Ἐν Κυθήροις τῇ 24ῃ Νοεμβρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ.: 915

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
(ὑπ' ἀριθ. 122/2014)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 

«Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δόξαν ἐκένωσεν, οὐχ ἵνα
ὑμεῖς τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλά τῇ πτωχείᾳ
πλουτήσητε... Εἰ μή γάρ Ἐκεῖνος ἐγένετο
πτωχός, οὐκ ἄν ἐγένου σύ πλούσιος»
(Ε.Π.Ε. 19,454)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· 

Ὁδεύουμε μέ τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Θεοῦ  τόν δρόμο τῆς νηστείας τῆς ἁγίας περιόδου τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι καιρός ψυχικῆς καί πνευματικῆς προετοιμασίας διά τόν ἑορτασμόν τοῦ μεγάλου κοσμοϊστορικοῦ καί κοσμοχαρμοσύνου γεγονότος τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἤδη ὑπερεμεσάσαμε τό ἱερό στάδιο τῆς νηστείας καί ἐφθάσαμε εἰς τήν ἁγίαν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου τῶν ναυτικῶν καί τῶν θαλασσῶν καί τοῦ Προστάτου τῶν πενήτων καί πτωχῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος, ὁ σοφός αὐτός καί μελίρρυτος διδάσκαλος καί ἔνθεος κήρυξ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μᾶς εἶπε προηγουμένως ὅτι : «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἄφησε τήν δόξαν Του, διά νά πλουτήσωμε ἐμεῖς ὄχι μέ τόν πλοῦτο Του, ἀλλά μέ τήν φτώχεια Του. Ἄν δέν γινόταν Ἐκεῖνος φτωχός, δέν θά γινόσουν ἐσύ πλούσιος. Αὐτό εἶναι τό ἀξιοθαύμαστο, ὅτι ἡ φτώχεια δημιούργησε τόν πλοῦτο».

«Πτωχός θέλων ὑπῆρχε» ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας καί πολλούς πτωχούς «τῇ Ἐκείνου πτωχείᾳ ἐπλούτησε». Καί ὁ ἄξιος μιμητής τοῦ Χριστοῦ καί πιστός καί ἀγαθός δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἅγιος Νικόλαος ὁ θαυματουργός ἀπέκτησε «τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια». Ὑπῆρξε ὁ τροφεύς τῶν πεινώντων  καί ὁ πλουτιστής τῶν πτωχῶν. «Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα», θά ἠμποροῦσε νά λεχθῇ καί διά τόν φιλόπτωχον καί φιλάνθρωπον Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ Νικόλαον.

Κάθε χρόνο, τήν τελευταία δεκαετία, αὐτή τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μέ ἀφορμή τήν ἀπέραντη φιλευσπλαγχνία καί φιλοπτωχία τοῦ προστάτου καί σκεπαστοῦ τῶν πτωχῶν καί ἐνδεῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας διενεργεῖ τόν Ἔρανο Ἀγάπης στίς ἐνορίες τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Καί εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστο κάι ἀξιέπαινο τό γεγονός ὅτι κάθε χρόνο βελτιώνονται καί ἀναβαθμίζονται τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐρανικῆς προσπαθείας, παρά τήν παρατεταμένη κρίσι πού διερχόμεθα.  Καί ὁ παραμικρός ὀβολός, «τό δίλεπτον τῆς χήρας» πού προσφέρεται μέ ἱλαρότητα καρδίας εἶναι εὐπρόσδεκτα καί ἀξιοποιοῦνται διά τό καλόν καί τήν ὑλική συμπαράστασι τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας.

Δέν μετράει ἡ ποσότητα τῶν χρημάτων, ἀλλά ἡ προαίρεσις καί ἡ προσφορά, ἔστω καί τοῦ πιό ἐλαχίστου ποσοῦ. «Ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός».

Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, νά διενεργήσετε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης εἰς τήν ἐνορίαν σας, καί τάς Ἐνορίας, τάς ὁποίας ἐξυπηρετεῖτε ἐφημεριακῶς, στίς ἡμέρες 6, 7, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. Καί τό προϊόν τοῦ Ἐράνου, τόν ὁποῖο θά πραγματοποιήση ὁ Ἐφημέριος μέ τά μέλη τῆς Ἐνοριακῆς Ἐπιτροπῆς, θά προωθηθῆ τό συντομώτερον εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν πτωχῶν οἰκογενειῶν τῆς ἐνορίας διά νά διανεμηθῆ ἐγκαίρως (ὁλόκληρο τό προϊόν τοῦ Ἐράνου), πρό τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι κάι ἡ παραμικρή βοήθειά σας θά εἶναι εὐάρεστη καί εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Οὐράνιο μισθαποδότη Κύριο καί Θεό μας. «Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, δανείζει Θεῷ».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο καί πρός τούς ἰδιοκτήτας καί διαχειριστάς τῶν καταστημάτων SUPER MARKET  καί, ἀφοῦ τούς θερμοευχαριστήσω ἐκ μέσης καρδίας διά τήν μέχρι τώρα ἐπιτυχῆ καί ἀποδοτική συνεργασία μας εἰς τόν τομέα τῆς συλλογῆς τροφίμων, νά τούς παρακαλέσω θερμά νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια συγκεντρώσεως τροφίμων, ἐν ὄψει τῶν ἁγίων καί μεγάλων ἑορτῶν, πού εἶναι ἔργο θεάρεστο καί θεοδίδακτο.

Καί πρός τήν Ὁμάδα Κοινωνικῆς Φροντίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπευθύνομαι αὐτή τήν στιγμή καί ἐκφράζοντας τήν θερμήν μου εὐαρέσκεια σέ ὅλα τά μέλη της, τά ὁποῖα ὑπέρ τήν 12ετίαν ἐπιτελοῦν τό τίμιο διακόνημα τῆς Ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, παρακαλῶ νά συνεχίσουν τό θεάρεστο αὐτό ἔργον τους.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρδίας, πλήρη εὐόδωσι καί ἐπιτυχία καί εἰς τόν ἐφετεινόν Ἔρανον τῆς Ἁγάπης, καθώς ἐπίσης καί πλουσίαν τήν παρά Κυρίου Παντοκράτορος ἀμοιβήν, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 442 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321649

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ