Ἐν Κυθήροις τῇ 7ῃ Μαΐου 2010

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὑποστάς, σύν Θεῷ, πρό τινων ἡμερῶν ἐγχειριτικήν ἐπέμβασιν ἀφαιρέσεως συριγγίου ἐκ τῆς περιεδρικῆς χώρας καί διερχόμενος ὀδυνηράν μετεγχειριτικήν περίοδον, μεθ' ὅσων αὐτή συνεπάγεται, προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν ὅτι κωλύομαι νά συμμετάσχω τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐκτάκτως συγκαλουμένης ἀπό 10ης ἕως 12ης Μαΐου ἐ.ἔ. Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τόν σοβαρόν τοῦτον λόγον ὑγιείας προστίθεται καί ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Προστάτου τῶν Κυθήρων Ὁσίου Θεοδώρου (11-12 Μαΐου ἐ.ἔ.).

Ὅμως, ἐπιτραπήτω μοι, Μακαριώτατε καί ἅγιοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, νά δηλώσω ὅτι ὁ σωματικός πόνος εἶναι ἠπιώτερος καί ὀλιγώτερος - ἀνεκτότερος τοῦ ψυχικοῦ. Πυρπολουμένης καί συνταρασσομένης τῆς Πρωτευούσης τοῦ Ἔθνους μας ἡ Σεπτή Ἱεραρχία μας συνέρχεται ἐπειγόντως δι' Ἀρχιερατικάς ἐκλογάς καί λοιπά θέματα-εἰσηγήσεις, ἐνῷ ὑφίστανται σοβαραί κανονικαί καί ἐκκλησιαστικαί ἐκκρεμότητες, μή διευθετηθεῖσαι  εὐαγγελικῶς καί κανονικῶς. Ἐπ' αὐτοῦ ἔγραψα Ὑμῖν εὐσεβάστως κατ' ἐπανάληψιν διά τῶν ὑπ' ἀριθ. 157/27-02-2009, 97/08-02-2010 καί 194/10-3-2010 καί δέν ὠφελεῖ εἰς τίποτε νά ἐπανέλθω.

Ἡ σπουδή πληρώσεως τῶν νεοσυσταθεισῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κηφισίας καί Ἰλίου, ἐνῷ δέν εὑρίσκονται ἐν κανονικῇ χηρείᾳ καί ἐνῷ ὁ Κανονικός Μητροπολίτης Ἀττικῆς Νικόδημος, οὐδέποτε δικασθείς ἤ καταδικασθείς ὑπό Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων (τοὐναντίον δέ ἀθωωθείς πολλάκις ὑπό τοῦ Σ.τ.Ε., θεωρήσαντος ὡς μηδέποτε ἐπιβληθεῖσαν τήν ποινήν τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος) καί οὐδέποτε ὑποβαλών παραίτησιν ἐκ τῆς θεόθεν λαχούσης αὐτῷ Ἐπισκοπῆς ἐκλήθη, τό ὀλιγώτερον, ἐνώπιον τῆς Δ.Ι.Σ. ἤ τῆς Ι.Σ.Ι. δι' ἀκρόασιν καί τήν διευθέτησιν τῆς κανονικῆς ταύτης ἐκκρεμότητος, δέν ἀναπαύει τό ἐκκλησιαστικόν πλήρωμα, οὐδέ τήν ταπεινότητά μου. Ἀντί ταύτης τῆς Κανονικῆς ρυθμίσεως πληροῦνται τά ἐναπομείναντα δύο τμήματα τῆς ἀρχικῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀγνοουμένου τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου καί ὄχι μέ πρόσωπα, τά ὁποῖα θά διέθετον, ὁμολογουμένως, τήν καλήν μαρτυρίαν παρά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καί δέν ἔχουν ἀπησχολήσει δυσμενῶς τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, καί «κατόπιν ἑορτῆς» συζητεῖται τό θέμα τῆς ἄρσεως τοῦ μή κανονικῶς καί συννόμως ἐπιβληθέντος «ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας» εἰς τόν Κανονικόν Μητροπολίτην Ἀττικῆς Νικόδημον. Πρός τί; Διά νά γίνῃ μία πολυαρχιερατική ἐπίσημη κηδεία, ὅταν ἐπιστῇ ἡ ὥρα τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του; Μά, οὐδέποτε ἐζήτησε ἤ ἐπεδίωξε ἐπισημότητες ὁ σεπτός Ἱεράρχης. Ἀποκατάστασιν τῆς διασαλευθείσης κανονικῆς τάξεως ζητεῖ καί τοῦτο διά νά τερματισθῇ πᾶν παρόμοιον κακόν προηγούμενον.

Φοβοῦμαι, Μακαριώτατε, ὅτι θέλοντες νά πληρώσωμεν οὕτω πως τά δύο αὐτάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς πολυπαθοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς δέν θά πράξωμεν τό καλλίτερον καί θεοφιλέστερον, ἀλλά τοὐναντίον.

Ἐάν ἐπρόκειτο διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί τῆς κανονικῆς ρυθμίσεως τοῦ ὑφισταμένου ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος θά ἔκαμνα ὑπέρβασιν τοῦ σωματικοῦ πόνου καί θά προσεπάθουν νά δώσω τό παρόν.

Συγχωρήσατέ μοι διά τάς ὄχι εὐχαρίστους αὐτάς σκέψεις καί τήν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ τοποθέτησίν μου. Εὔχομαι νά διαψευσθῶ, ἀλλά δέν δύναμαι ἐκ κλίνης πόνου καί ἀσθενείας νά ἀποκρύψω τάς ἀνησυχίας καί τήν ἀγωνίαν μου.

Ἐπί δέ τούτοις ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ διατελῶ,
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 
 

footer

  • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 580 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    24364093

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ