Ἀξιότιμον Κύριον
Δημήτριον Σιούφαν
Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Εἰς Ἀθήνας

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε

Εὑρισκόμενος στή Νάξο, προσκεκλημένος τοῦ νέου Σεβ/του Μητροπολίτου Παροναξίας κ.Καλλινίκου (πρώην συναδέλφου μου Ἱεροκήρυκος ἐπί 17ετία στήν Ἱ.Μ. Ὕδρας) διά τήν τοπική ἱερή πανήγυρι πληροφορήθηκα τήν συζήτησι στήν Βουλή τοῦ φλέγοντος θέματος τοῦ ἀκτοπλοϊκοῦ τῶν Κυθήρων καί λοιπῶν νήσων (Πέμπτη 20/11/2008) καί τήν ἐπίθεσι κατά τοῦ προσώπου μου ἀπό τόν Ἀξιότιμο Ὑφυπουργό ΥΕΝ κ.Παν.Καμμένο. Ἐπέστρεψα, σύν Θεῷ, εἰς τήν βάσιν μου καί μόλις σήμερα ἔλαβα γνῶσιν τοῦ περιεχομένου τῆς γενομένης συζητήσεως, ἔπειτα ἀπό τήν σχετική ἐπίκαιρη ἐρώτησι τοῦ Ἀξιότιμου Βουλευτοῦ τοῦ Συνασπισμοῦ Ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς κ. Θεόδ. Δρίτσα πρός τόν Ἀξιότιμο Ὑπουργό ΥΕΝ.

Ἀξιότιμον Κύριον
Δημήτριον Σιούφαν
Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Εἰς Ἀθήνας


Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε

Εὑρισκόμενος στή Νάξο, προσκεκλημένος τοῦ νέου Σεβ/του Μητροπολίτου Παροναξίας κ.Καλλινίκου (πρώην συναδέλφου μου Ἱεροκήρυκος ἐπί 17ετία στήν Ἱ.Μ. Ὕδρας) διά τήν τοπική ἱερή πανήγυρι πληροφορήθηκα τήν συζήτησι στήν Βουλή τοῦ φλέγοντος θέματος τοῦ ἀκτοπλοϊκοῦ τῶν Κυθήρων καί λοιπῶν νήσων (Πέμπτη 20/11/2008) καί τήν ἐπίθεσι κατά τοῦ προσώπου μου ἀπό τόν Ἀξιότιμο Ὑφυπουργό ΥΕΝ κ.Παν.Καμμένο. Ἐπέστρεψα, σύν Θεῷ, εἰς τήν βάσιν μου καί μόλις σήμερα ἔλαβα γνῶσιν τοῦ περιεχομένου τῆς γενομένης συζητήσεως, ἔπειτα ἀπό τήν σχετική ἐπίκαιρη ἐρώτησι τοῦ Ἀξιότιμου Βουλευτοῦ τοῦ Συνασπισμοῦ Ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς κ. Θεόδ. Δρίτσα πρός τόν Ἀξιότιμο Ὑπουργό ΥΕΝ.

Κατόπιν τούτου ἐθεώρησα ὡς ἐπιτακτικήν ὑποχρέωσίν μου νά ἐνημερώσω δι'Ὑμῶν τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ἀπολογούμενος, ὡς μή ὤφειλε, ἐπί τῶν βαρυτάτων κατηγοριῶν τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ πρός ἐμέ, τόν Μητροπολίτην Κυθήρων, πού ἐξετόξευσε ἀπό τοῦ ἐπισήμου βήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Δέν προβαίνω στήν ἐνέργειά μου αὐτή τόσο γιά τόν γενόμενο διασυρμό τοῦ προσώπου μου, ὅσο διότι ὁ ἐν θέματι Ὑφυπουργός παρουσίασε μία κακέκτυπη εἰκόνα ἑνός Μητροπολίτου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, πού δέν ξέρει τί λέγει καί τί ζητάει, ὠθεῖ σέ παράνομες ἐνέργειες τούς ἁρμόδιους Πολιτικούς ἐκπροσώπους καί σήκωσε «ἕνα νέο ἀντάρτικο, μία νέα ἐπανάσταση». Ὅταν πρό μηνός, περίπου, μετά τήν τελευταία μου ὑπ'ἀριθ. 1118/29-10-2008 ἐπιστολή πρός τόν κ. Ὑφυπουργό, δέχθηκα ἀπό τηλεφώνου καταιγισμό φωνασκιῶν, διαμαρτυριῶν καί ἀπειλῶν ἐσιώπησα λυπούμενος γιά τήν ἐκτράχυνσι τῆς ἐπικοινωνίας μας αὐτῆς. Τώρα ὅμως, κ. Πρόεδρε, κατά μίμησιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μετά τό ράπισμα τοῦ ὑπηρέτου τοῦ Ἰουδαίου ἀρχιερέως εἶπε: «εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ˙ εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις;»(Ἰωαν. 18,23) δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά σιωπήσω.

Θά μέ ἀνεχθῆτε, λοιπόν, σύντομα καί ἐπιγραμματικά νά προβῶ στήν ἀναίρεσι ἀναληθῶν καί ἀνακριβῶν δηλώσεων τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ.

1. Ὁ Ὑφυπουργός κ. Καμμένος ὁμιλεῖ περί «ἐμμονῆς τῶν τοπικῶν παραγόντων τῶν Κυθήρων καί τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κυθήρων κατά τῆς σύνδεσης μέ συγκεκριμένη ἑταιρεία καί τῆς ἐπίθεσης καί τῆς προσπάθειας μεροληψίας καί προώθησης μίας ἄλλης συγκεκριμένης ἑταιρείας». Αὐτά δέν ἀληθεύουν. Κατ΄ἀρχήν ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης , κι'ἐγώ προσωπικά, ἀφ' ἧς στιγμῆς δεχθήκαμε ὡς τήν πιό ἐνδεδειγμένη λύσι τόν διαχωρισμό τῆς ἑνιαίας ἀκτοπλοϊκῆς συγκοινωνιακῆς γραμμῆς σέ δύο, τήν περιφερειακή καί τήν τοπική, ἐξυπηρετούμενες μέ δύο πλοῖα, υἱοθετήσαμε τήν πρότασι τῶν ἐπαγγελματικῶν συλλόγων τοῦ νησιοῦ πρός τήν ἑταιρεία ΑΝΕΝ νά διαθέση δύο πλοῖα (ἕνα ἀκόμη) γιά τήν ἐξυπηρέτησι τῶν ὡς ἄνω δύο γραμμῶν. Καί τότε μόνο κινηθήκαμε πρός ἄλλη λύσι, δηλ. καί πρός τήν ἑταιρεία τοῦ πλοίου «ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ», ὅταν, μετά παρέλευσι μηνῶν, καί μέχρι σήμερα, ἡ ΑΝΕΝ δέν ἔδωσε καμμία ἀπάντησι γιά δεύτερο πλοῖο. Οὔτε, ἐπίσης, ἀγνοήσαμε τήν ἑταιρεία τῆς ΑΝΕΝ, πού διέθετε τό ἕνα πλοῖο, ἀλλά, παράλληλα, ζητήσαμε καί ἀπό τήν ἄλλη ἑταιρεία τό πλοῖο της. Ἕτερον ἑκάτερον.

2. Ἀμέσως πιό κάτω ὁ κ. Ὑφυπουργός, ἀπευθυνόμενος στόν ἐρωτήσαντα συνάδελφο του κ. Δρίτσα, τοῦ εἶπε: «Θυμάστε τότε, κύριε συνάδελφε, ὅτι στό Ὑπουργεῖο (σ.σ. κατά τήν ἐνώπιον τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ.Καμμένου σύσκεψιν τῶν ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τῶν τοπικῶν συλλόγων) σηκώθηκαν ὅλοι ὄρθιοι κάι ξεκίνησαν ἕνα νέο ἀντάρτικο, μία νέα ἐπανάσταση - ὄχι ἐσεῖς, μιλῶ γιά τό Δήμαρχο τῶν Κυθήρων καί τόν Μητροπολίτη τῶν Κυθήρων - λέγοντας «Ἐμεῖς δέν θέλουμε τό καράβι ἀπό τόν Πειραιᾶ, θέλουμε μόνο τό καράβι ἀπό τή Νεάπολη Βοιῶν».

Δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια κάι ἡ ἀκρίβεια τῶν γεγονότων. Οὔτε «νέο ἀντάρτικο, οὔτε νέα ἐπανάσταση» ξεκινήσαμε, ἀλλ΄οὔτε καί σηκωθήκαμε ὅλοι ὄρθιοι. Ὁ κ. Ὑφυπουργός, ὅταν διαπίστωσε τήν ὁμόφωνη γνώμη καί ἀπόφασι ὅλων μας γιά δύο ξεχωριστές γραμμέςκαί δύο διαφορετικά πλοῖα, εἶπε ὅτι ὑπάρχει φόβος καί ἐνδεχόμενο ἡ Ἑταιρεία ΑΝΕΝ ἤ ὅποια ἄλλη Ἑταιρεία νά μή δεχθῆ τήν διάσπασι τῆς ἑνιαίας γραμμῆς, ὡς κάτι τό ἀσύμφορο, καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά χάσωμε τήν ἀκτοπλοϊκή συγκοινωνία μας μέ τόν Πειραιᾶ. Καί τότε ὁ παριστάμενος Βουλευτής- τ. Ὑπουργός κ. Βασ. Μιχαλολιάκος μέ ὑπερυψωμένη τήν φωνή, μή ὑποκύπτοντας στόν ἐκβιασμό τῆς ὅποιας Ἑταιρείας, ἐτόνισε ὅτι θά προτιμήσωμε τήν σύνδεσί μας μέ τήν ἀπέναντι στεριά, πρᾶγμα στό ὁποῖο καί οἱ ὑπόλοιποι συμφωνήσαμε. Ποτέ, ὅμως, δέν εἴπαμε «ἐμεῖς δέν θέλουμε τό καράβι ἀπό τόν Πειραιᾶ, θέλουμε μόνο τό καράβι ἀπό τή Νεάπολη Βοιῶν». Θέλουμε, ὁπωσδήποτε, καί τό καράβι τοῦ Πειραιᾶ, ἀλλά ἐπ΄οὐδενί δέν θά ὑποκύψωμε στόν ἐκβιασμό τῆς κάθε Ἑταιρείας, πού δέν κατανοεῖ τό παλλαϊκό μας αἴτημα τῆς σύνδεσής μας καί μέ τήν ἀπέναντι Πελοποννησιακή ἀκτή.

3. Εὐθύς ἀμέσως ὁ κ. Ὑφυπουργός προσθέτει: «Ἀποτέλεσμα; Ἦρθε τό καράβι ἀπό τήν Νεάπολη Βοιῶν πρός τά Κύθηρα, κατέθεσε ἐλεύθερη δρομολόγηση, ἐγκρίναμε τήν ἐλεύθερη δρομολόγηση μέ καθημερινή σύνδεση τῶν Κυθήρων μέ τήν Νεάπολη Βοιῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἐν συνεχείᾳ νά ἔχουμε λάβει τέσσερις ἐπιστολές ἀπό τό Σεβασμιότατο Μητροπολίτη (σ.σ. πιό κάτω ὁ κ. Καμμένος λέγει: «ὅταν μοῦ στέλνει - ὁ Μητροπολίτης - τρεῖς ἐπιστολές καί μοῦ ζητᾶ νά παρανομήσω, νά ἐπιδοτήσω τό φιλικό του πλοῖο, παράνομα, παρ'ὅτι ὑπάρχει ἐλεύθερη δρομολόγηση, δέν θά τό κάνω») ὁ ὁποῖος μᾶς ζητᾶ τώρα νά ἐπιδοτήσουμε παράνομα τή σύνδεση τῆς Νεάπολης Βοιῶν μέ τά Κύθηρα, τήν ὥρα πού ὑπάρχει ἐλεύθερη δρομολόγηση».

Καί ἐδῶ, δυστυχῶς, δέν ἀποδίδεται ὅλη ἡ ἀλήθεια μέ τά λόγια τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ. Τόν περασμένο Ἀπρίλιο, ἔπειτα ἀπό τά αἰτήματα τῶν τοπικῶν παραγόντων καί φορέων τῶν Κυθήρων, ἔγινε μέν ὁ διαχωρισμός τῆς ἑνιαίας γραμμῆς στήν περιφερειακή καί τήν τοπική καί ἐγκρίθηκε ἡ ξεχωριστή γιά καθεμιά ἐπιδότησις. Αὐτό, ὅμως, γιά δύο ἑβδομάδες περίπου. Καί ἐπειδή στό μικρό αὐτό διάστημα δέν ἐζητήθησαν οἱ δύο ξεχωριστές γραμμές μέ τήν ἐπιδότησί της ἡ καθεμιά, ἑνοποιήθηκαν τάχιστα, ἐνῶ ἦταν γνωστή ἡ προετοιμασία τοῦ «Πορφυροῦσα» γιά δρομολόγησι. Ἑπομένως, τό νέο πλοῖο «Πορφυροῦσα», ὅταν ἑτοιμάσθηκε, βρέθηκε πρό μονοδρόμου, πρό τετελεσμένου γεγονότος, μέ μόνη λύσι τήν ἐλεύθερη δρομολόγησι. Καί αὐτή δέν ἦταν ἡ ἐπιλογή της, ἀλλά μιά ἀναπόδραστη λύσις.

Μέ τό νά ζητήσω ἐγώ καί οἱ λοιποί φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης τήν ἐπιδότησι τοῦ νέου πλοίου «Πορφυροῦσα», λόγῳ τῆς ἐπερχόμενης περιόδου τῶν χειμερινῶν καί λοιπῶν ἄγονων μηνῶν, στήν ὁποία, κατά τεκμήριον, εἶναι ἀδύνατο νά ἀνταπεξέλθη τό ὁποιοδήποτε πλοῖο, χωρίς ἐπιδότησι, δέν ἔσπρωξα κανένα, οὔτε τόν κ. Ὑφυπουργό, νά παρανομήσει. Πρό ἔτους, περίπου, ἀπεσύρθη ἀπό τή γραμμή Κύθηρα -Νεάπολη τό πλοῖο «Ἀνδρέας» γιά τόν ἴδιο λόγο. Καί τώρα, ἄν δέν ληφθοῦν ἐγκαίρως τά προσήκοντα μέτρα, θά πάρη τόν ἴδιο δρόμο καί τό «Πορφυροῦσα», ὁπότε ἡ τραγῳδία τοῦ Κυθηραϊκοῦ λαοῦ θά διαιωνίζεται.

Ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2007 ἔζησα ὅλο τό δρᾶμα τῶν Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008 εἶχε προκηρυχθῇ διαγωνισμός γιά τήν ναυσιπλοϊκή γραμμή μας καί κατέστη ἄγονος. Οἱ ἄγονοι διαγωνισμοί συνεχίσθηκαν μέχρι τά τέλη τοῦ Ἰουνίου ἐ.ἔ. Μέχρι τότε ἦταν δραματική ἡ κατάστασις γιά τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα. Οἱ ἐξαγγελίες τῶν δρομολογίων τοῦ «Μυρτιδιώτισσα» ἦταν δέν ἦταν μέχρι τόν ἑπόμενο μῆνα, πρᾶγμα τό ὁποῖο δημιουργοῦσε ἀβεβαιότητα στό τουριστικό κοινό, πού ἐπιθυμοῦσε νά ἐπισκεφθῆ τά νησιά μας. Ἐπλησίαζαν οἱ γιορτές τοῦ Πάσχα καί ἦταν ἁπλωμένο ἀκόμη τό πέπλο τῆς ἀβεβαιότητας. Οἱ τουρίστες, πού ἔκλειναν τά ξενοδοχεῖα, ἀναγκάζονταν νά ἀκυρώσουν τίς κρατήσεις. Ἀντιλαμβάνεσθε καλά, κ. Πρόεδρε, τό μαρτύριο, ἀλλά καί τήν οἰκονομική δυσπραγία τῶν ἐμποροεπαγγελματιῶν τῆς νήσου μας.

Φθάσαμε στά τέλη τοῦ Ἰουνίου γιά νά βγῆ ἐπί τέλους ἕνα τρίμηνο πρόγραμμα γιά τό «Μυρτιδιώτισσα», κάτι πού ἀνακούφισε τούς ἐπαγγελματίες μας καί τά δύο νησιά μας. Ἐνῶ, ὅμως, ἀπό ἡμέρα σέ ἡμέρα μέσα στόν Ἰούλιο ἑτοιμάζονταν ἡ ἐλεύθερη δρομολόγησι τοῦ νέου πλοίου «Πορφυροῦσα» γιά τή γραμμή Νεάπολις - Κύθηρα, ἡ ἑταιρεία τῆς ΑΝΕΝ ἀπό τίς 7 Ἰουλίου ἐ.ἔ. πρόσθεσε δύο ἀκόμη δρομολόγια γιά τή γραμμή αὐτή, περιορίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό ἐφέτος τήν ἐπικοινωνία μέ Κρήτη σέ ἕνα δρομολόγιο τήν ἑβδομάδα καί μέ τό Γύθειο σέ δύο μόνο ἑβδομαδιαῖα δρομολόγια. Μέ ἄλλα λόγια τό ἐλεύθερης δρομολόγησης νέο πλοῖο «Πορφυροῦσα», πού ἄρχισε τήν κίνησι του ἀπό τήν 1η Αὐγούστου ἐ.ἔ. εἶχε καί στήν καλή αὐτή ὑπόλοιπη θερινή περίοδο σκληρό ἀνταγωνισμό ἐπί ζημίᾳ, βεβαίως, τῶν πρός Κρήτην καί Γύθειο ἀκτοπλοϊκῶν συγκοινωνιῶν.

Ὁ Ὑφυπουργός κ. Παν. Καμμένος θεωρεῖ ὡς παράνομο τό αἴτημα ὅλων μας νά ἐπιληφθῆ τῆς λύσεως τοῦ σοβαρότατου αὐτοῦ προβλήματος, πού φαντάζει ὡς ἕνα φοβερό φάσμα στούς νησιῶτες μας καί δέν εἶναι παρανομία ἡ αὔξησις τῶν δρομολογίων Νεαπόλεως Κυθήρων, ἐνῶ ἦταν στά σκαριά ἡ ἐλεύθερη δρομολόγησις τοῦ νέου πλοίου, καί ἡ μείωσις τῶν παραπάνω δρομολογίων πρός Κρήτη καί Γύθειο!

Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐλεύθερη δρομολόγησις τοῦ «Πορφυροῦσα» λήγει τόν Μάϊο τοῦ 2009. Θά ἠμποροῦσε ὁ κ. Ὑφυπουργός, διαχωριζομένης τῆς ἑνιαίας γραμμῆς σέ δύο, περιφερειακή καί τοπική, μετά τήν ἀπόρριψι τῆς προσφυγῆς τῆς ΑΝΕΝ εἰς τό Σ.τ.Ε., νά συμβάλη μέ τόν διαχωρισμό τῆς γραμμῆς στή λύσι τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ «Πορφυροῦσα», μετά ἀπό τόν ἀπαραίτητο διαγωνισμό, ὅπως ἐπί τοῦ παρόντος ἔχει ἐπιδοτηθῆ τό «Πορφυροῦσα» γιά τήν ἄγονη γραμμή Κυθήρων - Ἀντικυθήρων, πού εἶναι καί αὐτό μία σημαντική βοήθεια. Κάτι τέτοιο ζητήσαμε κ. Πρόεδρε. Δέν ἀγαπᾶμε ποτέ τήν παρανομία, οὔτε σπρώχνουμε σ΄αὐτή τούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Ἰδιαίτερα μᾶς εὐχαριστεῖ ἡ μελετωμένη ἐξαγγελία τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ περί διαγωνισμοῦ γιά τήν δρομολόγησι τοῦ περιφερειακοῦ πλοίου πρός Κρήτη τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, καί

4. Πιό κάτω στήν πρωτολογία του ὁ κ. Ὑφυπουργός, ἀναφερόμενος στίς διαδηλώσεις τῆς νήσου Ὕδρας λέγει τά ἑξῆς γιά τό πρόσωπό μου: «Γιά νά ποῦμε λοιπόν γιά τήν Ὕδρα, ὅπου ὑπῆρχαν καί διαδηλώσεις, παρουσία τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει ἀκτοπλοϊκό ρόλο πλέον σέ ὅλο τόν Ἀργοσαρωνικό, πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα». Καί ὅταν στή συνέχεια ὁ Βουλευτής κ. Δρίτσας ἐδήλωσε ὅτι «ἐκπλήττομαι ἤδη μέ ὅσα ἄκουσα. Δέν εἶχα τέτοια διάθεση, ἀλλά παρουσιάζετε τό Μητροπολίτη Κυθήρων ὡς πρωταγωνιστή ἑνός νέου ἀκτοπλοϊκοῦ Βατοπεδίου;», ὁ κ. Ὑφυπουργός ἀπάντησε: «Σχεδόν».

Ὁμολογῶ, κ. Πρόεδρε, ὅτι ὅλα τά παραπάνω ἀνυπόστατα μέ ἐστενοχώρησαν, ἀλλά αὐτό τό τελευταῖο μέ κατελύπησε, γιατί πρόκειται περί ἀσυστόλου συκοφαντίας.

Μέ τήν Ὕδρα καί τήν Ἱ. Μητρόπολι Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης ἔχω ἄρρηκτο καί πολυχρόνιο δεσμό. Ἐντάχθηκα στή δύναμι τῆς Ἱ.Μ. Ὕδρας τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 ὡς νεαρός Διάκονος , ὑπηρέτησα ὡς Ἱεροκήρυξ καί Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἐπί δεκαετίες καί τόν Ἰούνιο τοῦ 2005 ἀναχώρησα μετά τήν εἰς Μητροπολίτην Κυθήρων προαγωγήν μου.

Μετά τά μεσάνυχτα τῆς 12ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. διεπέρασα στήν Ὕδρα γιά νά συμμετάσχω στήν ἱερή Πανήγυρι τοῦ Πολιούχου Ὕδρας Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ἀνταποκρινόμενος στή φιλάδελφη πρόσκλησι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, πού μοῦ ἔκαμε ἀπό τό καλοκαίρι (Ἐπισυνάπτω τό ὑπ΄ἀριθ.2836/1693/11-8-2008 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐνέκρινε τήν ἐκεῖσε μετάβασίν μου, πολύ πρίν καθορισθοῦν οἱ διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στήν Ὕδρα).

Προκαλῶ τόν κ. Ὑφυπουργό, ἀφοῦ διερευνήση ὅλο τό σχετικό τηλεοπτικό ὑλικό τῶν ἡμερῶν ἐκείνων στήν Ὕδρα, νά παρουσιάση ἔστω μία σκηνή ἤ ἀκόμη καί μία λέξι συμπαράστασης στούς ἀγωνιζόμενους, πού νά ἐπιβεβαιώνει τούς ἰσχυρισμούς του. Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι δέν δέχομαι τό δίκαιο τῶν αἰτημάτων τοῦ συμπαθέστατου σέ μένα Ὑδραϊκοῦ λαοῦ, ἤ ὅτι ἤμουν ἀδιάφορος. Ὄχι, ἀλλά ἐθεώρησα ὅτι, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶμαι ἐκκλησιαστικό καί ὄχι πολιτικό πρόσωπο καί ποτέ δέν θά ἤθελα νά δώσω τέτοιες ἐντυπώσεις, σάν αὐτές πού ἐσχημάτισε ὁ κ. Ὑφυπουργός, θά ἔπρεπε νά μείνω μακράν τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν τῶν ἀγαπητῶν μου Ὑδραίων. Ἄλλωστε, μπροστάρης ἦταν σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις ἐκ καθήκοντος ὁ ἐπιχώριος φίλτατος καί ἄξιος Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ.

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,

Σᾶς κατεπόνησα ἀντικρούων τίς παραπάνω κατηγορίες καί μέ συγχωρῆτε γι'αὐτό. Τό ἐθεώρησα, ὅμως, ὡς ἐπιτακτική μου ὑποχρέωσι, διότι στό πρόσωπό μου διεσύρθη ἀδίκως καί ἀναιτίως ἕνας Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης. Φθάνουν πιά, εἶναι ὑπεραρκετά τά διαφημιζόμενα ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα.

Δέν ζητῶ τίποτε εἰς βάρος τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ. Καμμένου. Μόνον θά ἤθελα νά κατανοήση ὅτι ὅσοι προασπιζόμαστε τά συμφέροντα καί τά δίκαια αἰτήματα τοῦ λαοῦ τῶν νήσων μας (Μητροπολίτης, Δήμαρχος καί Κοινοβουλευτικοί Ἐκπρόσωποι) δέν εἴμαστε ἀντίπαλοι, οὔτε ἐχθροί του. Εἶναι ἕνας νέος δραστήριος πολιτικός καί τοῦ εὐχόμαστε καλή ἐπιτυχία στό ἔργο του καί καλή ἀνέλιξι στόν πολιτικό στίβο. Ἐμεῖς ἀφουγκραζόμαστε τίς ἀγωνίες, τά προβλήματα καί τίς ἀνησυχίες τοῦ ἀκριτικοῦ πρός νότον λαοῦ μας (ὄχι μόνο τίς πνευματικές, ἀλλά καί τίς βιοτικές, βιοποριστικές, σχολικές, νοσηλευτικές καί ἐπαγγελματικές ) καί καταθέτοντάς τες νομίζουμε ὅτι βοηθοῦμε τό Κυβερνητικό ἔργο σας.

Διά τήν πλήρη ἐνημέρωσιν σας ἐπισυνάπτονται ἐδῶ τά προμνησθέντα ἔγγραφα πρός τό ΥΕΝ, προκειμένου νά διαμορφώσετε γνώμην περί τοῦ ἄν καί κατά πόσον ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων «ὑπερέβη τά ἐσκαμμένα».

Σᾶς εὐχαριστῶ διά τόν χρόνον, πού μοῦ διαθέσατε καί σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί ὑγιεινό καί καρποφόρο τό νέο ἔτος.

Μέ ἐξαίρετη τιμή καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

 

 

footer

  • Δευτέρα 8 Αυγούστου Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 207 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    25976000

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ