ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

(ὑπ’ ἀριθ. 153/2017)Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Τό ἀληθινόν φῶς ἐπεφάνη, καί πᾶσι τόν φωτισμόν δωρεῖται·
Βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ἡμῶν, ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος…»
(Στιχηρόν Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.


Ἐγκαρδίως εὔχομαι εἰς ὅλους σας πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί δαψιλῆ τήν Θεία Χάρι τοῦ σαρκί ἐπιφανέντος καί φωτίσαντος τόν κόσμον Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, κατά τόν ἱερόν Ὑμνογράφον τῆς Ἐκκλησίας μας, κατευθύνονται ἀπό τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ πρός τόν Ἰορδάνην ποταμόν. «Αἱ Ἀγγελικαί προπορεύεσθε Δυνάμεις, ἐκ τῆς Βηθλεέμ, πρός τά ῥεῖθρα Ἰορδάνου … Χαῖρε Ποταμέ καί εὐτρεπίζου. Πᾶσα δέ γῆ ἀγαλλιάσθω. Χριστός ἔρχεται, τήν ἁμαρτίαν τοῦ Ἀδάμ, καθᾶραι ὡς εὔσπλαγχνος». «Τήν Βηθλεέμ ἀφέμενοι, τό καινότατον θαῦμα (τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ), πρός Ἰορδάνην δράμωμεν, ἐκ ψυχῆς θερμοτάτης, κἀκεῖσε κατοπτεύσωμεν, τό φρικτόν Μυστήριον» (τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί τῆς φανερώσεως τῆς προσκυνήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος).

Ἔρχεται εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν ὁ Κύριος καί Θεός μας εἰς τήν ὥριμον ἡλικίαν τῶν 30 ἐτῶν διά νά λάβῃ τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, ὄχι ἐξομολογούμενος τάς ἁμαρτίας, ὅπως ἔκαμναν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός καί ὁ τέλειος καί ἀναμάρτητος ἄνθρωπος, ὁ μόνος καθαρός καί ἀκήρατος Κύριος, ὁ δι’ ἄκραν ἀγαθότητα καί πολλήν φιλανθρωπίαν γενόμενος ἄνθρωπος, ἀλλά διά νά ἐγκαινιάσῃ τό νέον, τό χριστιανικόν Βάπτισμα. Τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, τό ὁποῖο τελεῖται μέ τριπλῆ κατάδυσι καί ἀνάδυσι ἐντός τῆς Κολυμβήθρας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γίνεται εἰς πνευματικήν ἀναγέννησιν καί ἀνακαίνισιν τοῦ βαπτιζομένου, ἀφοῦ μέσα εἰς τήν ἁγία Κολυμβήθρα νεκροῦται καί θάπτεται ὁ παλαιός τῆς ἁμαρτίας ἄνθρωπος.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει χαρακτηριστικά διά τούς βαπτιζομένους καί λαμβάνοντας τήν χάριν καί τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος (τό ἀποδίδουμε εἰς τήν ἁπλῆ γλῶσσα) : «Οἱ μέχρι χθές αἰχμάλωτοι τῆς ἁμαρτίας, τώρα εἶναι ἐλεύθεροι καί πολίτες τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πρώην ἀδιάντροποι ἁμαρτωλοί, τώρα εἶναι μέ τό κεφάλι ψηλά καί ἐνάρετοι. Δέν γίνονται μόνον ἐλεύθεροι, ἀλλά καί ἅγιοι. Ὄχι μόνο ἅγιοι, ἀλλά καί δίκαιοι. Ὄχι μόνο δίκαιοι, ἀλλά καί κληρονόμοι. Ὄχι μόνο κληρονόμοι, ἀλλά καί μέλη τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο μέλη, ἀλλά καί δικός Του ναός. Ὄχι μόνο ναός, ἀλλά καί ὄργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

agia theofania 4Ἄς χαροῦμε πνευματικά καί ὑπαρξιακά τήν μεγάλη αὐτή δωρεά τοῦ Θεοῦ νά εἴμεθα ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί ἀναγεννημένοι καί ἀνακαινισμένοι μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, ἀλλά καί μέ τά ἄλλα ἅγια Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἄς δοξάσωμε καί ἄς εὐχαριστήσωμε ἐκ βαθέων τόν Πανάγιο Θεό διά τήν μεγάλη Του αὐτή Εὐεργεσία καί Χάρι.
Θά σᾶς ὑπενθυμίσω κατ’ αὐτή τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων καί τήν ἄλλη μεγάλη δωρεά καί εὐλογία τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, πού μᾶς ἐπεφύλαξαν, ὅταν πρίν 11 χρόνια, τήν 8ην Ἰανουαρίου 2006, ἡμέρα Κυριακή μετά τά Φῶτα, ἔσωσαν καί διεφύλαξαν ἀπό βεβαία καταστροφή τήν νῆσον τῶν Κυθήρων, ἔπειτα ἀπό τόν ἰσχυρό ἐκεῖνο, ἀλλ’ εὐτυχῶς ἀναίμακτο φοβερό σεισμό. Καί πρό 10ημέρου ἐδονήθη ἡ γῆ μας μέ ἠπιώτερη σεισμική δόνησι, ἀλλά καί πάλιν ἡ κραταιά Πολιοῦχος, Ἔφορος καί Προστάτις τῆς νήσου μας Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα, μέ τίς πρός Κύριον πρεσβεῖες τῶν Τοπικῶν μας Ἁγίων μᾶς διεφύλαξε ἀτρώτους καί ἀκεραίους.
Μνήμονες, λοιπόν, καί χρεῶστες διά τήν μεγάλη αὐτή εὐεργεσία καί τήν κραταιά προστασία τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων θά ἐπαναλάβωμε καί πάλιν τίς καθιερωθεῖσες ἀπό 10ετίας ἐκκλησιαστικές τελετές καί ἐκδηλώσεις. Ἐν πρώτοις, τήν Κυριακή 8η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θ.Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Περί ὥραν 12 μ. θά τελεσθῇ Δοξολογία καί θά ἀκολουθήση ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας εἰς τήν πλατεῖα τῶν Μητάτων, ἔξωθεν τοῦ τραυματισθέντος ἀπό τόν σεισμό Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καί τό ἀπόγευμα ὥρα 5 μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Μυρτιδιώτισσας στό Μοναστῆρι της.
Εὐχόμενος, ὅθεν, πᾶσαν παρά τοῦ σαρκί ἐπιφανέντος καί φωτίσαντος τόν κόσμον Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χάριν καί εὐλογίαν ἐφ’ Ὑμᾶς, τήν οἰκογένειάν σας, τήν κοινωνίαν μας καί τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἀλλά καί εἰρήνην εἰς ὅλον τόν κόσμον, διατελῶ,


Μέ ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Κυριακή 23 Φεβρουαρίου Κυριακή της Απόκρεω,
    Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1315 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    13742778

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ