Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX
  :2736031202

 

Ἀριθ. Πρωτ.: 816


Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ Ι ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

(22-12-2015)

 

Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων, πού συνήλθαμε σήμερα, ἡμέρα Τρίτη 22 Δεκεμεβρίου 2015 καί ὥρα 11 π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων στήν καθιερωμένη μηνιαία Ἱερατική μας Σύναξι ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου   μας κ.Σεραφείμ καί διεξήλθαμε τό ἐπίκαιρο θέμα: «Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε», ἀφοῦ ἀσχοληθήκαμε καί μέ τό φλέγον θέμα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, πού ἀφορᾶ εἰς τήν ὑπό ψήφισιν ἐπέκτασιν τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» καί εἰς τά ὁμόφυλα «ζεύγη» ὀλίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν τρισμέγιστη καί κοσμοσωτήρια ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποφασίσαμε ὁμόφωνα τά ἑξῆς:

1. Ἀποδεχόμεθα ἀνεπιφύλακτα καί ἐπικροτοῦμε τόσο τά ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν  Συνόδου ἀναγραφέντα εἰς τήν ὑπ΄ ἀριθ.2813/1322/12-6-2015 ἐπιστολήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου  πρός τόν Ἐξοχ.Ὑπουργόν Δικαιοσύνης κ.Νικόλαον Παρασκευόπουλον διά τήν μή ἐπέκτασι τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» καί εἰς τά ὁμόφυλα «ζεύγη», ὅσο καί τά περί Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ  Γάμου διαλαμβανόμενα στήν ὑπ΄ἀριθ.133/2015 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ὅπου θεωρεῖται ὡς ἀσυμβίβαστη στή Χριστιανική ἰδιότητα, κάθε ἄλλη μορφή συζεύξεως ἑτεροφύλων  ζευγῶν (πολιτικός «γάμος» καί «σύμφωνο συμβίωσης») καί ὁμοφύλων «ζευγῶν» μέ τό περιβόητο «σύμφωνο».

2. Ἀποδοκιμάζουμε μέ βαθειά λύπη γιά τούς πρωταγωνιστές τήν ἐπιχειρούμενη νομιμοποίησι καί θεσμοποίησι τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» ὁμοφύλων  «ζευγῶν», διότι  ἀντίκειται  στό Θεῖο  Νόμο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στήν Ὀρθόδοξη καί Ἑλληνική Παράδοσι, στή Χριστιανική Ἠθική καί γενικώτερα στήν προχριστιανική καί τήν ἠθική  τοῦ εὐρυτέρου  χώρου, καθώς ἐπίσης καί στά δεδομένα τῆς ἀνθρωπολογίας, τῆς φυσιολογίας καί ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος (ἆραγε ὑπάρχει ἡ ὄχι ἡ διάκρισις τοῦ «φυσικοῦ» ἀπό τό «ἀφύσικον»;).

3. Θεωροῦμε ὅτι ἡ συμβίωσις καί συνάφεια ὁμοφύλων «ζευγῶν», ἐκτός τοῦ ὅτι συνιστοῦν ἠθική ἐκτροπή καί παρά φύσιν σχέσεις, θά εἶναι πρόξενες πολλῶν ἰατρικῶν καί ψυχιατρικῶν προβλημάτων. Ὀδύνη πρόσθετη προξενεῖ ἡ θέσις ὅτι ὅποιος ἀντιτίθεται στό διαβόητο «σύμφωνο» ἔχει σέ βαθμό ψυχώσεως πρόβλημα μέ τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἰδέα τους γιά τήν Μητέρα Ἐκκλησία -καί τούς λειτουργούς Της - ἡ ὁποία σέ κάθε Γάμο (ἀπό τούς ἀναρίθμητους πού τελεῖ) εὐλογεῖ τήν ἀνθρώπινη ἑτερόφυλη ἐρωτική  ἕνωσι καί σχέσι σέ σημεῖο ὥστε νά παρομοιάζει, σύμφωνα καί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἑαυτό Της, ὡς Νύμφη Χριστοῦ; Ἄν δέν πρόκειται γιά ἀχαριστία, τούλάχιστον συνιστᾶ ἀπύθμενη ἄγνοια.

                        4. Ἐκτιμοῦμε ὅτι μέ τό ἐγχείρημα αὐτό θά συντελεσθῆ ἡ ἀποδόμησις τῆς ἑλληνορθοδόξου οἰκογένειας, ἡ ἀπομείωσις τῆς ἱερότητος τοῦ θεσμοῦ καί ὁ κακός παραδειγματισμός τῶν νέων ἀνθρώπων. Ἡ εἰσαγωγή νέων «ἠθῶν» καί καινοφανῶν τρόπων ζωῆς θά εἶναι ψυχόλεθρη  καί ψυχοκτόνα  καί σταδιακά θά παραπέμψη σέ βιβλικές ἐποχές καταστροφῆς τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφοῦ κατά τόν Προφητάνακτα Δαυΐδ «οἱ μακρύνοντες ἀπό σοῦ, Κύριε, ἀπολοῦνται», καί

                        5. Κάνουμε θερμότατη καί ἐναγώνια ἔκκλησι πρός κάθε ἁρμόδιο: τόν Ἀνώτατο Ἄρχοντα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, ἀλλά καί τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική  Ἡγεσία, τον Μακ.Πρόεδρο  καί τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀναχαίτισι καί τήν ἀποτροπή τοῦ ὀλεθρίου αὐτοῦ ἐγχειρήματος. Ἄς ἀναλογισθοῦμε ὅλοι μας καί ἄς ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες, πού μᾶς ἀναλογοῦν, οὕτως, ὥστε ἐγκαίρως νά ἀποτραπῆ ἡ δεινή συμφορά, πού ἀναμένει τό ταλαίπωρο Ἔθνος μας. Ἄς μιμηθοῦμε τόν χριστιανικό λαό τῆς Σλοβενίας, ὁ ὁποῖος ἀντέδρασε χριστιανοπρεπῶς μέ τό παλλαϊκό δημοψήφισμά του.

Ἐφ'ᾧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς ἡμῶν  Συνάξεως, τό ὁποῖο ὑπογραφόμενο προωθεῖται εἰς τούς ἐν τῷ ὑποτασσομένῳ πίνακι παραλήπτας.    

 

 

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                      ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

 

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ                                      Ἀρχιμ.π. Πέτρος Κασιμάτης

                                                                                   Ἀρχιμ.π.Φρουμέντιος Δημητρίου

                                                                                   Ἀρχιμ.Πέτρος Σκλάβος

                                                                                   Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

                                                                                   Πρωτ.Πέτρος Μαριάτος

                                                                                   Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος

                                                                                   Οἰκονομ.Γεώργιος Ἀδικημενάκης

                                                                                   Ἱερεύς π.Ἰωάννης Γολεμάτης

                                                                                   Ἱερεύς π. Λάμπρος Νιάφας

                                                                                   Ἱερεύς π.Νικόλαος Ζουναρέλης

                                                                                   Ἱερεύς Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνακοινοῦται εἰς:

1. Μακαριώτατον Πρόεδρον Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος

2.Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.Προκόπιον Παυλόπουλον

3.Πρωθυπουργόν κ.Ἀλέξιον Τσίπραν

4. Πρόεδρον Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαον Βούτσην

5. Ὑπουργόν Δικαιοσύνης κ.Νικόλαον Παρασκευόπουλον

6.Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

7.Βουλευτάς Α΄Περιφέρειας Πειραιᾶ καί Νήσων

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.