ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

(ὑπ' ἀριθ. 134/2015)

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

  «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος καί χαλάσατε τά δίκτυα  ὑμῶν πρός ἄγραν» (Λουκ.5,4)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

  Ὁδεύουμε σύν Θεῷ πρός τό τέλος τοῦ πρώτου μήνα τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2015-2016.

Κατά τόν τρέχοντα μῆνα Σεπτέμβριον ἑωρτάσαμε, σύν τοῖς ἄλλοις, τόν νεώτερο Προστάτη τῆς νήσου τῶν Κυθήρων Ὅσιο Ἄνθιμο τόν νέο τόν ἐν Κεφαλληνίᾳ, πού ἐμόνασε ἐπί διετίαν στήν Μονή Προδρόμου (Ἀγριολίες) Κυθήρων τόν 18ον αἰῶνα, τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν ὁποία ἑορτάζει ἰδιαίτερα ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός καί ἡ ἐνορία τῶν Πιτσινιανίκων καί ἀκόμη τήν κορυφαία Ἱερά Πανήγυρι τῶν Κυθήρων , τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας.

Μαζί μέ τήν ἀνακύκλησι τῶν Δεσποτικῶν, Θεομητορικῶν καί τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ἐγκαινιάζει τήν νέα Κατηχητική καί Πνευματική περίοδο διά τήν ἀρξάμενη ἐκκλησιαστική χρονιά.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν Ἀπόστολο Πέτρο καί τήν συνοδεία του, πού ἦσαν κατάκοποι ἀπό τό ὁλονύκτιο ἀνώφελο ψάρεμα καί ἡ προσταγή Του: «ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος καί χαλάσατε  τά δίκτυα ὑμῶν πρός ἄγραν», ἀπευθύνεται διαχρονικά πρός ὅλους τούς πνευματικούς Ποιμένας καί Κατηχητάς  τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.

       «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» συμβουλεύει ὅλους μας ὁ Κύριος. Πρῶτα τούς Λειτουργούς τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου καί τούς Κήρυκας τοῦ Θείου  Λόγου καί ἔπειτα ὅλους τούς πιστούς Χριστιανούς: γονεῖς, ἀναδόχους, ἐκπαιδευτικούς κ.ἄ.

Ἡ προτροπή αὐτή τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ  Χριστοῦ περιέχει ἕνα διπλό μήνυμα:Τήν ἐπιστροφή ὅλων μέ τήν μετάνοια καί τόν πνευματικό ἀγῶνα στό βάθος τῆς καρδίας μας καί τήν ἀδιάκοπη ἐπανάληψι τῶν προσπαθειῶν μας γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροῦ, πού μᾶς ἔχει ἀναθέσει τήν εὐθύνη ὁ «γεωργός τῶν καλῶν καί φυτουργός τῶν ἀγαθῶν» Κύριος καί Θεός μας καθώς καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα γιά τήν ἐπιμέλεια καί πρόοδο τῆς οἰκογενείας μας καί τῶν παιδιῶν μας.

       «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» μέ τόν τακτικό ἐκκλησιασμό καί τήν ἐνσυνείδητη συμμετοχή στή Θεία Λατρεία καί τά φερέσβια ἅγια Μυστήρια τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας.

       «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος». μέ τήν προσεκτική μελέτη τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί γενικότερα τῆς Θεία Γραφῆς. Μέ τήν ἐπιμελῆ ἀκρόασι τῶν Θείων Κηρυγμάτων, τήν συμμετοχή στίς Ὁμάδες μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν παρακολούθησι ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν.

       «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» μέ τήν συνετή καί ἀβίαστη χειραγώγησι τῶν παιδιῶν σου στή λειτουργική ζωή καί στό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ συνάξεις αὐτές, πού γίνονται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰρηνεύουν καί ἀναπαύουν τήν παιδική καί νεανική ψυχή. Τροφοδοτοῦν καί δυναμώνουν πνευματικά τά σχολικά νιᾶτα μας καί μαζί μέ τήν ἀγωγή καί τήν ψυχαγωγία, πού χαρίζουν τά Πνευματικά μας Κέντρα, τά γήπεδα ἀθλητισμοῦ (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ καί τέννις), ἀναζωογονοῦνται καί σφυρηλατοῦν τό ἦθος καί τόν χαρακτῆρα τους.

       «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» μέ τήν πρόθυμη συμμετοχή σου στίς μηνιαῖες Συνάξεις τῆς Σχολῆς Γονέων στά Πνευματικά Κέντρα τοῦ Κεραμωτοῦ καί τοῦ Ποταμοῦ, πού γιά δέκατη συνεχόμενη χρονιά γίνονται. Οἱ Γονεῖς, καί μάλιστα οἱ νέοι Γονεῖς  καί οἱ ὑποψήφιοι Γονεῖς ἠμποροῦν πολλά ἐφόδια νά πάρουν ἀπό αὐτές τίς συναθροίσεις. Ἀναπτύσσονται ἐνδιαφέροντα θέματα διά τήν οἰκογένεια, τήν ὁμαλή συμβίωσι τῶν ἀνδρογύνων καί τήν ὀρθή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί γίνονται ἐποικοδομητικές συζητήσεις.

Ἅγιοι Πατέρες, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ σύστασις τοῦ Κυρίου μας μέ τό Θεῖο Του πρόσταγμα «ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» ἄς ἀφυπνίση πνευματικά ὅλους μας στούς δύσκολους  καί δυσχείμερους καιρούς, πού διάγουμε, ἄς ἐνεργοποιήση τίς ψυχοσωματικές μας δυνάμεις καί ἄς μᾶς ἐμπνεύση σέ ἀγῶνες πνευματικούς, ἐκκλησιαστικούς, ἀγῶνες ὀρθοδόξου ζωῆς καί μαρτυρίας, ἀγῶνες ὑπέρ πίστεως, πατρίδος καί σωφροσύνης, ἀγῶνες γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καί τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας.

Παρακαλῶ πολύ νά συμμετέχωμε, κατά τό δυνατόν, σέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες ποιμαντικές δραστηριότητες, καθώς ἐπίσης καί στίς προσπάθειες τῆς ἄτυπης Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, οἱ ὁποῖες σύν Θεῷ θά συνεχισθοῦν, μετά τήν ἑπτάχρονη λειτουργία της στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Γεωργίου Λιβαδίου, γιά τήν ὁποία καί θά ἐνημερωθῆτε σύντομα, καθώς καί γιά τά χορευτικά τμήματα, πού λειτουργοῦν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στήν Χώρα Κυθήρων, στό Λιβάδι, στό Κεραμωτό, στά Φράτσια, στόν Ποταμό, στόν Καραβᾶ καί τήν Ἁγία Πελαγία θά γίνη τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο (3-4 Ὀκτωβρίου). Ἡ πρώτη Σχολή Γονέων γιά τήν νέα χρονιά θά γίνῃ τό Σαββατοκύριακο 17-18 Ὀκτωβρίου, στόν Ποταμό καί τό Κεραμωτό, ἀντίστοιχα.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καλή καί εὐλογημένη πνευματική σπορά κατά τό ἀρξάμενο ἐκκλησιαστικό ἔτος 2015-2016 καί πλούσια τήν Θεία εὐλογία εἰς ὅλους σας, καί ἰδιαίτερα στά προσφιλῆ μας παιδιά, διατελῶ

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 274 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321534

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ