ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 159/2017)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἄναρχε Λόγε καί Υἱέ, ὁ πάντων ὁρατῶν καί ἀοράτων συμπαντουργός καί συνδημιουργός, τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ εὐλόγησον, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τῶν Ὀρθοδόξων τά πλήθη...» («Καί νῦν...» Ἑσπερίων 1ης Σεπτεμβρίου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί ,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί , Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
Ἄς εἶναι εὐλογημένο καί καρποφόρο πνευματικά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, πού ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου καί τερματίζεται τήν 31η Αὐγούστου τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ τό στόμα καί τήν γραφῖδα τοῦ ἱεροῦ Ὑμνογράφου παρακαλεῖ καί ἱκετεύει τόν Ἄναρχον Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ συντεχνίτης καί συνδημιουργός ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων δημιουργημάτων, νά εὐλογήσῃ τόν στέφανον, τόν ἑόρτιον κύκλον ὁλοκλήρου τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί νά φυλάσσῃ καί προστατεύῃ ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Δεσποτικές (τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ) καί Θεομητορικές (τῆς Πανάγνου Θεομήτορος) ἑορτές καί καθημερινές ἑορτές καί ἱερές μνῆμες Ἁγίων (Μαρτύρων καί Ἱερομαρτύρων, Ὁσίων καί Ὁσιομαρτύρων καί ὅλων τῶν λοιπῶν Ἁγίων) κοσμοῦν τό ἱερό ἑορτολόγιο τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ. Συμμετέχοντες οἱ πιστοί εἰς τούς ἀνακυκλουμένους κάθε χρόνο ἐκκλησιαστικούς αὐτούς ἑορτασμούς προάγονται καί τρέφονται πνευματικά καί αὐξάνουν εἰς Χριστόν, εἰς τήν πίστιν καί τήν Ἁγιοπνευματικήν των ζωήν.
Τήν πρώτη Κυριακή τῆς νέας αὐτῆς Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς ἀναγινώσκεται ἡ παραβολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τόν ἀμπελῶνα καί τούς κακούς γεωργούς, οἱ ὁποῖοι ἐκακοποίησαν καί ἐφόνευσαν ὄχι μόνον τούς ἀπεσταλμένους δούλους τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ ἀμπελῶνος, ἀλλά καί αὐτόν τοῦτον τόν μονογενῆ υἱόν του. Εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ Κυρίου μας «τί θά κάμη ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος εἰς τούς γεωργούς ἐκείνους, ὅταν ἔλθη διά νά λογοδοτήσουν ἐνώπιόν του, οἱ ἀκροατές του ἀπάντησαν : Τούς κακούς αὐτούς γεωργούς μέ αὐστηρό τρόπο θά τούς καταδικάσῃ. Καί τόν ἀμπελῶνα θά τόν παραχωρήσῃ σέ ἄλλους (καλούς) γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θά ἀποδώσουν ἐγκαίρως τούς καρπούς εἰς αὐτόν». Καί ὁμιλῶν διά τόν ἑαυτόν Του ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ὑπέμνησε αὐτό, τό ὁποῖο γράφουν οἱ ἅγιες Γραφές : «Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες (δηλ. οἱ θρησκευτικοί ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων), οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας» (Αὐτός εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς θεοπαραδότου Πίστεώς μας, ὁ Χριστός).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ ἀμπελώνας τῆς παραβολῆς αὐτῆς τοῦ Κυρίου μας εἶναι, ὡς γνωστόν, τό ἰουδαϊκό ἔθνος, ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ. Ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ ἀμπελῶνος, ὁ Πανάγιος Θεός. Οἱ ἀπεσταλμένοι δοῦλοι του εἶναι οἱ ἅγιοι Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ κακοί γεωργοί τοῦ ἀμπελῶνος εἶναι οἱ θρησκευτικοί ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων (ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι). Ὁ υἱός τοῦ οἰκοδεσπότου εἶναι ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖον καί ἐσταύρωσαν. Οἱ καλοί γεωργοί, εἰς τούς ὁποίους ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός τόν νέο Ἰσραήλ τῆς Χάριτος, δηλ. τόν Χριστώνυμο Λαό τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, εἶναι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί τους, πού ποιμαίνουν καί καλλιεργοῦν πνευματικά τό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἴμεθα, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο (Α’ Κορ. γ’ 9), «Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή». Μέσα εἰς τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος καλούμεθα, ἑνωμένοι ὀργανικά καί συνειδητά μέ τό ἅγιο Σῶμα τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, νά τρεφώμεθα μέ τόν Οὐράνιον Ἄρτον καί νά ἀρδεύεται ἡ ψυχή μας μέ τήν ζωογόνο Χάρι τοῦ Κυρίου μας. Τό χωράφι τῆς καρδιᾶς μας νά καλλιεργῆται μέ τήν δύναμι καί ἐνέργεια τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀπό τούς πιστούς καί καλούς γεωργούς, ποιμένες καί πνευματικούς διδασκάλους, τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί μέ τήν Θεία εὐλογία θά ἀνθίσουν τά ἄνθη τῆς Χάριτος καί τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν εἰς τόν κῆπο τῆς ψυχῆς μας.
Διά νά ἐπιτευχθῇ δέ μέ τήν Χάρι καί εὐλογία τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ ἡ ἐπιμέλεια καί φροντίδα τοῦ ἀνθόκηπου αὐτοῦ τῆς ψυχῆς μας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προσήλωσίς μας εἰς τήν ἁγία Ὀρθόδοξη Πίστι καί Παράδοσι καί ἡ καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν μαζί μέ τά ἔργα πίστεως καί ἀγάπης. Αὐτά εἶναι τά προκείμενα διπλᾶ πνευματικά μας ἀγωνίσματα εἰς τόν στίβο τῆς ζωῆς μας, κατά τό ἀρξάμενο νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος καί καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ βίου μας.
Τό ζητούμενο εἶναι ἡ καρδιακή μας προσέγγισις εἰς τόν Πανάγιο Τριαδικό μας Θεό καί ἡ ἀνάθεσις τῆς ζωῆς μας εἰς τόν Παντεπόπτη καί καρδιογνώστη Κύριο καί Θεό μας. Αὐτό, διά τό ὁποῖο καθημερινά μᾶς προτρέπει ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, τονίζουσα εἰς τά αἰτήματα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἰδιαίτερα τῆς Θείας Λειτουργίας : «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Καί κατά τήν νέα ἐκκλησιαστική χρονιά θά λειτουργήσουν μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα στή Χώρα Κυθήρων, τό Λιβάδι, τόν Κάλαμο, τό Κεραμωτό, τά Φράτσια, τόν Ποταμό, τόν Καραβᾶ καί τήν Ἁγία Πελαγία. Ἡ Σχολή Γονέων κατά μῆνα στά Πνευματικά Κέντρα Κεραμωτοῦ καί Ποταμοῦ. Τά χορευτικά συγκροτήματα στά δύο αὐτά Πνευματικά Κέντρα. Καί τά Παραρτήματα Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Λιβάδι, τόν Ποταμό καί τόν Καραβᾶ. Ἀκόμη, τά Πνευματικά Κέντρα τοῦ Κεραμωτοῦ, τοῦ Λιβαδίου (μέ τά γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϋ, μπάσκετ καί τέννις) καί τοῦ Καραβᾶ θά προσφέρουν τήν καλή ψυχαγωγία καί τίς ἀθλοπαιδιές εἰς τά παιδιά μας.
Καί πάλιν διαπύρως εὔχομαι νά εἶναι εὐλογημένος, εἰρηνικός καί ἀγλαόκαρπος ὁ νέος ἐκκλησιαστικός ἐνιαυτός τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας. Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Σάββατο 11 Ιουλίου Ευφημίας μεγαλομάρτυρος, Όλγας ισαποστόλου, Νεκταρίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 736 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15954948

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ