Τό ἑσπέρας τῆς 12ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα Δευτέραν, ἀπεβίωσεν ὁ πολυαγαπητός σέ ὅλους τούς Κυθηρίους Ἀρτέμιος Καλλίγερος τοῦ Νικολάου, Δήμαρχος καί Πρόεδρος παλαιότερα διατελέσας τῶν Κυθήρων.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν 15ην Ἰανουαρίου 2009, ὥρα 14.00, εἰς τόν  Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων. Τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ, συμπαραστατούμενος ὑπό  τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου της Μητροπόλεώς μας, παρουσία τοῦ Δημάρχου Κυθήρων, τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τῆς Ἐπάρχου, τῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου, ὑπαλλήλων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν και πλῆθος κόσμου.     

Κατά τήν νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ Αἰδεσιμολ. π.Πέτρος Μαριᾶτος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε σχετικήν ἐπιστολήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κκ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Θεόδωρος Κουκούλης,  ἡ Ἔπαρχος Κυθήρων κ. Χριστίνα Φατσέα, ὁ Καθηγητής κ.Γεώργιος Λεοντσίνης, ὁ Δ/ντής τοῦ Δήμου κ. Γεώργιος Κασιμάτης.  Ἀνεγνώσθη ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κυθήρων ἀπό τόν  Δημοτικό Σύμβουλο κ.Λάζαρον Βέζον, καθώς και ψήφισμα τοῦ Συλλόγου τῶν Δημοτικῶν Ὑπαλλήλων ἀπό τόν κ. Μανώλη Στάθη. Ὡμίλησαν ἐπίσης, ὁ Λυκειάρχης κ. Γεώργιος Κομηνός, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐγχωρίου κ.Κοσμᾶς Μεγαλοκονόμος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Χώρας κ. Σπυρίδων Καλλίγερος καί ὁ κ. Ἐμμανουήλ Λουράντος.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ ἐκλιπόντος ἔγινε εἰς τό Ναΐδιον τοῦ  Ἁγίου Ἀρτεμίου, Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου.  

Στή συνέχεια παραθέτουμε τόν ἐπικήδειο λόγο πού ἐξεφώνησε ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ, τήν συλλυπητήριο ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου καί σύντομο βιογραφικό σημείωμα τοῦ ἀειμνήστου.

Ὁ ἐπικήδειος λόγος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

«Ὁ τῶν ψυχῶν δεσπόζων και τῶν σωμάτων,
οὗ ἐν τῇ χειρί ἡ πνοή ἡμῶν, τῶν θλιβομένων
παραμυθία, ἀνάπαυσον ἐν χώρᾳ δικαίων,
ὅν μετέστησας δοῦλον Σου». 

Ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἀρχές καί ὁ λαός τῆς νήσου μας, ἐντιμότατοι Ἄρχοντες καί Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, συμμετέχουμε κατωδύνως εἰς τήν Ἱεράν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν καί θά προπέμψωμε ἐντός ὀλίγου εἰς τήν τελευταία του ἐπίγειο κατοικία τόν ἀλήστου μνήμης πολυαγαπητό καί πολυσέβαστο ἀδελφό μας Ἀρτέμιο Καλλίγερο, Δήμαρχο καί Πρόεδρο παλαιότερα διατελέσαντα τῶν Κυθήρων ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.

Χωριζόμεθα μετά βαθείας λύπης, κατ' ἄνθρωπον, ἀπό ἕνα ἐκλεκτό συμπολίτη μας, ἄξιο, δραστήριο καί ἀγαπητό Δημοτικό Ἄρχοντα, εὐγενῆ, φιλάνθρωπο καί ἐλεήμονα ἡγέτη τῆς νήσου μας, ἁγνό πατριώτη καί πιστό χριστιανό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὅλοι μας, Κληρικοί καί λαϊκοί, ἔχουμε κάτι καλό νά θυμηθοῦμε ἀπό τήν εὐγενική καί συμπαθῆ μορφή του. Ἡ ταπεινότης μου ἐνθυμεῖται καί θά θυμᾶται πάντοτε τήν ἐγκάρδια ὑποδοχή, πού μοῦ ἐπεφύλαξε κατά τήν ἐνθρόνισί μου ὡς Μητροπολίτου Κυθήρων τέλη Ἰουλίου τοῦ 2005, τή γεμάτη ἀπό εὐγενικά αἰσθήματα ἀγάπης καί τιμῆς προσφώνησι στήν κεντρική πλατεῖα τῆς Χώρας καί τήν ἐπί δύο περίπου χρόνια ἀγαστή συμπόρευσι καί συνεργασία μας σέ ὅλους τούς τομεῖς ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς δράσεως.

Ὁ ἀείμνηστος Δήμαρχος ἦταν πάντοτε παρών σέ ὅλες τίς λατρευτικές καί ἑορταστικές καί τίς ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί γενικώτερα ὅλου τοῦ νησιοῦ μας (στά Σχολεῖα καί τίς λοιπές ἐκδηλώσεις τῶν φορέων καί συλλόγων).

Δέν θά ἐπεκταθῶ στήν ἀξιόλογη καί πολυσχιδῆ προσφορά του στόν τόπο μας καί στά δημόκοινα πράγματα κατά τήν ἐπί τρεῖς περίπου δεκαετίες διακονία του ὡς Κοινοτικοῦ πρῶτα καί Δημοτικοῦ στή συνέχεια Ἄρχοντος, γιατί αὐτό εἶναι ἁρμοδιότης τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς.

Ἐκεῖνο, τό ὁποῖο πρέπει ὡς Ἐπίσκοπός σας νά ἐξάρω εἶναι ἡ πίστις του στόν Χριστό, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβειά του στήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα καί τούς Προστάτας μας Ἁγίους καί ἡ ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία μας καί τήν ἱερή της παράδοσι.

Αὐτά τά καλά καί εὐγενικά στοιχεῖα τῆς ψυχῆς του δέν τά διέκρινε κανείς μόνο κατά τούς χρόνους τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας του ὡς Τοπικοῦ Ἄρχοντος, ἀλλά καί κατά τον καιρό τῆς μεγάλης δοκιμασίας του, μετά τόν κλονισμό τῆς ὑγείας του.

Ἐσήκωσε τόν σταυρό τῆς ἀσθενείας του μέ πολλή πίστι, ὑπομονή καί καρτερία καί μέ τή  χριστιανική ἐλπίδα. Εἶχε ἀκουμπήση τήν προσευχή καί τήν προσδοκία του στήν Μυρτιδιώτισσά μας, ἀπό τήν ὁποία ἀντλοῦσε κουράγιο καί θάρρος, γι' αὐτό καί δέν ἐγόγγυζε κατά τόν χρόνο τῆς δοκιμασίας του.

Τελευταία φορά κατέστη δυνατόν νά ὁμιλήσουμε ἀπό τηλεφώνου κατά τήν μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί διεπίστωσα γιά  μιά ἀκόμη φορά τόν ψυχικό πλοῦτο καί τή θεία δύναμι πού διέθετε.

Την τελευταία ἡμέρα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἀξιώθηκε νά κοινωνήση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί μέ αὐτό τό θεῖο ἐφόδιο, τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας, ἀνοίχθηκε ἡ ψυχή του στήν οὐρανοδρόμο πορεία της.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἕνα ἀκόμη πρότυπο καλοῦ καί πιστοῦ οἰκογενειάρχη, συζύγου, πατέρα, συνειδητοῦ χριστιανοῦ, ἐκλεκτοῦ Ἄρχοντος καί ἁγνοῦ Κυθηρίου φεύγει ἀπό κοντά μας γιά  τήν αἰώνια οὐράνια πατρίδα. Μᾶς ἀφήνει, ὅμως, τήν ἀνάμνησι τῆς εὐγενικῆς καί καλωσυνάτης μορφῆς του καί τοῦ καλοῦ παραδείγματός του.

Κυρία Χρυσούλα καί ἀγαπητά μας παιδιά Νῖκο, Γιάννη καί Μυρτώ, συμμεριζόμαστε τόν βαθύ πόνο σας καί τά συγκλονιστικά συναισθήματα τῆς ὥρας αὐτῆς. Πιστεύουμε, ὅμως, πώς ἡ πίστις καί ἡ χριστιανική σας ἐλπίδα θά ἁπαλύνη τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ. Ὁ καλός σύζυγος καί στοργικός πατέρας σας σᾶς κάνει ὑπερήφανους μέ τά προτερήματα καί τά χαρίσματά του, μέ τήν ὡραία ἱστορία πού ἔγραψε στόν τόπο μας καί τήν σπουδαία του πολλαπλῆ προσφορά.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, «ὁ τῶν ψυχῶν δεσπόζων καί τῶν σωμάτων», στά χέρια τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ἀναπνοή μας καί ἀποτελεῖ τήν θεία παρηγοριά τῶν θλιβομένων, πιστεύουμε ὅτι θά ἀναπαύση στήν ἀληθινή χώρα τῶν ζώντων καί τῶν δικαίων, τον πιστόν δοῦλον του Ἀρτέμιο, τόν ὁποῖον μετέστησε ἀπό τά λυπηρότερα πρός τά θυμηδέστερα , ἀπό τά πρόσκαιρα πρός τά αἰώνια, ἀπό τά φθαρτά πρός τά ἄφθαρτα καί οὐράνια.

Πολυαγαπητέ καί ἀλησμόνητε Δήμαρχε.

          «Χριστός σε ἀναπαύσοι ἐν χώρᾳ ζώντων καί πύλας Παραδείσου ἀνοίξοι σοι, καί Βασιλείας δείξοι πολίτην, καί ἄφεσίν σοι δῴη ὧν ἥμαρτες ἐν βίῳ φιλόχριστε».

Ὁ πολυαγαπημένος σου ἀδελφός, ὁ ἀείμνηστος π. Ἀνδρέας, λειτουργός πλέον τοῦ ὑπερουρανίου Θυσιαστηρίου, σέ ἀναμένει στά οὐράνια σκηνώματα.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε ἀδελφέ μας. Ἀμήν.-

Ἡ συλλυπητήριος ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Κυθήρων
καί  Ἀντικυθήρων
Κον Σεραφείμ
Εἰς Κύθηρα

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ,

Ἐπί τῇ εἰς  Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ  τέως Δημάρχου κυροῦ Ἀρτεμίου Καλλιγέρου παρακαλῶ, ὅπως μεταφέρετε καί τά δικά μου θερμά συλλυπητήρια εἰς τήν ἀξιότιμον οἰκογένειάν του, τούς φίλους καί συνεργάτας τοῦ μεταστάντος.

Ὁ μεταστάς ὑπῆρξε ὑπόδειγμα οἰκογενειάρχου, πιστοῦ χριστιανοῦ καί εὐλαβοῦς τέκνου τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί λίαν ἐπιτυχημένου Κοινοτάρχου καί Δημάρχου τῆς ἱστορικῆς καί μυροβόλου νήσου τῶν Κυθήρων.

Ὡς πρῶτος Δήμαρχος τοῦ νέου Καποδιστριακοῦ Δήμου τῶν Κυθήρων καί ἡ ταπεινότης μου, ὡς Μητροπολίτης Κυθήρων εἴχαμε  ἐπί ἑπτά ἔτη ἄψογη συνεργασία σ' ὅλους τούς τομεῖς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς, ἦτο δέ παρών καί πολύτιμος συμπαραστάτης εἰς ὅλας τάς θρησκευτικάς, ἐθνικάς  καί πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις.

Εὔχομαι ἐκ  βάθους καρδίας, ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύῃ τήν ψυχήν του ἑν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων, παρηγορεῖ τήν οἰκογένειάν του καί χαρίζει σέ ὅλους τούς Κυθηρίους τήν πίστην, τήν ἐλπίδα καί τήν βεβαιότητα τῆς μελλοντικῆς συναντήσεως μετά τῶν προσφιλῶν προσώπων των εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἐπί τούτοις, ἐκφράζων καί  αὖθις τά θερμά μου συλλυπητήρια, διατελῶ μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.

Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΑΡΣΑΛΩΝ Κ.Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Σύντομον βιογραφικόν σημείωμα τοῦ ἀειμνήστου

Ὁ Ἀρτέμιος Ν. Καλλίγερος γεννήθηκε τό ἔτος 1939 στό Στραπόδι Κυθήρων. Τό ἔτος 1980 νυμφεύθηκε τή Χρυσούλα Μαλαβάζου, πτυχιοῦχο τῆς Χαροκοπείου Σχολῆς, Διευθύντρια σήμερα τοῦ Παιδι­κοῦ Σταθμοῦ Χώρας Κυθήρων, καί ἔχουν τρία παιδιά. Πραγματοποίησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στά Κύθηρα. Με­τά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τό ἑξατάξιο Γυμνάσιο Κυθήρων κατατάχθηκε ἐθελο­ντής στήν Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπο­ρία, ὅπου καί πῆρε τήν εἰδικότητα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὡς μηχανικός Radar ἀεροσκαφῶν. Παράλληλα παρακολούθησε στήν Ἀθήνα καί στό Βόλο τά μαθήματα τεχνικῶν σχολῶν, ἀπό τίς ὁποῖες ἔλαβε πτυχίο ἠλεκτρολό­γου καί ἠλεκτρονικοῦ.

Τό 1961 ἀποστρατεύτηκε καί ἀμέσως μετά προσελήφθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Νίκο Φατσέα στήν ἰδιωτική ἐπιχείρηση ἠλεκτρισμοῦ τῆς Κοινότητας Κοντολιανίκων. Μετά τήν ἐξαγορά τῆς κοινοτικῆς ἐπιχείρησης ἀπό τήν ΔΕΗ ἔγινε μόνιμος ὑπάλληλος σ' αὐτήν καί εἶναι ἀπό τούς κύριους συντελεστές τοῦ ἐξηλεκτρισμοῦ τῶν Κυθήρων καί τῆς συστηματικῆς ὀργάνωσης στόν τόπο μας τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ΔΕΗ.

Παράλληλα ὑπηρέτησε, ἀκούραστα μέ εὐσυνειδησία καί ὑπευθυνό­τητα, τά κοινά τῶν Κυθήρων, μετά ἀπό τήν τιμητική ψῆφο καί τήν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς του ἀπό τούς συμπολῖτες του. Συγκεκριμένα: Ἐξελέγη γιά δυό τετραετίες Κοινοτικός Σύμβουλος στήν Κοι­νότητα Κυθήρων. Ἐξελέγη γιά μιά τετραετία Ἀντιπρόεδρος τῆς Κοινότητας Κυθήρων καί παράλληλα τήν ἴδια τετραετία ἐξελέγη Πρόεδρος τοῦ «Συνδέσμου Ὕδρευσης Περάτη Νήσου Κυθήρων». Ἐξε­λέγη δύο τετραετίες, 1991-1994 καί 1995-1998, Πρόεδρος τῆς Κοινό­τητας Κυθήρων καί Πρόεδρος τοῦ «Συνδέσμου Ὕδρευσης Περάτη Νήσου Κυθήρων». Στά δώδεκα χρόνια τῆς προεδρίας του στό «Σύνδεσμο Ὕδρευσης Περάτη Νήσου Κυθήρων» πέτυχε νά ἐξασφαλίσει πλήρη ἐπάρκεια νεροῦ παρά τό δεκαπλασιασμό τῆς κατανάλωσης νε­ροῦ στό νησί μας. Κατά τή μακρά θητεία του στά κοινά μετεῖχε σέ πολλά συνέδρια τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ σχετικά μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί ἔχει χρηματίσει μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπι­τροπῆς τῆς Τοπικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Νομοῦ Ἀττικῆς (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α).

Τό ἔτος 1998, μετά τή σύσταση τοῦ Δήμου Κυθήρων ἀπό τή συνέ­νωση τῶν δεκατριῶν Κοινοτήτων τοῦ νησιοῦ (Νόμος Καποδίστρια), ἐξελέγη Δήμαρχος Κυθήρων μέ τό Συνδυασμό «Ἀνεξάρτητη Ἑνωτική Κίνηση» καί ἀνέπτυξε πρωτοβουλίες ἀξιόλογες γιά τήν ὀργάνωση τοῦ Νέου Δήμου καί τήν εὔρυθμη λειτουργία του καθώς καί γιά τή γενικότερη ἀναπτυξιακή πορεία καί προβολή τοῦ νησιοῦ, ἐπιτυγχά­νοντας τή σωστή καί συνετή διαχείριση τῶν κοινῶν καί τῶν δημοτι­κῶν καί πολιτιστικῶν πόρων. Ἐπανεκλέγεται, μέ τόν ἴδιο συνδυασμό γιά δεύτερη τετραετία (2002-2006) καί μέ ἐνισχυμένη πλειοψηφία, Δή­μαρχος Κυθήρων. Ἡ συμβολή του στά κοινά ἦταν διαρκής καί ἀποτελεσματική. Τό δημοτικό ἔργο πού συντελεῖτο στά Κύθηρα μέ τήν ἀξιόλογη συμβολή ἄξιων συνεργατῶν του Δημοτικῶν Συμβούλων καί δημοτῶν τῶν Κυθήρων, ἦταν μεγάλο καί ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ νησιοῦ.

Ἀπό τις σημαντικές ἐκλογές τοῦ 2006 καί ἑξῆς συμμετεῖχε στό Δημοτικό Συμβούλιο ὡς Δημοτικός Σύμβουλος.


 

 

footer

  • Δευτέρα 8 Αυγούστου Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1326 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    25975911

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ