεπής ἰχνηλάτης δέ τοῦ Χριστοῦ, πού σέ διέκρινε ἀξιοθαύμαστος ἱερός ζῆλος, ἔγινες μέτοχος τῆς πνευματικῆς βασιλείας Του, καί κοινωνός τῆς θείας δόξης, καί μύστης τῶν ἀπορρήτων θείων μυστηρίων.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ πνευματικός ἀγώνας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων μέ τήν μετάνοια καί τήν νηστεία, μέ τήν ταπείνωσι καί τήν ἐγκράτεια, μέ τήν μελέτη τοῦ Θείου λόγου καί τήν περισσότερη λατρευτική μυστηριακή ζωή, διεξάγεται θεάρεστα καί μέ ἐπιτυχία, ἐάν πρωτίστως ἀναλογιζόμεθα μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη ὅτι ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας εὐδόκησε δι' ἄκραν ἀγαθότητα καί φιλανθρωπίᾳ νά σαρκωθῆ ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί νά ζήση ἐπί 33 χρόνια εἰς τόν πλανήτην μας ὡς ταπεινός ἄνθρωπος διά νά σώση τόν πλανηθέντα ἀπό τόν διάβολο καί τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο.

Τά πνευματικά μας ἀγωνίσματα ἐξασφαλίζουν τήν θεία εὐλογία καί ἐπιτυχία ὅταν, ὅπως ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀπαρνηθοῦμε τόν ζυγόν τῆς ἁμαρτίας καί τῆς δουλείας εἰς τά ἐφάρματα πάθη καί ἀκολουθήσωμε πιστά καί ἀποφασιστικά τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ὅταν βαδίζωμε εἰς τά ἴχνη τοῦ Θείου Διδασκάλου, ἀκολουθοῦντες τόν θεοχάρακτο δρόμο τῆς μετανοίας καί φυλάσσοντες τόν θεῖο νόμο καί τά θεῖα προστάγματα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν γίνωμε μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ κοινωνοί καί μέτοχοι τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί εὐφροσύνης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς θείας δόξης, ἀλλά καί μύστες τῶν ἀπορρήτων θείων καί οὐρανίων μυστηρίων καί ἀποκαλύψεων. Ἰδού τό δυσθεώρητον ὕψος τῶν πνευματικῶν προσαναβάσεών μας.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε φιλότιμα καί ἀποφασιστικά, ἀδελφοί μου, εἰς τόν προκείμενον ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς μέ ἀγάπη, ταπείνωσι, ἁπλότητα, ἀγαθότητα καρδιᾶς καί πόθο τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν. Οἱ Ἱερεῖς μας καί οἱ ἐντεταλμένοι ἅγιοι Πνευματικοί θά σᾶς δώσουν μαζί μέ τίς ἄλλες πνευματικές εὐκαιρίες καί τήν δυνατότητα τοῦ θείου λουτροῦ τῆς μετανοίας  καί ἐξομολογήσεως σέ τακτές ἡμέρες καί ὧρες. Ἐπωφεληθεῖτε τῆς μεγάλης αὐτῆς θείας εὐεργεσίας διά τήν πνευματικήν σας λύτρωσι καί τήν ψυχική σωτηρία. Καλή καί εὐλογημένη ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ