Εκτύπωση
agia_theofania_3Ἐν Κυθήροις τῇ 2ᾳ Ἰανουαρίου 2015

Ἀριθ. Πρωτ.: 3

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ' ἀριθ. 125/2015)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

      «Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦλθες  Χριστέ Βασιλεῦ∙
καί δουλικόν Βάπτισμα λαβεῖν, σπεύδεις ἀγαθέ,
ὑπό τῶν τοῦ Προδρόμου χειρῶν,
διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν Φιλάνθρωπε»

(Ἰδιόμελον Μεγ. Ἁγιασμοῦ)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙
Εὐλογημένα Θεοφάνεια!

Ὁδεύουμε πρός τήν συμπλήρωσιν τῶν μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί ἡ Ἱερή Ὑμνολογία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μᾶς παραπέμπει ἀπό τήν μία κοσμοχαρμόσυνη καί κοσμοσωτήρια ἑορτή στήν ἄλλη, ψάλλουσα: «Φαιδρά μέν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή (τῶν Χριστουγέννων), ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα (τῶν Θεοφανείων). Ἐν ἐκείνῃ, τόν Σωτῆρα Μάγοι προσεκύνησαν∙ ἐν ταύτῃ δέ τόν Δεσπότην, δοῦλος κλητός ἐβάπτισεν (ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος). Ἐκεῖ (στή Βηθλεέμ) Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, εἶδον καί ἐθαύμασαν∙ ὧδε (στόν Ἰορδάνη Ποταμό) φωνή τοῦ (Οὐρανίου) Πατρός, τόν μονογενῆ Υἱόν ἐκήρυξε».

Σέ ἄλλο σημεῖο, ἀπευθυνόμενος στόν Τίμιο Πρόδρομο, ὁ ἱερός Ὑμνογράφος λέγει: «Ὁ λύχνος τῷ Φωτί, ἡ αὐγή τῷ Ἡλίῳ, ὁ Πρόδρομος τῷ Λόγῳ, ὁ φίλος τῷ Νυμφίῳ, Προφῆτα καθυπούργησον». Αὐτά σημαίνουν τά ἑξῆς: Ἐσύ  πού εἶσαι τό λυχνάρι μπροστά στό Θεῖο Φῶς, τόν Χριστό, ἡ αὐγή κοντά στόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, τόν Κύριο τῆς δόξης, ὁ Πρόδρομος δίπλα στόν Θεόν Λόγο, ὁ φίλος πλησίον τοῦ Θείου Νυμφίου Χριστοῦ, Προφῆτα Ἰωάννη διακόνησε στό βάπτισμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Καί σέ ἄλλο θεσπέσιο ὕμνο τονίζει ὁ θεῖος ὑμνολόγος: «Φωτός ὤν χορηγός Ἰησοῦς, μή χρῄζων βαπτισθῆναι σαρκί, ἐπιβαίνει, Ἰορδάνου ταῖς ῥοαῖς, φωτίσαι τούς ἐν σκότει, βουλόμενος ἐν πίστει∙ τούτῳ προθύμως ὑπαντήσωμεν». Δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἄν καί εἶναι ὁ χορηγός τοῦ φωτός καί ὡς Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, ἐκτός ἁμαρτίας, ἄν καί δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθῆ κατά τήν σάρκα του (ἡ ὁποία ἦταν ἀνέγγιχτη ἀπό τήν ὅποια ἁμαρτία) εἰσέρχεται μέσα στό ρεῦμα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, θέλοντας νά φωτίση μέ τήν ἀληθινή πίστι τούς ἀνθρώπους πού ἦταν βυθισμένοι στό πνευματικό σκοτάδι. Αὐτόν ἄς προϋπαντήσωμε μέ προθυμία.

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἔχει ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί χάρι διότι : «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», ἀλλά καί διότι : «ἐν μέν τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ (τῶν Χριστουγέννων) νήπιον εἴδομεν τόν Ἰησοῦν, ἐν δέ τῇ παρούσῃ (τῶν Θεοφανείων) τέλειον (Αὐτόν) ὁρῶμεν, τόν ἐκ τελείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεόν ἡμῶν» (Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ). Ἀκόμη, ἡ Βάπτισις τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μᾶς παρέδωκε καί ἐγκαινίασε τό διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιτελούμενον εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, τό μόνο ἀληθινό Ἁγιοπνευματικό καί Χριστιανικό Βάπτισμα.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Συνοπτικῶς ἀναφερθήκαμε εἰς τήν Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων καί τό ὑπό τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ παραδοθέν εἰς τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν Ἅγιο καί Σωτήριο Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, διά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ἡ Καινή Διαθήκη καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Παράδοσις τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθοριστική δήλωσί της εἰς τό Ἱερόν Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας: «ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».

Ἔπειτα ἀπό τήν διπλῆ αὐτή ἀναφορά μας θά ἐνθυμηθοῦμε καί ἐφέτος, παραμονές τοῦ μεγάλου συνταρακτικοῦ καί καταστροφικοῦ σεισμοῦ τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2006, τήν μεγάλη προστατευτική μέριμνα καί εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, μέ τήν ὁποία ἀπεφεύχθη ἡ βεβαία καταστροφή τῆς Παναγιοσκέπαστης νήσου τῶν Κυθήρων, ἀλλά καί τῶν Ἀντικυθήρων, καί ὁ θρῆνος ἀνθρωπίνων θυμάτων. «Ὁμολογοῦμεν τήν Χάριν, κηρύττομεν τόν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τήν εὐεργεσίαν...» (Εὐχή Μεγ. Ἁγιασμοῦ).

Μνήμονες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ σωστικοῦ γεγονότος θά τελέσωμε, μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας, εὐχαριστήρια Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικό τῆς εὑρέσεως τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, μέ τήν παρουσία καί συμμετοχή Κλήρου καί Λαοῦ (ὅσων ἠμποροῦν λόγῳ τοῦ ἐργασίμου τῆς ἡμέρας) τήν Πέμπτη 8 Ἰανουαρίου. Στίς 12 μ., εἰς τήν πλατεῖα τοῦ χωρίου Μητᾶτα, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ περισσότερον ὅλων πληγέντος Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, θά ψαλῆ Δοξολογία καί θά κοπῆ ἡ καθιερωμένη Βασιλόπιττα. Τό δέ ἀπόγευμα, περί ὥραν 5 μ.μ. θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, στήν Ἱερά Μονή τῶν Μυρτιδίων, διά νά δυνηθοῦν νά παρευρεθοῦν καί ὅσοι, λόγῳ ἐργασίας, δέν συμμετεῖχαν στίς προμνημονευθεῖσες λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς ξεχωριστῆς διά τά Κύθηρα ἡμέρας αὐτῆς.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό, καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί ταχεῖα ἀποκατάστασι καί λειτουργία τοῦ πληγέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μητάτων, διατελῶ

Μέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ