ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(ὑπ’ ἀριθ. 161/2017)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 
τόν Χριστώνυμον Λαόν 
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Πλοῦτον, φησι, τήν γνῶσιν τῆς εὐσεβείας, τόν τῶν ἁμαρτημάτων καθαρισμόν, τήν δικαιοσύνην,
τόν ἁγιασμόν, τά μυρία ἅπερ παρέσχεν ἡμῖν ἀγαθά, καί μέλλει παρέχειν...»
                                                                           (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 19, 454)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική καί χαριτόδωρος 
ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ ἱερή περίοδος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων μᾶς προετοιμάζει ψυχικά καί σωματικά διά νά ἑορτάσωμε εὐφρόσυνα καί πανηγυρικά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί ψυχικά μέν μᾶς καταρτίζει μέ τήν πνευματική ἄσκησι, τήν προσευχή, τήν Θεία Λατρεία, τήν ἀποχή ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν προσοικείωσι τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καί μέ ἕνα λόγο : μέ τήν μετάνοια καί τόν πνευματικό πλουτισμό. Σωματικά δέ μᾶς τονώνει μέ τήν νηστεία, τήν ἀποχή ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά, τήν ἐγκράτεια καί τήν σωματική ἄσκησι. Ἡ πνευματική καί ἡ σωματική νηστεία, ὅταν εἶναι συνυφασμένες, συνιστοῦν τήν καλύτερη προπαρασκευή διά τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς εἶπε μέ τό ὡραῖο ἀπόσπασμά του, πού προτάξαμε εἰς τήν ἀρχή, (τό παραθέτομε σέ μετάφρασι) : «Πλοῦτο ὀνομάζει τήν ζωή τῆς εὐσεβείας, τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τήν δικαιοσύνη, τήν ἁγνότητα, τά ἀμέτρητα ἀγαθά, πού μᾶς ἐχάρισε καί πρόκειται νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος».

Ὁ πνευματικός αὐτός πλοῦτος ἀσφαλῶς διαφέρει καί ἀπέχει «καθ’ ὅσον ἀπέχουσι ἀνατολαί ἀπό δυσμῶν» ἀπό τόν ὑλικό καί ἐφήμερο πλοῦτο, τόν ὁποῖο ἐζήλωσε ἡ ψυχή τοῦ ἄφρονος πλουσίου τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς. Ἐκεῖνος, ὁ ταλαίπωρος καί ἀνήσυχος ἄνθρωπος, ἐθησαύριζε διά τόν ἑαυτόν του καί δέν ἐπλούτιζε κατά Θεόν, δέν ἀγαποῦσε τόν πνευματικό πλουτισμό καί τά ἄφθαρτα καί αἰώνια πλούτη. Δι’ αὐτό τό μέν ἐπίγειο τέλος του ἦταν οἰκτρό, τό δέ αἰώνιο μέλλον του σκοτεινό καί ἀπαράκλητο. Εἶναι χαρακτηριστικό καί διδακτικό τό συμπέρασμα, εἰς τό ὁποῖο κατέληξε ὁ Θεῖος Διδάσκαλος εἰς τό τέλος τῆς παραβολῆς τοῦ ἄφρονος πλουσίου : «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁμιλῶν διά τόν ἀληθινό πλοῦτο, τονίζει τά ἑξῆς : «Θέλεις νά σοῦ δείξω τόν ἰδικόν σου πλοῦτον, διά νά παύσῃς νά μακαρίζῃς ὅσους ἔχουν ὑλικά πλούτη; Βλέπεις αὐτόν τόν οὐρανό, πού εἶναι ὄμορφος, πόσο μεγάλος εἶναι, πόσο ὑψηλά εὑρίσκεται; Τήν ὀμορφιά αὐτή δέν τήν ἀπολαμβάνει περισσότερο ἀπό ἐσένα ὁ πλούσιος, οὔτε θά ἠμποροῦσε νά σέ παραμερίσῃ διά νά εἶναι ἰδικό του τό σύμπαν, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ὅπως δι᾽ αύτόν ἔτσι καί δι’ ἐσένα» (Ε.Π.Ε. 19, 348).

Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός Πατήρ, ὁμιλῶν διά τόν πλοῦτον τῆς ἀρετῆς, λέγει : «Τόσο σπουδαῖος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀρετῆς, τόσο γλυκύτερος καί ποθεινότερος ἀπό τούς ἰδικούς σας, ὥστε ποτέ δέν θά θελήσουν αὐτοί, πού τόν ἔχουν, νά τόν ἀνταλλάξουν μέ ὅλη τή γῆ, καί ἄν ἀκόμη καί ἡ γῆ καί τά βουνά καί τά ποτάμια καί ἡ θάλασσα μετετρέποντο σέ χρυσάφι».

Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Αὐτόν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀρετῆς καλούμεθα ἔτι πλέον νά ζηλώσωμε κατά τήν ἁγία καί κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ πνευματική ζωή μέ τήν ὑψοποιό ταπείνωσι καί τήν προσευχή, μέ τήν συμμετοχή εἰς τήν Θεία Λατρεία καί τά ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μέ τήν μετάνοια, τήν κάθαρσι καί τόν θεῖο φωτισμό καί μέ τήν ἀγωνιστική κατά Θεόν χριστιανική μας πορεία θά μᾶς ἐξασφαλίσουν ὁπωσδήποτε αὐτόν τόν πνευματικό πλουτισμό καί τήν χαρίτωσί μας μέ τή Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, περιοδεύοντες κατά τήν Ἁγίαν αὐτήν Τεσσαρακοστήν εἰς τάς ἐνορίας, τάς ὁποίας καθορίζει τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔπειτα ἀπό συνεννόησι μέ τούς Ἱερεῖς Ἐφημερίους σας καί σχετική προειδοποίησι, θά σᾶς ἀναμένουν εἰς τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως διά νά σᾶς μεταδώσουν τήν λυτρωτική χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τήν Θεία εὐλογία κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί πλούσια τά βιοτικά καί τά πνευματικά ἀγαθά, διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πρόγραμμα πνευματικῶν - ἐξομολόγων
διά τήν τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως,
κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

Σεβ. Μητροπολίτης κ.Σεραφείμ: ὅπου δεήσει (κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως) καί εἰς Ἀντικύθηρα.

Ἀρχιμ. π. Πέτρος Κασιμάτης:  εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγ.Θεοδώρου Ἀρωνιαδίκων, Ἱ.Μονήν Ἁγίας Μόνης,  Μυλοπόταμον, Ἀραίους, Δρυμῶνα, Πιτσινιάνικα, Καλησπεριάνικα καί Φράτσια.

Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου: εἰς Χώραν, Στραπόδι, Καψάλι, Φράτσια, Κεραμωτό.

Ἀρχιμ. π. Πέτρος Σκλάβος: εἰς Ἱ. Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Ἀλοϊζιάνικα, Κυπριωτιάνικα, Διακόφτι, Καρβουνάδες, Καλοκαιρινές, Κατούνι, Τραβασαριάνικα.

π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος: εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης, Ἀλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Ἅγιον Ἠλίαν, Κοντολιάνικα, Φατσάδικα, Ἄνω Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι.

π. Πέτρος Μαριᾶτος: εἰς Ποταμόν, Τριφυλλιάνικα, Λογοθετιάνικα, Αὐλέμωνα, Μητᾶτα, Βιαράδικα.

π. Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος: εἰς Κάλαμον.

π. Παναγιώτης Διακόπουλος: εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν, Καραβᾶν, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Λογοθετιάνικα. 

Παρακαλοῦνται οἱ ὡς ἄνω Πνευματικοί Πατέρες νά συνεννοοῦνται ἐκ προτέρου μετά τῶν Ἐφημερίων - Ἱερέων διά τήν ἐπίσκεψίν των εἰς τάς ἐνορίας των, προκειμένου οἱ ἐνορίτες νά εἰδοποιοῦνται ἐγκαίρως διά τήν προσέλευσιν τοῦ Πνευματικοῦ καί ὁ λαός μας νά συμμετέχη προετοιμασμένος εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

† Ὁ Κ.Σ.

footer

  • Τρίτη 27 Οκτωβρίου Νέστορος, Πρόκλης, Κυριακού Κων/πόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 739 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    17579958

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ