AgiosIoannis HrisostomosΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 149/ 2016)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Τήν μητέρα τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων, καί τῆς σωφροσύνης, καί τῆς ἄλλης ἁπάσης ἀρετῆς διδάσκαλον, τήν νηστείαν λέγω, ἡπλωμένοις τοῖς κόλποις (μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες) ὑποδέξασθαι»
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 2.14)

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένη καί καλλίκαρπη πνευματικά ἡ ἱερή περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, εἰς τήν ὁποίαν σέ δύο ἡμέρες θά εἰσέλθωμε μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σαράντα ἡμέρες ψυχικῆς προετοιμασίας ἀκολουθοῦν μέ περισσότερη προσευχή καί ἐπαγρύπνησι, μέ αὐτογνωσία καί μετάνοια, μέ νηστεία πνευματική καί σωματική ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας καί ἀπό ἀρτύσιμες τροφές καί γενικότερα μέ ἕνα καθημερινό πρόγραμμα πνευματικῆς πορείας καί ἀνεφοδιασμοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁποίου τιμᾶμε σήμερα ἐκ μεταθέσεως τήν ἱερή μνήμη, καί ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κραταιός ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως, βαθύτατος γνώστης, μελετητής καί ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνάρετος καί πανάρετος χριστιανός, Μοναχός καί Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, γράφει τά ἀκόλουθα πολύ σπουδαῖα καί σημαντικά διά τήν ψυχοσωματική ἄσκησι τοῦ χριστιανοῦ μέ τά πνευματικά ἐφόδια τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς.

Ἄς τόν ἀκούσωμε μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί ἐνδιαφέρον :
«Σᾶς συμβουλεύω, λέγει ὁ Ἱερός Πατήρ˙ τήν μητέρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί διδάσκαλο τῆς σωφροσύνης καί κάθε ἄλλης ἀρετῆς, δηλαδή τήν νηστεία, νά τήν ὑποδεχθῆτε μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες, γιά νά ἀπολαύσετε καί σεῖς περισσότερη ὠφέλεια καί εὐεργετική χάρι καί γιά νά σᾶς χορηγήση τήν κατάλληλη καί ἀπαραίτητη γιατρειά. Ἄν οἱ γιατροί, ὅταν πρόκειται νά δώσουν φάρμακα, διατάζουν τήν ἀποχή ἀπό ἀγαπημένες τροφές, πολύ περισσότερο ἐμεῖς πρέπει προτοῦ νά ὑποδεχθοῦμε τό πνευματικό φάρμακο τῆς νηστείας, τῆς δίαιτας ἀπό τροφές, νά καθαρίσωμε τόν λογισμό μας» (Ε.Π.Ε. 2,14).
«Ποιό εἶναι τό κέρδος ἀπό τήν νηστεία, ἐρωτᾶ σέ ἄλλη συνάφεια ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὅταν περνᾶς μέν τήν ἡμέρα σου νηστικός, παίζης ὅμως τυχερά παιχνίδια καί φλυαρῆς ἀνώφελα καί πολλές φορές περνᾶς τήν ἡμέρα σου μέ ἐπιορκίες καί βλασφημίες; Σᾶς παρακαλῶ, μή ζῆτε ἔτσι, τόσο ἀδιάφορα διά τήν σωτηρία σας. Νά συζητᾶτε συνεχῶς διά πνευματικά ζητήματα. Καί ἀφοῦ κάποιος (πού ἔχει τό χάρισμα τοῦ Θεοῦ) πάρη στά χέρια του τήν Ἁγία Γραφή καί προσκαλέση τούς πλησίον του, ἄς ποτίζη μέ τά θεῖα λόγια τήν διάνοια καί τήν ἰδική του καί τῶν ἄλλων, διά νά κερδίσωμε τά μεγάλα ἀγαθά τῆς νηστείας» (Ε.Π.Ε. 2,160).
Ὁμιλῶν δέ διά τήν ἀληθινή νηστεία, ὁ θεσπέσιος αὐτός πνευματικός διδάσκαλος ἐπισημαίνει τά ἑξῆς περισπούδαστα σημεῖα: «Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή νηστεία, πού ὁ Προφήτης Ἡσαΐας συνιστᾶ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ : «Δέν εἶναι ἐκείνη ἡ νηστεία, πού ἐγώ ἐπέλεξα λέγει ὁ Κύριος. Δέν εἶναι νηστεία τό νά σκύβης τό κεφάλι σου δουλικά (ἀπό ἀνθρώπινο φόβο) καί νά στρώσης τό στρῶμα σου ἐπάνω σέ σκληρό ὕφασμα καί στή στάχτη. Δέν εἶναι αὐτή νηστεία εὐπρόσδεκτη. Ποιά εἶναι τότε εὐπρόσδεκτη νηστεία; Λέγει ὁ Κύριος καί Θεός μας : «Νά συμφιλιώνεσαι μέ τούς ἄλλους, νά μοιράζεις τό ψωμί σου μέ τόν πεινασμένο, νά στεγάζης τόν ἄστεγο φτωχό». Καί ἄν ὅλα αὐτά τά κάνης, τότε λέγει ὁ Κύριός μας «τό φῶς σου θά ξεχυθῆ σάν αὐγή καί ἡ θεραπεία σου θά ἔλθη γρήγορα». Καί συνεχίζει ὁ ἅγιος Πατήρ : «Ὅποιος νηστεύει, πρέπει νά εἶναι μετριόφρων, ἥσυχος, ἥμερος, ταπεινός καί νά καταφρονῆ τήν δόξα τῆς παρούσης ζωῆς. Καί ὅπως περιφρονεῖ τήν ἐφήμερη ζωή, ἔτσι νά περιφρονῆ καί τήν κενοδοξία. Καί πρός Ἐκεῖνον μόνον νά προσβλέπη, Αὐτόν πού ἐρευνᾶ καλά τίς καρδιές καί τά βάθη τῶν ψυχῶν. Καί νά προσεύχεται μέ πολλή προσευχή καί νά ἐξομολογῆται καθαρά τίς ἁμαρτίες του, καί ὅσο ἠμπορεῖ νά βοηθάει τόν ἑαυτό του μέ τήν ἐλεημοσύνη» (Ε.Π.Ε. 2,210).


Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,


Ὁ σήμερα τιμώμενος καί ἐγκωμιαζόμενος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μέ τίς σύντομες αὐτές ἀναφορές του στή θεοφώτιστη διδασκαλία του γιά τήν ἀληθινή νηστεία καί τήν ἐν γένει ὀρθόδοξη χριστιανική ἄσκησι προσδιορίζει μέ ἀκρίβεια καί πληρότητα τό πνευματικό σκάμμα τοῦ κατά Χριστόν ἀγῶνος. Καί μᾶς καλεῖ καί προσκαλεῖ ὄχι ὡς θεατές καί παρατηρητές ἀπό τίς κερκίδες, ἀλλά ὡς ἀγωνιστές καί ἀθλητές στό πνευματικό στάδιο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας.
Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ἐκ βάθους ψυχῆς καί μέσης καρδίας «προκοπήν βίου καί πίστεως καί συνέσεως πνευματικῆς». Ἡ θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ νά περιφρουρῆ τήν ζωή μας, τήν Ἐκκλησίαν μας, ἡ Παναγία Σκέπη τῆς Θεομήτορος νά περισκέπη τόν σύμπαντα κόσμον καί ἰδιαιτέρως τούς πιστούς δούλους τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καί κατά τήν Ἁγίαν αὐτήν Τεσσαρακοστήν τῶν Χριστουγέννων θά συνεχισθῆ ἡ ἁγία καί ἐπαινετή ἐξόρμησις τῶν σεβασμίων Πνευματικῶν Πατέρων τῆς νήσου μας στίς ὡρισμένες ἐνορίες τῆς πνευματικῆς των εὐθύνης. Διό καί ἐπαναλαμβάνοντες μιά ἀκόμη φορά τήν σύστασίν μας, οἱ μέν ἅγιοι Πνευματικοί Πατέρες παρακαλοῦνται νά προσδιορίσουν ἐγκαίρως τήν ἡμερομηνία ἐπισκέψεώς των σέ κάθε ἐνορία, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ δέ εὐλαβεῖς Ἱερεῖς μας νά εἰδοποιήσουν τούς χριστιανούς τῆς ἐνορίας ἤ καί ἄλλων ἐνοριῶν, εἰς τάς ὁποίας διακονοῦν, λόγῳ ἐλλείψεως μονίμου Ἐφημερίου, ὥστε τό σωτήριο κάλεσμα νά φθάση εἰς τά ὦτα ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν καί νά γίνη «χαρά μεγάλη ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί (πολλοῖς) ἀδελφοῖς μετανοοῦσι».
Εὐχόμενος, ὅθεν, ὁλόψυχα κάθε εὐλογία καί θεϊκή δύναμι εἰς τήν ζωήν σας καί τήν ἱερατικήν Σας διακονίαν καί γνησίους καρπούς τῆς μετανοίας εἰς δόξαν Κυρίου καί σωτηρίαν ψυχῶν, διατελῶ,

Μέ πατρικάς εὐχές καί ἀγάπη

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

poulia 1

Πρόγραμμα πνευματικῶν - ἐξομολόγων
διά τήν τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως,
κατά τήν περίοδον τῆς νηστείας τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

 • Σεβ. Μητροπολίτης κ.Σεραφείμ: ὅπου δεήσει (κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως) καί εἰς Ἀντικύθηρα.
 • Ἀρχιμ. π. Πέτρος Κασιμάτης:  εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγ.Θεοδώρου Ἀρωνιαδίκων, Ἱ.Μονήν Ἁγίας Μόνης,  Μυλοπόταμον, Ἀραίους, Δρυμῶνα, Πιτσινιάνικα, Καλησπεριάνικα καί Φράτσια.
 • Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου: εἰς Χώραν, Στραπόδι, Καψάλι, Φράτσια, Κεραμωτό.
 • Ἀρχιμ. π. Πέτρος Σκλάβος: εἰς Ἱ.Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Ἀλοϊζιάνικα, Κυπριωτιάνικα, Διακόφτι, Καρβουνάδες, Καλοκαιρινές, Κατούνι, Τραβασαριάνικα.
 • π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος: εἰς Ἱ.Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης, Ἀλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Ἅγιον Ἠλίαν, Κοντολιάνικα, Φατσάδικα, Ἄνω Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι
 • π. Πέτρος Μαριᾶτος: εἰς Ποταμόν, Τριφυλλιάνικα, Λογοθετιάνικα, Αὐλέμωνα, Μητᾶτα, Βιαράδικα.
 • π. Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος: εἰς Κατούνι, Κάτω Λιβάδι, Κάλαμον.
 • π. Παναγιώτης Διακόπουλος: εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν, Καραβᾶν, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Λογοθετιάνικα.

Παρακαλοῦνται οἱ ὡς ἄνω Πνευματικοί Πατέρες νά συνεννοοῦνται ἐκ προτέρου μετά τῶν Ἐφημερίων - Ἱερέων διά τήν ἐπίσκεψίν των εἰς τάς ἐνορίας των, προκειμένου οἱ ἐνορίτες νά εἰδοποιοῦνται ἐγκαίρως διά τήν προσέλευσιν τοῦ Πνευματικοῦ καί ὁ λαός μας νά συμμετέχη προετοιμασμένος εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.                                                                                                

† Ὁ Κ.Σ.

footer

 • Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου

 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1370 επισκέπτες και κανένα μέλος

 • Εμφανίσεις Άρθρων
  13767980

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ