Εκτύπωση

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθ. 147/2016)

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ...»
(Λουκ. η΄ 5)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Τήν ἑπόμενη Κυριακή* πού εἶναι ἡ 4η Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἡ γνωστή μας Κυριακή τοῦ σπορέως, ἀρχίζει ἐπίσημα τό ἔργο τῆς πνευματικῆς σπορᾶς μέσῳ τῶν Θείων Κηρυγμάτων, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων γιά τά παιδιά, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου καί τῆς Σχολῆς Γονέων, ἡ ὁποία θά λειτουργήσῃ σύν Θεῷ γιά ἑνδέκατη συνεχόμενη χρονιά.

kathxhtika_2014

Ὁ σπόρος τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «ζῶν καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον» (Ἑβρ.4,12). Ὁ σπορεύς, ὁ καλός γεωργός, εἶναι πρωτίστως ὁ Θεῖος Διδάσκαλος καί διαχρονικά ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ Ἱεροκήρυξ, ὁ Κατηχητής, ὁ κάθε ἐργάτης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τό χωράφι, πού δέχεται τόν σπόρο εἶναι ἡ καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού μοιάζει ἄλλοτε μέ τό σκληρό καί πατημένο χῶμα, ἄλλοτε μέ τό πετρῶδες ἤ ἀκανθῶδης ἔδαφος καί ἄλλοτε μέ τήν καλή καί ἀγαθή γῆ, ἡ ὁποία καρποφορεῖ καί ἀποδίδει ἑκατονταπλάσιο καρπό.

Ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμβουλεύει τά ἑξῆς εἰς τούς ἀκροατάς τοῦ Θείου Λόγου: «Γνωρίζοντας καί κατανοώντας τά ὅσα κηρύττονται ἐδῶ, ὅτι, δηλαδή, ἀπό ἐδῶ πηγάζει κάθε ὠφέλεια στή ζωή καί ἡ βελτίωσις τῆς οἰκουμένης ὅλης, ἄς ἔρχεσθε μέ προθυμία νά ἀκοῦτε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυσικά  στίς Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας καί τίς κοινές προσευχές. Ἄν ἀκολουθήσετε αὐτή τήν τακτική, θά φανερώσετε ζωή ἀντάξια τῶν Οὐρανῶν καί θά πετύχετε τά αἰώνια ἀγαθά πού ὁ Κύριος μᾶς ὑποσχέθηκε»(Ε.Π.Ε. 19,428).

Καί διά τόν κήρυκα τοῦ Θείου Λόγου λέγει τά ἑξῆς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Προετοιμάζει ὁ κήρυκας (τοῦ Εὐαγγελίου) τούς λόγους του μέ ἕνα γνώμονα:Νά ἀρέση στό Θεό. Εἶναι ὁ μοναδικός του κανόνας καί ὅρος γιά τήν καλύτερη σύνταξι τῶν λόγων καί ὄχι βέβαια τά χειροκροτήματα καί οἱ ἐπευφημίες. Καί ἄν μέν ἐπαινῆται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἄς μή ἀποκρούη τά ἐγκώμια. Ἄν ὅμως δέν τοῦ τά παρέχουν οἱ ἀκροατές, ἄς μή τά ἐπιζητῆ καί ἄς μή στενοχωρῆται. Γι΄αὐτόν σπουδαία χαρά γιά τούς κόπους του, ἀνώτερη μάλιστα ἀπό ὅλες, εἶναι ἡ συναίσθησις ὅτι συντάσσει καί ρυθμίζει τήν διδασκαλία του μέ σκοπό νά ἀρέσῃ στό Θεό »(Ε.Π.Ε. 28,250).

Μέ αὐτό τό πνεῦμα νά κινηθοῦμε, τόσον οἱ Κήρυκες καί Κατηχητές τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ, ὅσον καί οἱ Γονεῖς καί τά ἀγαπητά μας παιδιά: μέ τήν πνευματική δίψα, ἀφ΄ενός, νά προσφέρωμε τό ξεδίψασμα τῆς ψυχῆς εἰς τούς ἄλλους (οἰκείους, παιδιά, συγγενεῖς καί φίλους) καί ἀφ΄ἑτέρου νά ξεδιψάσωμε πνευματικά καί ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἀπό τό «ὕδωρ τό ζῶν» καί τά νάματα τῆς Θείας Χάριτος.

Γι΄αὐτό παρακαλεῖσθε οἱ Γονεῖς καί κηδεμόνες, καί οἱ μεγαλύτεροι κατά τήν ἡλικία, νά συμβουλεύετε  καί νά παρακινῆτε τά παιδιά καί τούς νεωτέρους στόν Ἐκκλησιασμό, στό Κατηχητικά, στή Σχολή Γονέων.

***

Καί τώρα, ἔπειτα ἀπό τά ὅσα ἀκούσαμε ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο γιά τόν ἱερό ζῆλο τῶν Κηρύκων καί τῶν ἀκροατῶν τοῦ Θείου Λόγου, νά ἔλθωμε σέ ἕνα ἐπεῖγον βιοτικό, ἀλλά  καί πνευματικό θέμα. Τήν σοβαρή ἔλλειψι βροχῆς στά νησιά μας, Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα καί τήν ἀπειλητική ξηρασία τοῦ τόπου. Τό πρόβλημα εἶναι μεγάλο, ἐάν δέν παρέμβη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ Προστασία τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας.

Εἶπα , προηγουμένως, ὅτι τό ζήτημα αὐτό δέν εἶναι μόνο βιοτικό, δηλ. θέμα καθημερινῆς ζωῆς, ἀλλά καί πνευματικό. Εἶναι δέ καί πνευματικό, διότι ἔχει σχέσι καί συνάρτησι καί μέ τήν πνευματική ζωή, πού κάνουμε ἤ δέν κάνουμε. Ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἀμέλειά μας γιά τήν πνευματική ζωή, ἡ βλασφημία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀκαταστασία τῆς ζωῆς μας, δέν μᾶς βοηθοῦν εἰς τήν λύσιν τοῦ προβλήματος, ἀλλά τό διογκώνουν. Δέν προσευχόμεθα ὅπως πρέπει, δέν μετανοοῦμε ὅταν πρέπει, δέν ἀγαπᾶμε τούς συνανθρώπους μας ὅσο πρέπει, δέν ἀφήνουμε μέ ἐμπιστοσύνη τήν ζωή μας στήν Πρόνοια, τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως, ὅπως καί ἄν ἔχουν τά πράγματα, εἴμαστε παιδιά καί δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καί ἄν προστρέξωμε κοντά Του μέ μετάνοια καί αὐτεπίγνωσι θά μᾶς ἐλεήση καί θά μᾶς εὐσπλαχνισθῆ ὁ Θεός.

Μέ μία τέτοια γενναία ἀπόφασι καί μέ ἐλπίδα στήν ἀγαθοποιό Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἄς προστρέξωμε στή Μεγάλη μας Μητέρα τήν ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΥΤΡΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, καί ἄς τήν θερμοπαρακαλέσωμε μετά δακρύων γιά τήν ταχύτερη παρέμβασί της, προκειμένου νά λυθῆ τό μεγάλο πρόβλημα τῆς ἀνομβρίας.

Γιά  τόν σκοπό αὐτό θά συγκεντρωθοῦμε ὅλοι, Ἱερός Κλῆρος, Ἱεροψάλτες, Ἄρχοντες καί Λαός τό Σάββατο, 15 Ὀκτωβρίου 2016 στό Μοναστήρι τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ, ὅπου θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων  ὅλων τῶν Ἱερέων μας. Καί στή συνέχεια ἐνδεδυμένοι τά Ἱερά Ἄμφια ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ Ἱερῖς μας θά λιτανεύσωμε τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας, τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου καί ἄλλα Ἱερά Λείψανα μέχρι τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Κρασᾶ) καί καθ'ὁδόν θά ἀναπέμψωμε τίς εὐχές γιά τήν λύσι τῆς ἀνομβρίας καί ξηρασία.

Αὐτό προϋποθέτει μία πνευματική προετοιμασία (μετάνοια, προσευχή, νηστεία ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς καί πίστι στό Πανάγαθο Θεό).

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας, τόσον τήν πνευματική καλλιέργεια ὅλων μας, μικρῶν καί μεγάλων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ὅσον καί τήν καλύτερη προετοιμασία μας γιά τήν λύσι τῆς ἀβροχίας καί τήν ἀναζωογόνησι τῆς βλαστήσεως τῆς γῆς, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ