Προσφώνησις εἰς τό Ἱεραποστολικόν Συνέδριον
τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς (ΠΧΟΟΙ)

Ἀράχωβα 19-8-2011

«Ἔργον ποίησον Εὐαγγελιστοῦ»
(Β' Τιμ. δ' 5)

Κύριε Πρόεδρε τοῦ Συνεδρίου
Κυρία Πρόεδρος τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Κύριοι Πρόεδροι τῶν Παραρτημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς
Ἐλλογιμώτατοι κκ.Καθηγηταί -τριες
Ἀγαπητοί Σύνεδροι
,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

          Χαιρετίζω καί ἐγώ ἐγκαρδίως τό Ἱεραποστολικό τοῦτο Συνέδριο καί εὔχομαι διαπύρως καλή καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν του διά νά προστεθῆ καί αὐτό εἰς τήν ἁλυσίδα τῶν 15 προηγηθέντων Ἱεραποστολικῶν Συνεδρίων τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.

Τό παρόν Συνέδριο, ὅπως καί ὅλα τά προηγούμενα, εἶναι τονωτικές ἐνέσεις γιά ὅλους μας, γιά ὅλα τά μέλη τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς μετά τῶν Παραρτημάτων του. Καί γι' αὐτό τόν σκοπό τά ἐμπνεύσθηκε καί τά ἐθέσπισε ὁ ἀείμνηστος Ἱδρυτής του καί ἀοίδιμος Γέροντάς μας Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυρός Κωνσταντῖνος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἄς εἶναι αἰωνία.

          Ὅλο τό χρόνο, μέ τή χάρι καί τή δύναμι τοῦ Κυρίου μας, γίνεται ἡ πνευματική ἐργασία καί ἡ συνεργασία ὅλων μας γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ὑψηλῶν σκοπῶν καί στόχων τῆς Ἱεραποστολῆς, τόσο στόν Ὅμιλο τῶν Ἀθηνῶν, ὅσο καί στά παραρτήματα τῆς Λιβαδιᾶς, τῆς Θήβας, τῆς Καρδίτσας, τῆς Χαλκίδας, τοῦ Χρισσοῦ καί τῆς Ἰτέας Φωκίδος.

          Καί δέν περιορίζονται οἱ συνάξεις μας αὐτές μόνο στίς συσκέψεις καί διαβουλεύσεις γιά τό πῶς θά συγκεντρωθοῦν χρήματα, ρουχισμός, τρόφιμα, φάρμακα, ἱερά ἄμφια καί χιτῶνες γιά τούς μελλοφωτίστους τῶν χωρῶν τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλά ὅλο τό χρόνο προηγοῦνται τῶν φιλανθρωπικῶν καί ἱεραποστολικῶν αὐτῶν δραστηριοτήτων ἑβδομαδιαῖες συνάξεις πνευματικοῦ καταρτισμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ κύκλοι μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ ἱεραποστολικός καλούμενος καφές, καί ἄλλες γιορτινές ἐκδηλώσεις.

          Τό Ἱεραποστολικό Συνέδριο ἐδῶ στίς Κατασκηνώσεις τῆς «ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ» Ἀραχώβης κάθε χρόνο ἀνακεφαλαιώνει τίς προηγηθεῖσες Ἱεραποστολικές προσπάθειες καί δραστηριότητες καί χαρίζει δύναμι πνευματική καί ἐφοδιασμό γιά νέους πνευματικούς ὁρίζοντες καί τομεῖς ἱεράποστολικῆς δράσεως.

Τό Γενικό θέμα τοῦ Συνεδρίου, στό ὁποῖο θά ἤθελα νά σταθῶ καί νά ἐπικεντρώσω τήν προσοχή σας, εἶναι ἡ Παύλειος φράσις καί θεία ἐπιταγή : «ἔργον ποίησον Εὐαγγελιστοῦ»,  πού ἀπηύθυνε στόν μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο, Ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου.

Ἡ θεία αὐτή προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπευθύνεται πρωτίστως καί κυρίως σέ ἕναν Ἀπόστολο, ἕναν Ἐπίσκοπο, τόν Τιμόθεο, ἀλλά καί διαχρονικά σέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους καί λοιπούς κληρικούς καί χριστιανούς.

Τό περιβάλλον τῶν Ἀποστόλων ἦταν κατά τεκμήριο ἐθνικό - εἰδωλολατρικό, ἀλλά καί Ἰουδαϊκό στόν χῶρο τῆς Παλαιστίνης. Κάνοντας ἔργο Εὐαγγελιστοῦ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἐπίσκοποι τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας εὐαγγελίζονταν στούς λαούς τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, τό μήνυμα τῆς μετανοίας : «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ».

Διεκήρυτταν παντοῦ ὅτι «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τήν ἀσέβειαν καί τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι».

          Οἱ πρῶτοι, μετά τόν  Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, Εὐαγγελισταί τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι,  εὐαγγελίζονταν τήν πίστι στήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἐδίδασκαν τήν ἐν Χριστῷ ζωή, μεταδίδοντες τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναγεννημένη καί ἀνακαινισμένη πνευματική ζωή.

          Ἐξεδίωκαν τά πονηρά πνεύματα, κατέλυσαν τό κράτος καί τήν ἐξουσία τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους καί διέλυσαν τά σκοτάδια τῆς εἰδωλομανίας καί τῆς σατανολατρίας.

Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ἐπιτελούμενο ἀπό τούς ἀγίους Ἀποστόλους, ἀπαιτοῦσε πολλούς καί μεγάλους κόπους καί μόχθους, πολλές καί μεγάλες θυσίες, κακουχίες, διωγμούς, βασανιστήρια καί ἔφθανε μέχρι καί αὐτόν τόν μαρτυρικό θάνατο.

          Ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Παῦλος ἰδού πῶς περιγράφει τήν ἐξάσκησι τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου  στή Β' πρός Κορινθίους ἐπιστολή του (ια' 23-27). «Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις. Ὑπό Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν ἔλαβον, τρίς ἐρραδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρίς ἐναυάγησα, νυχθημερόν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα, ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν,  κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, ἐν κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καί δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει  καί γυμνότητι...»

Ὅλα αὐτά τά παθήματα οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι τά ὑπέμειναν ἐθελουσίως καί εὐχαρίστως γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τό σωτήριο ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅμως, γιά νά ἐπιτύχουν στήν ἀποστολή τους ὡς εὐαγγελιστῶν τῶν ἀνθρώπων, δέν ζοῦσαν καθόλου γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος τούς ἀνέθεσε τό ἔργον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» ἔλεγε ὁ θεοφώτιστος καί θεόκλητος Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἡ ζωή τους ἦταν ταυτισμένη καί ἑνωμένη μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργο τους ἦταν ἔργον εὐαγγελιστοῦ. Ἡ διδασκαλία τους διδαχή Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν τά ἁγιασμένα καί θεοκίνητα ὄργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, λοιπόν, καί οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τά ἁγνά καί ἰδεώδη πρότυπα κηρύκων καί εὐαγγελιστῶν τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους τούς μεταγενεστέρους κήρυκες καί ἱεραποστόλους μέχρι καί τή δική μας ἐποχή.

Ἕνας σύγχρονος ἁγιασμένος Ἱεραπόστολος εἶπε κάποτε στά πνευματικά του τέκνα, τούς ἰθαγενεῖς πιστούς τῆς περιοχῆς του, νά ζωγραφίσουν ὁ καθένας τους τόν Χριστό καί νά τοῦ παραδώσουν τή ζωγραφιά τους. Ἕνας ἀπ' αὐτούς, ἀντί νά ζωγραφίσῃ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ζωγράφισε τό πρόσωπο τοῦ ἱεραποστόλου. Καί στήν ἔκπληξι τοῦ ἱεραποστόλου, γιατί τό ἔκανε αὐτό, ἀπάντησε ὁ ἰθαγενής : Ἐμεῖς στό πρόσωπό σου βλέπουμε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ζῆς τόν Χριστό στή ζωή σου, αὐτόν μᾶς εὐαγγελίζεσαι, ἡ ζωή σου εἶναι ταυτισμένη μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ παρουσία σου ἀνάμεσά μας ζωντανεύει τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στό περιβάλλον μας.

Περιττεύουν, νομίζω, τά σχόλια στό περιστατικό αὐτό μέ τόν ἅγιο ἐκεῖνο Ἱεραπόστολο. Ὁ κάθε Ἱεραπόστολος καί κήρυκας καί εὐαγγελιστής τοῦ Χριστοῦ πρέπει πρωτίστως νά εἶναι μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Μιμητής τῆς Θείας Ἀγάπης Του πού ἔφθασε μέχρι τό ἰκρίωμα τοῦ Σταυροῦ. Μιμητής τῆς ἁγίας ζωῆς Του καί ἐφαρμοστής τῶν θείων λόγων καί διδαχῶν Του. Μιμητής, τέλος, τοῦ θείου καί ἀσυγκρίτου παραδείγματός Του.

Πρακτικά, γιά ὅλους ἐμᾶς πού εἴμαστε μέλη τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τῶν παραρτημάτων του, ἡ Ἀποστολική ἐπιταγή «ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ» σημαίνει : α) τήν ἐπίγνωση τῆς ἰδιότητός μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν β) τήν ἀληθινή θεογνωσία μέσῳ τῶν Θείων Γραφῶν καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας γ) τήν συνειδητή συμμετοχή μας στή Θεία Λατρεία καί τό Ποτήριον τῆς ζωῆς δ) τήν βίωσι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μέσα στό οἰκογενειακό καί κοινωνικό μας περιβάλλον, εἰς τρόπον ὥστε πρῶτα νά ὁμιλοῦν ἡ χριστιανική ζωή μας καί τά θεάρεστα ἔργα πίστεως καί μετά τά λόγια μας καί ε) νά διακονοῦμε στό θεοδίδακτο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, στά μετόπισθεν τῆς Ἱεραποστολῆς, προσφέροντες καί προετοιμάζοντες κάθε φορά «τήν λογία ἀγάπης», τήν ὅποια ἀνθρωπιστική μας βοήθεια σέ χρήματα, φάρμακα, εἴδη ἱερῶν σκευῶν καί ἀμφίων Θείας Λατρείας, τρόφιμα, ρουχισμό κ.λπ. μέ ταπείνωσι, μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ὁμοψυχίας καί μέ ἱερό ζῆλο.

Ἔτσι, στό μέτρον τῶν δυνατοτήτων μας καί μέ ἔμμεσο τρόπο κάνουμε ἔργον εὐαγγελιστοῦ, βοηθώντας τούς Ἱεραποστόλους καί τούς τιμίους συνεργάτες τους, πού ἀγωνίζονται στήν πρώτη γραμμή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μετώπου, νά κάνουν ἔργον εὐαγγελιστοῦ κατά τόν πιό θεάρεστο τρόπο.

Ἐν κατακλεῖδι, ὡς Πνευματικός τῆς Ἱεραποστολικῆς αὐτῆς προσπαθείας θά ἤθελα νά συγχαρῶ τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ.Μαρία Γεωργούλα καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τούς κκ.Προέδρους τῶν Παραρτημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς μετά τῶν Συμβουλίων τους, καθώς καί ὅλα τά μέλη τοῦ Ὁμίλου καί τῶν παραρτημάτων, γιά ὅλες τίς ἀξιόλογες καί ἀξιέπαινες ἱεραποστολικές δραστηριότητες τοῦ παρελθόντος καί νά εὐχηθῶ τήν κατ' ἄμφω ὑγεία, τήν ἐξ ὕψους δύναμι, τήν ἀγαστή κατά Θεόν συνεργασία μέ ἔνθεο ζῆλο, ἀγάπη Χριστοῦ καί ὁμοψυχία καί τήν εὐόδωσι τῶν θεοφιλῶν ἱεραποστολικῶν στόχων καί σκοπῶν εἰς δόξαν Θεοῦ.

Νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τούς διοργανωτές τοῦ Συνεδρίου μας, τούς ἀξιοτίμους καί ἐλλογιμωτάτους εἰσηγητές καί εἰσηγήτριες κκ.Καθηγητές, Καθηγήτριες καί λοιπούς ἐπιστήμονες, τήν Διευθύντρια καί «Μανούλα» τῆς φιλανθρωπικῆς στέγης «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» δ.Ἄννα Τσεκούρα, τόν κ.Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» καί πάνω ἀπ' ὅλους νά εὐχαριστήσω ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο καί λίαν ἀγαπητό μου Ἀδελφό Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.Γεώργιο γιά τήν πατρική καί Ἀρχιερατική του εὐλογία γιά τήν σύγκλησι καί τήν εὐόδωσι τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνεδρίου, ἀλλά καί τήν στήριξι τοῦ πνευματικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ εὐαγοῦς φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» Λεβαδείας.

Καλή ἐπιτυχία καί πλούσια καρποφορία νά ἔχη τό παρόν Συνέδριο μέ τή Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.-   

 

 

footer

  • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    24365258

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ