Slide background
Slide background
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΣΙΣ 

Τό ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων μέ ἀφορμή συζητήσεις καί ἀνώνυμα σχόλια γιά δῆθεν παρέμβασι τοῦ Μητροπολίτη μας στό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης (ἀναφορικά μέ τίς δίκες σέ βάρος τοῦ προηγούμενου Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κυθήρων - Ἀντικυθήρων) δηλώνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος δέν ἔκαμε καμμία παράστασι ἤ παρέμβασι γιά τίς ὑποθέσεις αὐτές στά δικαστικά ὄργανα τῆς πατρίδας μας. Μόνο γιά τό θέμα τῆς διανοίξεως τῆς νέας παρακαμπτήριας ὁδοῦ γιά τή Μονή Μυρτιδίων (θέσις «τρύπια πέτρα» ἤ «παραθύρα») ἔστειλε καί μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς Μυρτιδίων ἐπιστολή ἠθικῆς στηρίξεως στόν τ. Ἀντιδήμαρχο κ.Μιχ.Πρωτοψάλτη, τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε γιά τήν ἐνημέρωσι τοῦ κοινοῦ, μιά καί προσκομίσθηκε ἀπό τόν ἐνδιαφερόμενο στό δικαστήριο.

            Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α

ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359

FAX
  :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 18ῃ Αὐγούστου 2014

Ἀριθ. Πρωτ.: 648

Ἀξιότιμον Κύριον
Μιχαήλ Πρωτοψάλτην
Ἀντιδήμαρχον
Ἐνταῦθα 

Ἀγαπητέ μου Ἀντιδήμαρχε,

Ἡ Παναγία Μητέρα μας νά εἶναι μαζί σας καί μέ ὅλο τό κόσμο.

Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου θέλω νά ἐκφράσω τήν συμπαράστασί μου ὡς Ποιμενάρχου τῆς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων στή δοκιμασία σας σχετικά μέ τήν ποινική δίωξί σας ἀναφορικά μέ τήν διάνοιξι καί κατασκευή τοῦ νέου παρακαμπτηρίου δρόμου τῶν Μυρτιδίων, στή θέσι «τρύπια πέτρα» ἤ «παραθύρα».

Δέν θά ὑπεισέλθω εἰς τό νομικόν καί διαδικαστικόν μέρος τῆς ὑποθέσεως. Αὐτό ἀποτελεῖ ἔργον καί ἁρμοδιότητα τῆς δικαιοσύνης. Διά λόγους ὅμως Ἐπισκοπικῆς συνειδήσεως, διότι ἐάν σιωπήσω «καί οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ.19,40) κατά τόν Εὐαγγελικόν λόγον, θέλω νά καταθέσω τήν μαρτυρίαν μου  ὅτι πολύ φιλότιμα καί φιλόπονα βοηθήσατε γιά τήν ἐκτέλεσι τοῦ πολύ σημαντικοῦ, ἀλλά καί δύσκολου καί νευραλγικῆς σημασίας ὁδικοῦ αὐτοῦ ἔργου. Ἐν ὥρᾳ βροχῆς ἀνέβηκα στήν κακοτράχαλη ἐκείνη πλαγιά πολύ πρίν ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες ἐκσκαφῆς καί ἐκβραχισμοῦ, ὅταν παρουσίᾳ μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Μυρτιδίων καί ὡρισμένων ἁρμοδίων τεχνικῶν σκαρφαλώσαμε στό ὕψος, πού σήμερα διέρχεται ἡ παρακαμπτήριος ὁδός, καί ἐκάναμε τήν διερεύνησι τοῦ βραχώδους ἐκείνου τοπίου.

Ἔχω τήν πεποίθησι ὅτι πρόθυμα καί χωρίς ὀρθολογιστικό σκεπτικισμό ἐβάλατε «τήν χεῖρα ἐπ΄ ἄροτρον» (Λουκ.9,62) καί ἀντιμετωπίσατε πολλές δυσκολίες στό δυσχερέστατο ἔργο τοῦ ἐκβραχισμοῦ καί τῆς ἐξομαλύνσεως τῆς χαραχθείσης ὁδικῆς γραμμῆς.

Δέν ἔχω τεχνικές γνώσεις, ἀλλά νομίζω ὅτι καί ἐάν ἀκόμη ἀνετίθετο τό ἔργο μέ τήν ἀρχική τιμή τῆς δημοπρατήσεώς του, χωρίς τήν μεγάλη ἔκπτωσι πού ἐπετύχατε στόν διεξαχθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό, ἡ ἀμοιβή ἔναντι τοῦ προσφερθέντος μεγάλου καί δαπανηροῦ αὐτοῦ ἔργου δέν θά ἦταν ἱκανοποιητική.

Ἐσεῖς, πιστεύω, εἴδατε πρωτίστως τήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου γιά τόν τόπο μας, καί ἰδιαίτερα γιά τό Μοναστῆρι τῆς Μυρτιδιώτισσας, καί ἀψηφίσατε κόπο, μόχθο, χρόνο καί δαπάνες. Καί ἐπειδή ὡρισμένοι ἀμφισβητοῦν ὅλα αὐτά καί νομίζουν ὅτι βρήκατε «εὔκολη λεία» ἀντιλαμβάνομαι τήν μεγάλη πικρία σας καί τά αἰσθήματά σας μπροστά σ΄αὐτή τήν ἀγνωμοσύνη.

Προσωπικά ὡς Μητροπολίτης καί Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς Μυρτιδίων σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τούς κόπους καί τίς θυσίες σας γιά τό μεγάλο αὐτό ἔργο καί τό τολμηρό σας ἐγχείρημα.

Εἶναι πράγματι ὀδυνηρό νά παραπέμπεσθε εἰς δίκην, ἐνῶ ἀντί γιά ὄφελος ἀπεκομίσατε ζημία καί πικρία, ἐνῶ προσφέρατε ἕνα μνημειῶδες ἔργο στό νησί μας.

Εὔχομαι μέ τήν ἀκοίμητη παρέμβασι τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας νά διευθετηθῆ κατά τόν καλύτερο τρόπο τό θέμα αὐτό.

Εὐχέτης σας πρός Κύριον

Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.