1.Ἐξοχώτατον Κύριον
Ἀλέξανδρον Κοντόν
 
    Ὑπουργόν Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης & Τροφίμων
Ἀχαρνῶν 2
εἰς Ἀθήνας  101 76

2. Ἀξιότιμον Κύριον
Χαράλαμπον Μανιάτην
Γενικόν Γραμματέα Περιφέρειας Ἀττικῆς
Κατεχάκη 56
εἰς Ἀθήνας  115 25 

Ἐξοχώτατε κ.Ὑπουργέ,
Ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχα Ἀττικῆς,

          Προαγόμεθα ἐν τιμῇ πολλῇ νά παρακαλέσωμεν θερμότατα, ἀπηχοῦντες τό αἴτημα τῶν ἐνδιαφερομένων κτηνοτρόφων τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, θιγομένων καί πληττομένων συνάμα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3521/3-6-1993 Δασικῆς Ἀστυνομικῆς Ἀπαγορευτικῆς Διάταξης τοῦ Δασαρχείου Πειραιᾶ, ὅπως κατόπιν Ὑμετέρας Ἀποφάσεως ἀνασταλῇ προσωρινῶς ἡ μετά 15ετίαν πλέον ἐκτέλεσις τῆς σχετικῆς διαταγῆς μέχρις ὁριστικῆς νομικῆς διευθετήσεως τοῦ πολύ σπουδαίου καί βασικοῦ διά τάς νήσους μας θέματος τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κτηνοτροφίας.

1.Ἐξοχώτατον Κύριον
    Ἀλέξανδρον Κοντόν
 
    Ὑπουργόν Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης & Τροφίμων
    Ἀχαρνῶν 2
    εἰς Ἀθήνας  101 76

2. Ἀξιότιμον Κύριον
    Χαράλαμπον Μανιάτην
    Γενικόν Γραμματέα Περιφέρειας Ἀττικῆς
    Κατεχάκη 56
   
εἰς Ἀθήνας  115 25 

Ἐξοχώτατε κ.Ὑπουργέ,
Ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχα Ἀττικῆς,

          Προαγόμεθα ἐν τιμῇ πολλῇ νά παρακαλέσωμεν θερμότατα, ἀπηχοῦντες τό αἴτημα τῶν ἐνδιαφερομένων κτηνοτρόφων τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, θιγομένων καί πληττομένων συνάμα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3521/3-6-1993 Δασικῆς Ἀστυνομικῆς Ἀπαγορευτικῆς Διάταξης τοῦ Δασαρχείου Πειραιᾶ, ὅπως κατόπιν Ὑμετέρας Ἀποφάσεως ἀνασταλῇ προσωρινῶς ἡ μετά 15ετίαν πλέον ἐκτέλεσις τῆς σχετικῆς διαταγῆς μέχρις ὁριστικῆς νομικῆς διευθετήσεως τοῦ πολύ σπουδαίου καί βασικοῦ διά τάς νήσους μας θέματος τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κτηνοτροφίας.

          Ὁμολογουμένως, ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Ἀπαγορευτικῆς αὐτῆς Διατάξεως διά τήν περιοχήν εὐθύνης τοῦ Δασαρχείου Πειραιᾶ εἰς τά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα, πού δέν ἔχουν τόν ἴδιο λόγο μέ τήν Περιφέρειαν Ἀττικῆς, θεωρεῖται ὡς ἐπικίνδυνος καί μοιραία διά τήν κτηνοτροφίαν τῶν νήσων μας. Ἐκεῖ, ἀπαγορεύεται διά τήν προστασίαν τῶν καμμένων περιοχῶν ἀπό τήν βόσκησιν διά νά ἐπιτευχθῆ ἡ ἀναδάσωσις, ἐδῶ δέν ἔχουμε παρόμοιον λόγον.

          Ἔχομεν ὑπ'  ὄψιν μας τό ὑπ' ἀριθ. 5881/24-11-2008 σχετικό ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο τοῦ Νομάρχου Πειραιῶς κ.Ἰωάννου Μίχα καί συνηγοροῦμεν ἐκθύμως, συμφωνοῦντες μέ τήν ἐπιχειρηματολογίαν του, τήν ὁποίαν δέν κρίνουμε σκόπιμο ἐδῶ, νά ἐπαναλάβωμε, ἐπισημαίνοντες πόσο εἶναι ὠφέλιμη διά τά νησιά μας καί τίς ἰσορροπίες τοῦ οἰκοσυστήματος ἡ κτηνοτροφία. Ἕνα μόνο νά προσθέσω : ἐάν ἐπεκταθῆ ἡ ἐφαρμογή τῆς διατάξεως καί εἰς τά νησιά μας, τότε ἀθελήτως καταδικάζουμε τόν τόπο μας εἰς ἐρήμωσιν καί μαρασμόν.

          Βεβαίως, θά πρέπει νά ληφθοῦν μέτρα προστασίας καί προφυλάξεως τῶν γεωργικῶν καλλιεργειῶν τῶν νήσων μας ἀπό τά ἐλευθέρας βοσκῆς ζῶα. Πρός τοῦτο θά συμφωνήσωμε μέ τό κείμενο - ψήφισμα τῆς Συγκεντρώσεως κατοίκων καί παραγόντων τῶν Κυθήρων εἰς τά Φράτσια (4-12-2008), μέ τό ὁποῖο θά πρέπει νά κινηθῆ ἀπό τούς ἁρμοδίους φορεῖς ἡ νόμιμος διαδικασία διά τήν ἐπαναφορά στά νησιά μας τοῦ θεσμοῦ τῶν Ἀγροφυλάκων, ὁπότε θά ὑπάρχη μία ἐπιτήρησις καί ἕνας ἔλεγχος.

          Νά προσθέσωμε, ἀκόμη, ὅτι πρέπει κάποτε νά ρυθμισθῇ νομικά καί τό μεγάλο πρόβλημα, πού ὑπάρχει εἰς τά νησιά μας, καθ' ὅ ὅταν κάποια χωράφια ἰδιωτῶν - καί εἶναι πάρα πολλά- δέν καλλιεργοῦνται δι' ἕνα διάστημα, τότε τά «χαμοχόρταρα», οἱ «ἀφάνες» καί οἱ ἀσπάλαθοι, πού τυχόν φυτρώσουν, γίνονται ἀφορμή νά χαρακτηρισθοῦν ὡς δασικές ἐκτάσεις.

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Κύριε Περιφερειάρχα,

          Ἔκκλησιν θερμοτάτην σᾶς κάμνομεν διά τήν προσωρινήν ἀναστολήν καί τήν ἐν συνεχείᾳ νομοθετικήν ρύθμισιν τῆς ἐξαιρέσεως τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ἀπό τήν συγκεκριμένην δασικήν Ἀστυνομικήν διάταξιν. Ἔχομεν μεγάλην ἀνάγκην τῆς καλλιεργείας καί αὐξήσεως τῆς χλωρίδας καί πανίδας εἰς τά νησιά μας διά νά ζήση ὁ τόπος μας καί νά ἐπιβιώσουν οἱ ὀλιγάριθμοι κάτοικοι, ἀφοῦ μάλιστα καί τό τμῆμα τῆς βιολογικῆς Γεωργίας τοῦ ΙΕΚ Κυθήρων βοηθεῖ πολύ πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή.

          Μή, πρός Θεοῦ, δυσκολεύσωμε τούς ἀγρότες καί κτηνοτρόφους μας, οὔτε νά ἐμποδισθοῦν διά τήν ἔνταξί τους σέ κοινοτικά προγράμματα γιά ἐπιδοτήσεις, σχέδια βελτίωσης, νέοι ἀγρότες κλπ.

          Εὐελπιστοῦντες εἰς τήν κατανόησιν καί τάς ἀμέσους ἐνεργείας σας διατελοῦμε,

Μέ ἐξαίρετη τιμή καί εὐχές

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

footer

  • Δευτέρα 8 Αυγούστου Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1326 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    25975918

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ