ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(ὑπ’ ἀριθ. 158/2017)
 
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί
Τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 
«Καρδίᾳ πιστεύεται (ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός) εἰς δικαιοσύνην,
στόματι δέ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν»
(Ρωμ. ι’ 10).
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί ,
Ἀξιότιμοι  Ἐκκλησιαστικοί Ἐπιτρόποι καί
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί , Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
               Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!
Ὁ πιστός Χριστιανός, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, δέν ἀναμένει τήν δικαίωσίν του ἀπό τό στόμα τῶν συνανθρώπων του, ἀπό τούς ἐπαίνους καί τά ἐγκώμιά των, ἀπό τά βραβεῖα, τά εὔσημα καί τίς τιμητικές των διακρίσεις, ἀλλά ἀπό τήν γνήσια, ἀνόθευτη καί ἀληθινή Ὀρθόδοξη Πίστι του. Τήν Ἁγία καί ἀμώμητη Πίστι του, τήν ὁποία ἀκολουθοῦν ἔργα Ὀρθοδοξίας καί Ὀρθοπραξίας, ἔργα χριστιανικῆς ἀγάπης καί φιλανθρωπίας. 
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό Ἀποστολικό Του Ἀνάγνωσμα, μᾶς διαβεβαιώνει περί τό ὅτι:  Εἶναι κοντά στό στόμα μας καί στήν καρδιά μας ὁ λόγος γιά τήν σωτηρία μας ἀπό τήν Πίστι. Διότι, ἐάν ὁμολογήσωμε μέ τό στόμα μας τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ὑπέρτατο Κύριο καί Θεό μας καί πιστεύσωμε μέ τήν καρδιά μας ὅτι ὁ Θεός τόν ἀνέστησε  ἀπό τούς νεκρούς, θά σωθοῦμε. Καί θά σωθοῦμε ἐπειδή μέ τήν καρδιά μας καί μέ ὅλη τήν ψυχή μας πιστεύουμε, καί ὡς καρπό τῆς πίστεως αὐτῆς ἔχουμε τήν δικαιωσίν μας. Καί μέ τό στόμα μας ὁμολογοῦμε τήν πίστι καί ὡς καρπό ἔχουμε τήν σωτηρία μας.
Τά δύο αὐτά, ἡ καρδιακή πίστις καί ἡ ὁμολογία τοῦ στόματος, ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως τό ἄπειρο θεῖο ἔλεος, πού ἀπέρρευσε ἀπό τήν Σταυρική Θυσία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, μᾶς χαρίζουν τό θεῖο καί ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας.
Σέ ἄλλη του ἐπιστολή ὁ θεῖος Παῦλος τονίζει τά ἑξῆς (τά ἀποδίδουμε στήν ἁπλῆ γλῶσσα): «Γι΄αὐτό ὑπομένουμε καί ἐμεῖς κόπους καί δεχόμαστε ὀνειδισμούς, ἐπειδή ἔχουμε στηρίξει τίς ἐλπίδες μας στόν ζῶντα Θεό. Αὐτός εἶναι ὁ Σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους συντηρεῖ μέ τήν Πρόνοιά Του, ἰδιαίτερα ὅμως τῶν πιστῶν, τούς ὁποίους σώζει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο».
Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία μας, ὅμως, κατορθώνεται ἐφ’ ὅσον εἴμαστε ζωντανά καί ὀργανικά μέλη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας , Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν ἁγία μήτρα της γαλουχούμεθα «ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη» καί αὐξανόμεθα πνευματικά εἰς Χριστόν. Μέ τήν λατρευτική Ὀρθόδοξη ζωή, μέ τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μέ τήν μελέτη καί ἀκρόασι τοῦ θείου Λόγου, μέ τήν ἄσκησι και τόν πνευματικό ἀγῶνα ζοῦμε κατά Θεόν καί εὑρισκόμεθα στό δρόμοτῆς σωτηρίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ.
Γιά νά βιώσωμε καί νά συνειδητοποιήσωμε περισσότερο τήν ἐν Χριστῷ πνευματική μας ζωή κάι τήν ὀργανική μας σύνδεσι μέ τήν Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ὀργανώνει καί ἐφέτος τήν ἐτήσια Κληρικολαϊκή της Συνέλευσι. Θά πραγματοποιηθῆ μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 15 Ἰουλίου 2017 ἀπό ὥρας 7μ.μ. καί ἑξῆς. Ἀπό τήν ἐφετεινή χρονιά καθιερώνεται νά γίνεται ἡ ἐτήσια Κληρικολαϊκή Συνέλευσις μία φορά εἰς τό νότιο καί μία εἰς τό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ μας. 
Τά δύο θέματα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας αὐτῆς Συνάξεως εἶναι πολύ σπουδαῖα καί ἐνδιαφέροντα καί οἱ εἰσηγητές εἶναι ἐκλεκτοί.
Τό πρῶτο κατά σειράν θέμα εἶναι : «Ἡ διαχρονική προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Γένος μας» καί θά μᾶς τό παρουσιάση ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος, Ἱεροκήρυξ καί Προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Καί τό δεύτερο ἐξ ἴσου σημαντικό θέμα εἶναι: «Ἡ Ἐλληνορθόδοξη παράδοση: Ρίζωμα στό παρελθόν, προοπτική γιά τό μέλλον» ὑπό τοῦ κ.Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος - Συγγραφέως.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Σᾶς προσκαλοῦμε στήν Ἐτήσια αὐτή Σύναξι τῆς Τοπικῆς μας Ἑκκλησίας, ἡ ὁποία θά προσφέρη ἐνίσχυσι καί πνευματική οἰκοδομή εἰς ὅλους μας, καθώς θά προσεγγίσωμε τά δύο αὐτά ζωτικά πνευματικά θέματα. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι, γι’ αὐτό καί δέν πρέπει νά λησμονοῦμε τίς πνευματικές ρίζες μας καί τήν Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας.
Καλοῦμε τούς Ἱερεῖς μας, τούς Ἱεροψάλτες μας, τούς Ἐκκλησιαστικούς μας Ἐπιτρόπους, τά μέλη τῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν καί τούς διακονητές τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν καί ὅλους τούς ἀδελφούς μας Χριστιανούς τῆς νήσου μας νά συγκεντρωθοῦμε ὅλοι στό Μοναστῆρι τῆς Μυρτιδιώτισσας, τό Σάββατο 15 Ἰουλίου 2017 καί ὥρα 7 μ.μ. Ἐνωρίτερα, ἀπό τίς 6.30 μ.μ. θά ἀρχίση ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου. Θά πάρετε καί τήν πρόσκλησι γιά τήν Κληρικολαϊκή μας Συνέλευσι, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.
Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τήν χάρι καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰς τά ἔργα σας καί τήν ζωή σας, κατά τήν τρέχουσα θερινή περίοδο, διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 8 Ιουλίου Προκοπίου μεγαλομάρτυρος, Φωτίου οσίου, Θεοφάνους και Αναστασίου των νεομαρτύρων, Θεοφίλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1022 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15906271

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ