ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθ. 132/2015)                                                      

Πρός
Τον Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

agios_athanasios_o_athonitis_2«Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη χαρά, εἰρήνη ...
οἱ δέ τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς
παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις»
(Γαλ. 5,22.24)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Κατά τήν σημερινή Κυριακή, τήν 5η Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τιμᾶται καί ἑορτάζεται ἡ κορυφαία ἀσκητική μορφή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Κτήτωρ τῆς πρώτης καί μεγαλυτέρας Ἁγιορειτικῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ὁ ὁποῖος προσφυέστατα ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ «Πατριάρχης» τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ὁμιλεῖ διά τόν καρπόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Ὅσοι ἀνήκουν εἰς τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐσταύρωσαν τήν σάρκα τους μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες. Ἐάν ζοῦμε μέσα στή Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει νά βαδίζωμε καί συμφωνα μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης ἦταν μέγας ἀσκητής καί ἄνθρωπος τοῦ Θείου Πνεύματος καί εἶχε ὡς μόνιμο κτῆμα του τίς ἅγιες ἀρετές, πού ἀπαρίθμησε μόλις προηγουμένως ὁ πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Ἀνῆκε ὁλοκληρωτικά στόν Χριστό, ἦταν πιστός καί ἀφοσιωμένος δοῦλος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας καί ἐσταύρωσε τήν σάρκα του καί τόν παλαιό ἄνθρωπο, πού καί ἐκεῖνος ἔφερε ἐπάνω του, μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του. Γι΄ αὐτό καί δέν ἐζοῦσε γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά μέσα στήν ὕπαρξί του ἐζοῦσε ὁ Χριστός. Εἶχε Χριστοποιηθῆ καί ὑπῆρξε Πνευματέμφορος καί Πνευματοκίνητος Ἁγιορείτης Μοναχός.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας ἔχει προγραμματίσει νά ἀποδώσῃ τήν προσήκουσα τιμή τό προσεχές Σαββατοκύριακο σέ τρεῖς τοιούτους Κληρικούς φιλοχρίστους καί Πνευματικούς, μέ εὐκαιρίες Θείας Λατρείας καί ἄλλες τιμητικές. Οἱ Λειτουργοί αὐτοί τοῦ Ὑψίστου συνδέονται μέ τήν νῆσον καί τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν μας, εἴτε μέ τήν διακονίαν των εἰς αὐτήν, εἴτε μέ τήν καταγωγήν των ἀπό αὐτήν.

1.                  Ὁ πρῶτος ἐξ αὐτῶν εἶναι είμνηστος μεσος Προκάτοχός μου κυρός Κύριλλος, ὁ Κυθήρων καί μετέπειτα Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ὁ ὁποῖος πρό ἑξαμήνου ἀκριβῶς μετέστη πρός Κύριον, πρός τάς αἰωνίους μονάς. Γεννήθηκε στίς Κολλῖνες Ἀρκαδίας τό 1938. Τό 1959 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό 1968 Πρεσβύτερος. Διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου καί Ἐφημέριος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Τό ἔτος 1968 ἔλαβε τό πτυχίο ἀπό τήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Ἀπό τοῦ 1968 ἕως τοῦ 1971 ὑπηρέτησε παράλληλα καί ὡς Στρατιωτικός Ἱεροκήρυξ εἰς τήν Σχολήν Εὐελπίδων καί κατόπιν εἰς τήν Ἔδεσσαν. Ἀπό τό 1971 ἕως τῆς ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου Κυθήρων ὑπηρέτησε ὡς Πρωτοσύγκελλος, Ἱεροκήρυξ καί Καθηγητής εἰς τήν Καρδίτσαν. Ἐπανειλημμένως, κατά διαστήματα, προσέφερε ὑπηρεσίες στό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολική Ἀφρική καί τήν Ἄπω Ἀνατολή. Μητροπολίτης Κυθήρων ἐξελέγη καί χειρονήθηκε τό 1998 καί μετά ἑπταετῆ εὐδόκιμη Ποιμαντορία κατεστάθη τό 2005 Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 10-1-2015.

2.                  Ὁ δεύτερος τιμώμενος Κληρικός εἶναι ὁ μακαριστός Κυθήριος Ἁγιορείτης Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης). Γεννήθηκε στό Παλαιό Φάληρο ἀπό πατέρα Κυθήριο καί μητέρα ἀπό τήν Νάξο. Ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας καί ἀναδείχθηκε Πανεπιστημιακός βοηθός καί Ὑφηγητής στήν ἕδρα τῆς Ποιμαντικῆς καί τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τό 1972 ἐκάρη Μοναχός, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος καί τό ἑπόμενο ἔτος ἐνθρονίσθηκε ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἁρμᾶ (Ἀπρίλιος 1973).

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1974 μετεφυτεύθη μέ τήν ἱερή Συνοδεία του στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀνέλαβε τήν Ἡγουμενίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, ὅπου διηκόνησε θεοφιλῶς καί μέ θυσιαστική ἀγάπη καί αὐταπάρνησι ἐπί 40 ἔτη, ἀναδείξας τήν Ἱεράν αὐτήν Μονήν ἀληθινό προπύργιο καί φάρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς νέος ὁμολογητής καί προασπιστής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ στίς 8 Ἰουνίου 2014, ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, «καί ἐπέρασε στήν ἱστορία ἀφήνοντας πίσω τά ἴχνη μιᾶς ἁγίας διαβάσεως». Καί

3.                  Ὁ τρίτος ἀπό τούς τιμωμένους Θείους Λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου ἦτο οίδιμος ρχιμανδρίτης, Πνευματικός καί φημέριος τς πόλεως το στακο τς Ατωλοακαρνανίας π.ερόθεος Τριφύλλης, πού γεννήθηκε στόν Ποταμό Κυθήρων τό 1907 καί ἀφοῦ διηκόνησε ἐπί μιά πεντηκονταετία περίπου ὡς Ἐφημέριος καί Πνευματικός πατήρ στήν περιοχή τοῦ Ἀστακοῦ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό 1991.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ.Κοσμᾶς ἔγραψε τά ἑξῆς γιά τόν ἀείμνηστο π.Ἱερόθεο :

«Τό πέρασμα τοῦ ἀειμνήστου π. Ἱεροθέου Τριφύλλη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἀστακοῦ καί ἀπό ὅλη τήν περιοχή τοῦ Ξηρομέρου, ἦταν μία εὐλογία Θεοῦ μεγάλη γιά ὅλους μας.

Σέ δύσκολους καιρούς, σέ ἐποχή φτώχειας, δοκιμασίας, φοβερῶν δυσκολιῶν καί στερήσεων, ἰδιαιτέρως ὅμως ἀγνοίας τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς Λατρευτικῆς καί Μυστηριακῆς ζωῆς, ὁ ἐρχομός καί ἡ ἐγκατάσταση τοῦ σεβασμίου Γέροντος στήν Αἰτωλοακαρνανία, ἡ διακονία καί ἡ προσφορά του στόν Ἀστακό, ἔφερε τήν πνευματική ἄνοιξη, τήν ἀνακαίνιση καί τήν ἀναμόρφωση τῆς περιοχῆς.

Ἄφησε πλούτη, ἀνέσεις, ἐπιχείρηση, προοπτικές γιά μία ἄνετη κοσμική καί ἐπαγγελματική ζωή, παραδόθηκε στήν ἑκούσια ἄσκηση καί στέρηση καί ἔζησε μέ ἁπλότητα, μέ τελεία ταπείνωση, μέ νηστεία καί προσευχή, ἀγγελική ἐν κόσμῳ ζωή.

...Ὁ πατήρ Ἱερόθεος Τριφύλλης εἶχε καρδιά πού ἔκαιγε γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ἔκανε πύρινα, φλογερά κηρύγματα, γεμάτα ἀγάπη καί πόθο ἀναγεννήσεως τῶν ἀδελφῶν, λατρευτικά κηρύγματα, κύκλους συμμελέτης Ἁγ. Γραφῆς, ἑσπερινές ὁμιλίες, πού ἔτρεφαν «μέ ἄρτον ζωῆς» τίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς.

Ἐξομολόγηση ἡμέρα καί νύχτα μέ πολλή ὑπομονή, μέ τήν ὁποία ἐλεύκανε καί μεταμόρφωνε μολυσμένες καί πληγωμένες ψυχές».

Ἅγιοι Πατέρες, Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.

Γι' αὐτούς τούς τρεῖς καταξιωμένους Πνευματικούς Πατέρας ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας διοργανώνει τριήμερο λατρευτικῶν καί τιμητικῶν ἐκδηλώσεων (ἀπό τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 10-7-2015 ἕως τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 12-7-2015), σύμφωνα μέ τήν πρόσκλησι καί τό πρόγραμμα πού θά διανεμηθῆ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῶν ἐνοριῶν μας.

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς ὥρα 9 μ.μ. θά ἀρχίση Ἁγιορείτικη Ἀγρυπνία μέ τήν παρουσία καί συμμετοχή Ἁγιορειτῶν Πατέρων στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων, ἡ ὁποία θά περατωθῆ στίς 2 μετά τά μεσάνυκτα. Θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλοακαρνανίας κ.Κοσμᾶ, καί τό Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν προμνημονευθέντων ἀξίων Λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου. Ἡ Ἱερά αὐτή Ἀγρυπνία θά εἶναι καί μιά Εὐχαριστιακή καί δοξολογική εὐκαιρία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετοῦς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ Ἐπισκόπου σας (Ἰούλιος 2005-Ἰούλιος 2015).

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ὥρα 6 μ.μ., θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλοακαρνανίας κ.Κοσμᾶ, στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων. Θά ἀκολουθήσῃ, μετά τόν Ἑσπερινό, Κληρικολαϊκή Συνέλευσις μέ τήν παρουσία καί συμμετοχή τοῦ Σεβ. κ.Κοσμᾶ καί τῆς συνοδείας του ἀπό Κληρικούς καί λαϊκούς.

Θά γίνουν σύντομες ὁμιλίες γιά τόν ἀείμνηστο Προκάτοχό μου κυρό Κύριλλο, τόν μακαριστό Κυθήριο Ἁγιορείτη Ἡγούμενο Ἀρχιμ. π.Γεώργιο Γρηγοριάτη (Καψάνη) καί τόν ἀοίδιμο Ἀρχιμανδρίτη, Ἐφημέριο καί Πνευματικό, π.Ἱερόθεο Τριφύλλη, τόν ἐκ Ποταμοῦ Κυθήρων ὁρμώμενο.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακή 12 Ἰουλίου, θά λάβῃ χώραν Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἱλαριώτισσας Ποταμοῦ καί θά τελεσθῇ Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν προειρημένων σεβασμίων Πατέρων μας.

Τοιουτοτρόπως θά περαιωθῆ τό τριήμερο αὐτό τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀποκομίσωμε πνευματικά ὀφέλη καί ἰδιαίτερες εὐλογίες ἀπό τίς πνευματικές αὐτές εὐκαιρίες.

Εὔχομαι θερμά ὁ Πανάγαθος Θεός, μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων αὐτῶν Πατέρων μας, νά εὐλογήσῃ πλούσια τήν Θεόσωστη Ἐπαρχία μας, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο Λαό μας, καθώς ἐπίσης καί ὅλο τόν κόσμο.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 235 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321505

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ