Εκτύπωση

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 150/ 2016)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἀκόρεστον ἀγαθόν ἡ ἀγάπη. Ὁ γάρ φιλῶν τόν φιλούμενον,
οὐδαμοῦ τῆς ἀγάπης βούλεται ἵστασθαι• οὐ γὰρ ἔνι μέτρον
τούτου τοῦ καλοῦ (τῆς ἀγάπης)»
(Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 21,390)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Τρεῖς ἑβδομάδες μεσολαβοῦν μέχρι τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τῆς μητροπόλεως αὐτῆς τῶν ἑορτῶν καί ἱερῶν Πανηγύρεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, τῆς σαρκωμένης ἀγάπης τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει παντοιοτρόπως : μέ τούς προεορτίους Ὕμνους καί τήν Θεία Λατρεία, μέ τήν μετάνοια καί τήν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν, μέ τήν διπλῆ νηστεία καί τήν ψυχική ἐγρήγορσι, καί πρωτίστως καί κυρίως μέ τήν ταπείνωσι καί τήν ἀγάπη διά νά ἑορτάσωμε χριστιανοπρεπῶς τήν ὑπέρλαμπρον ἑορτήν τῆς Θείας Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὑπεράνω ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, οἱ κορυφαῖες ἀρχές τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης ἀνυψώνουν τόν Ὀρθόδοξο χριστιανό, ἐνῷ ἀρχίζει νά ἀνεβαίνῃ μέ ὑπομονή καί καρτερία τήν πνευματική κλίμακα τῶν θείων ἀναβάσεων.

Ἰδιαιτέρως ἡ ταπείνωσις νυμφοστολίζει τήν ψυχήν καί ἡ θεοδίδακτη ἀγάπη ἐξομοιώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀγάπη καί κατ’ ἐξοχήν ἡ ἀγάπη. «Εἶναι δέ ἀκόρεστο ἀγαθό ἡ ἀγάπη», κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον. Αὐτοί πού ἀληθινά ἀγαπῶνται, δέν θέλουν πουθενά νά σταματήσῃ ἡ ἀγάπη τους, ἡ ὁποία εἶναι αἰώνια καί ἀτελεύτητη. Γιατί δέν ὑπάρχει μέτρο αὐτοῦ τοῦ καλοῦ, δηλ. τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.
Ὅπως ἀκούσαμε καί προηγουμένως ἡ ἀγάπη χαρακτηρίζεται ὡς ἀκόρεστο πνευματικό ἀγαθό. Καί σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι «ὅποιος ἀγαπᾶ δέν θέλει νά σταματήση ν’ ἀγαπᾶ τόν ἀγαπημένο μέ κανένα τρόπο. Διότι δέν ὑπάρχει μέτρο τοῦ καλοῦ πού λέγεται ἀγάπη». «Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς ἀγάπης. Ἐκεῖνοι πού εἶναι μόνοι τους, ὅταν ἡ ἀγάπη τούς συνάψῃ καί τούς συννενώσῃ τούς καθιστᾶ σταθερούς» Ε.Π.Ε. 22,180.


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ζωή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν καί πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἦταν ζωή τελείας καί γνησίας ἀγάπης πρός τόν Θεόν Πατέρα καί τούς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀδελφούς.
Μιμηταί τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας καί τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐμεῖς καλούμεθα νά βαδίσωμε τήν καινήν ὁδόν τῆς ἀγάπης, τόν νέον δρόμον τῆς Θείας Χάριτος, αἴροντες τόν προσωπικόν μας Σταυρόν καί ἀκολουθοῦντες πιστῶς τόν Θεῖον Διδάσκαλον.
Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, ἡ λαμπρά ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὑπενθυμίζουσα τήν ἄπειρον ἀγάπην τοῦ σαρκί ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, μᾶς παρακινεῖ εἰς ἔμπρακτον ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης μας πρός τόν συνάνθρωπόν μας, πρός τόν πλησίον μας.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐπί 12ετίαν, κάθε χρόνο, διενεργεῖ Ἔρανον Ἀγάπης διά τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας (πτωχούς, ἀρρώστους, γέροντες, μοναχικούς κ.ἄ.). Πολλή καί ἐκτεταμένη ἡ ἀνθρώπινη δυστυχία σήμερα, ἡ ὁποία ἐπιτείνεται μέ τήν παρατηρούμενη ἀποστασία τῆς ἀνθρωπότητος.
Δι’ αὐτούς τούς λόγους ὁ ἐφετεινός Ἔρανος Ἀγάπης θά διενεργηθῆ κατά τάς ἡμερομηνίας : 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 καί 10/12 καί παρακαλεῖσθε νά ἐνισχύσετε τήν Ἐρανική μας αὐτή προσπάθεια μέ τήν κατά δύναμιν συμπαράστασίν σας. Πρέπει δέ νά γνωρίζετε ὅτι πᾶσα προσφορά σας θά εἶναι εὐπρόσδεκτη, ἀπό τό «δίλεπτον τῆς χήρας» μέχρι καί ὅ,τι θά ὑπαγορεύσῃ ἡ ἀγάπη εἰς τόν καθένα σας.
Τό χρηματικό ποσόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης 2016 θά διανεμηθῆ ἐγκαίρως πρό τῶν ἁγίων ἑορτῶν σέ πτωχές καί ἄπορες οἰκογένειες ἤ πρόσωπα, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀναγκῶν τῶν συνανθρώπων μας, πού εἶναι πολλές καί δυσβάστακτες.
Παρακαλοῦντες, ὅθεν, ὅπως διενεργήσετε προσωπικῶς τόν Ἔρανον τῆς Ἀγάπης, περιερχόμενοι τά σπίτια καί τά καταστήματα τῆς Ἐνορίας σας μέ εὐλαβεῖς συνεργάτας καί συνεργατιδάς σας (Ἐπιτροπή Ἐράνου) σᾶς συγχαίρομεν διά τοῦτο, εὐχόμενοι ἀπό καρδίας πλουσίαν τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί πλούσια τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ὑμᾶς καί τούς οἴκους σας.


Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ