ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 137/2015)

 Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Γνωρίζει πᾶσα ὑφήλιος,Νικόλαε τρισμάκαρ τὰ θαύματα, τῶν σῶν ἀρετῶν τὸ πέλαγος, πένητες τὸν Προστάτην, καὶ ὀρφανοί, χῆραι τὸν τροφέα, καὶ τυφλοὶ τὸν ὁδηγόν, πάντες τὸν  πρόμαχον».                                                    

(Ἐκ τοῦ β΄Κανόνος τῆς α'ᾠδῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμερα τήν ἱεράν μνήμην τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτου τῶν ναυτιλλομένων καί τῶν θαλασσῶν. «Ὀρφανῶν προστάτην σε καὶ χηρῶν, πεινώντων τροφέα, πενομένων τε πλουτιστήν, αἰχμαλώτων ῥύστην, πλεόντων τε σωτῆρα, κεκτήμεθα παμμάκαρ, σοφέ Νικόλαε», ψάλλουμε στό Μεγαλυνάριο τῆς ἑορτῆς του.

Ὄντως, ὄχι μόνον τό Ὀρθόδοξο Γένος καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί ὅλη ἡ ὑφήλιος γνωρίζει καί διακηρύσσει τά πάμπολλα θαύματα, τά ὁποῖα διαχρονικά ἐπετέλεσε καί ἐπιτελεῖ ὁ μέγας Ἀρχιποίμην τῶν Μύρων τῆς Λυκίας ἅγιος Νικόλαος ὁ θαυματοβρύτης. Ἀκόμη, κατά τόν ἱερόν ὑμνογράφον, εἶναι γνωστό τό πέλαγος τῶν χριστιανικῶν του ἀρετῶν, τόν ἀναγνωρίζουν ὡς προστάτην οἱ πάντες, οἱ πτωχοί καί τά ὀρφανά. Οἱ χῆρες τόν θεωροῦν τροφέα τους καί οἱ τυφλοί ὡς τόν ὁδηγόν τους, ὅλοι δέ οἱ πιστοί προστάτη τους καί πρόμαχο.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι προσφιλέστατος καί συμπαθέστατος Ἅγιος δι΄ὅλα τά πολλά καί ἐπίζηλα χαρίσματα του, διά τό βαρύτιμο καί πλούσιο  περιδέραιο ὁλων τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καί ἰδιαίτερα διά τήν μεγάλη του εὐσπλαγχνία καί φιλανθρωπία, τήν πολυΰμνητη ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης καί φιλοπτωχίας.

Μιμητής εἰς τό ἔπακρον τοῦ Ἐλεήμονος καί Παντελεήμονος Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦτο ἄξιος αὐτοῦ τοῦ μακαρισμοῦ˙ «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» καί ὅλων τῶν ἄλλων θείων μακαρισμῶν.

Δι΄αὐτόν τόν λόγον καί ἐν ἀναμονῇ τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, κάθε χρόνο, τά τελευταῖα δέκα χρόνια, ἀρχίζει ἀπό τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς ἁγίας μνήμης  τοῦ Ἁγίου  Νικολάου καί διαρκεῖ ἐπί πενθήμερον ὁ Ἔρανος Ἀγάπης διά τούς πτωχούς καί ἰδιαίτερα ἀπόρους συμπολίτες μας (7,8,9,10 καί 11 Δεκεμβρίου).

Πρίν ἀπό ἕνα 15νθήμερο περίπου ἐστείλαμε τό προϊόν τοῦ δίσκου, πού περιφέρθηκε στούς Ἱερούς Ναούς μας κατά τήν Κυριακή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (8 Νοεμβρίου) γιά ἐνίσχυσι καί συμπαράστασι τῶν μεταναστῶν καί προσφύγων, οἱ ὁποῖοι κατακλύζουν τά ἀκριτικά πρός ἀνατολάς ἑλληνικά νησιά μας, σέ δύο Ἱερές Μητροπόλεις (Μυτιλήνης 560,00 εὐρώ καί Σάμου καί Ἰκαρίας 1.000,00 εὐρώ) . Ἐπίσης, μέ τήν ἰδική σας κατανόησι καί συμπαράστασι προωθήσαμε καλῆς ποιότητος καί καινουργῆ ρουχισμό(παιδικά καί ἄλλα ἀνδρικά καί γυναικεῖα ἐνδύματα, καινουργεῖς κουβέρτες κλπ) στή Λέσβο καί τήν Χίο διά τήν κάλυψι τῶν πρώτων ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων αὐτῶν συνανθρώπων μας.

Συγκεκριμένα, σέ εἴδη ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων προωθήθησαν τά ἀκόλουθα: 20 ἠλεκτρικές κουβέρτες καί  46 κιβώτια ρουχισμοῦ (Μητρόπολη Χίου), καθώς ἐπίσης καί 31 κιβώτια ρουχισμοῦ (Μητρόπολη Μυτιλήνης), μέ παιδικά κυρίως ἐνδύματα.

Ὁ Ἔρανος ὅμως τῆς Ἀγάπης θά διανεμηθῆ μόνον εἰς τούς ἀρρώστους, πτωχούς καί ἀπόρους συντοπίτες καί συμπατριῶτες μας.΄

Περαίνων τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο, ἀφοῦ πρῶτα σᾶς εὐχαριστήσω θερμότατα ὅλους σας διά τήν συγκινητική ἀνταπόκρισί σας στήν ἐρανική προσπάθεια σέ χρῆμα καί σέ εἶδος διά τούς ἐμπερίστατους πρόσφυγες καί μετανάστες συνανθρώπους μας, παρακαλῶ καί πάλιν ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμά σας νά ἐνισχύσετε τόν Ἔρανο Ἀγάπης 2015, ὁ ὁποῖος θά γίνη τήν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ὅπως εἴπαμε.

Εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ Πανάγιος Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ, νά σᾶς εὐλογήση πλούσια καί νά σᾶς χαρίζῃ τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά Του.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετ' ἐγκαρδίων εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
 

 †Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 963 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16011759

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ