Εκτύπωση
                                                 Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Αὐγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
         Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν 9ην Αὐγούστου 2020, ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 9.15 π.μ., εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς – Ποταμοῦ, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ, εἰς μνήμην τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς νήσου ἀειμνήστου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ἤ ΚΑΒΑΚΟΥ, καθώς ἐπίσης καί ὅλων τῶν λοιπῶν Εὐεργετῶν τῆς νήσου μας.
         Παρακαλοῦμεν ὅπως διά τῆς παρουσίας σας τιμήσητε τήν μνήμην των.
         Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς. 
 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ