Ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία
τοῦ π. Ἰωάννου Σπανοῦ
 

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἰωάννην Σπανόν τοῦ Νικολάου καί τῆς Ἄννης, τήν 29ην Ἰουνίου 2008, ἡμέραν Κυριακήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

ispanos_1090Προσφωνῶν τό χειροτονούμενον ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

Εὐλαβέστατε Ἱεροδιάκονε π.Ἰωάννη,

Σήμερα, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρικά τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν ἱεράν μνήμην τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τῶν Χριστοκηρύκων καί Πνευματοφόρων, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ψάλλει ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίᾳ σου «Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν».

 

 

Χθές καί προχθές ψάλλαμε πανευφρόσυνα καί πανηγυρικά καί θά ἐπαναλάβωμε καί αὔριο τούς ὕμνους τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς ἐπί τῇ ἀναδείξει καί χειροτονίᾳ τριῶν σεμνῶν καί ἐναρέτων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουμε ὅτι θά κοσμήσουν τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί σήμερα παρεμβάλλεται ἡ ἰδική σου χειροτονία, ἡ ὁποία θά τελεσθῆ μέ τή Χάρι τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, τό ὁποῖον «ἱερέας τελειοῖ» καί «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας».
ispanos_1086
Ἀληθῶς, ἀδελφέ, τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι φῶς καί ζωή καί ζωντανή νοερά πηγή, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως˙ ἀγαθόν, εὐθές, νοερόν, ἡγεμονεῦον, καθαῖρον τά πταίσματα, διά τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ Προφῆται καί οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἁγίων μαρτύρων ἐστέφθησαν καί ἐμεγαλούργησαν.

 

Πολλοί οἱ ἅγιοι καρποί καί ἄφθονα τά δῶρα καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνα ἀπό τά πολυτιμότερα, θεῖα καί οὐράνια δῶρα εἶναι ἡ Ἱερωσύνη, ἀγαπητέ Διάκονε, τόν δεύτερο βαθμό τῆς ὁποίας θά λάβης ἐντός ὀλίγου γονυπετής πρό τῆς Ἁγίας καί φρικτῆς Τραπέζης.

 

Γι' αὐτό τό θεόσδοτο καί τρισμέγιστο χάρισμα θά μᾶς ὁμιλήση ἕνας ἁγιασμένος πράγματι καί χαριτωμένος Ἱερεύς, Ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος νεώτατος σέ ἡλικία 48 μόλις ἐτῶν, πρίν 55 περίπου χρόνια ἐξεδήμησε πρός τόν Κύριον, τόν ὁποῖον ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἀγάπησε καί ἐλάτρευσε ἁγνά καί εἰλικρινά καί τώρα ζῆ καί ἀγάλλεται πλέον μέσα στό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 

Πρόκειται γιά τόν ἐνάρετο καί ἅγιο κληρικό, τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Τιμόθεο Παπαμιχαήλ, πού ἔζησε τά τελευταῖα του χρόνια στή συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη καί ὑπῆρξε ὁ πνευματικός πατήρ τοῦ σεβαστοῦ μου πνευματικοῦ π. Συμεών, πού ἐργάζεται εὐδοκίμως ἀκόμη στή Θεσσαλονίκη, καί εἶναι ἡλικίας 82 ἐτῶν.

 

Ἔγραφε, λοιπόν, ὁ θεοφώτιστος ἐκεῖνος Ἱερέας τοῦ Ὑψίστου γιά τήν ἱερωσύνη καί τό ὕψος της.

 

«Πολύ λίγοι σκέπτονται σήμερα τό ὕψος τῆς ἱερωσύνης. Πρῶτα μέχρι ποῦ ἐκτείνεται (ποῦ φθάνει). Δεύτερο μέχρι ποῦ ὑψώνει τούς ἱερεῖς.

 

Ὡς πρός τό χρόνο:Ὅσο θά ὑπάρχουν στή γῆ ψυχές πού πρέπει νά λυτρωθοῦν ἀπό τήν πλάνη καί τήν ἁμαρτία, ν' ἁγιασθοῦν καί νά σωθοῦν, ἡ ἱερωσύνη θά τούς προσφέρη τά μέσα. «Ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων» (Ματθ. 28,20).

 

Ὡς πρός τόν τόπο:Δέν ὑπάρχει σημεῖον ἐπί τῆς γῆς ἐπάνω στό ὁποῖο δέν πρέπει ὁ Χριστός νά βασιλεύση. Ὅλα τά ἔθνη καί ὅλες οἱ ψυχές Τοῦ ἔχουν δοθῆ ὡς κλῆρος. «Δώσω σοι ἔθνη τήν κληρονομίαν σου καί τήν κατάσχεσίν σου τά πέρατα τῆς γῆς» (Ψαλμ. 2,8).

 

Μέ τήν ἱερωσύνη βασιλεύει ὁ Χριστός. Γιατί ἱερωσύνη εἶναι ὁ Χριστός. Καί ὁ Ἱερεύς, ἀπό τήν ἄποψι αὐτή, μπορεῖ νά ἐπαναλάβη : «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28,18). Οἱ μεγάλοι καί οἱ μικροί, οἱ βασιλεῖς καί οἱ ὑπήκοοι, οἱ σοφοί καί οἱ ἀμαθεῖς ἀπό τόν Ἱερέα περιμένουν τό φῶς, τή συγχώρησι, τή ζωή.

 

Ὁ νοῦς τολμάει -μ' ὅλη τήν εὐλάβεια - νά σκεφθῆ : Ἡ ἱερωσύνη ἐπιδρᾶ καί ἐπί τοῦ Θεοῦ! Ἀφοῦ ὅσον ὠργισμένος κι' ἄν εἶναι ὁ Θεός μέ τίς ἁμαρτίες μας - ἡ σκέψις αὐτή εἶναι ἀνθρωποπαθής- Τόν ἐξευμενίζει.

 

Καί ἐπί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (ἐπιδρᾶ)! Ἀφοῦ σέ κάθε Λειτουργία ὁ Ἱερεύς Τόν κατεβάζει - ὁποία συγκατάβασις!- ἀνάμεσα στά χέρια του μέ τήν ἐπίκλησι : «...Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ» τή στιγμή τοῦ καθαγιασμοῦ. Γιά νά τόν μεταλάβη ὁ ἴδιος καί νά Τόν μεταδώση στούς πιστούς ... «Μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ Ἀχράντου Σου Σώματος καί τοῦ Τιμίου σου Αἵματος καί δι' ἡμῶν παντί τῷ λαῷ».

 

Καί συνέχιζε ὁ φωτισμένος καί Πνευματοκίνητος ἐκεῖνος Ἱερέας : «Ποιός ἠμπορεῖ νά ἐξομοιωθῆ μέ τόν Ἱερέα; Ὁ μονάρχης; Ἐξουσιάζει (μόνο) σώματα. Ἀλλά στόν ταπεινό Ἱερέα ὑποτάσσονται ψυχές.

 

Οἱ θησαυροί τῶν πλουσίων εἶναι χρυσός καί ἄργυρος, πράγματα μάταια. Ἀλλά τοῦ πτωχοῦ «παπᾶ» οἱ θησαυροί εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Θεία Χάρις.

 

Ἡ δύναμις τῶν ἰσχυρῶν ἐκτείνεται σήμερα σ' ὅλη τήν ὑδρόγειο; Ἀλλά ἡ δύναμις τοῦ ἀσθενικοῦ ὑπηρέτου τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τόν Παράδεισο καί κλείνει τήν κόλασι.

 

Ἄν μονάρχαι, πλούσιοι, κοσμοκράτορες ἁμαρτήσουν, γιά νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν Θεό, θά πρέπει νά γονατίσουν μπροστά στά πόδια ἑνός «παπᾶ».

 

Ἀπ' αὐτόν θά ἐξαρτηθῆ τό αἰώνιο μέλλον των.

 

Ἀλλ' ὦ Χριστέ μου, συνέχισε ὁ καλός ἐκεῖνος Ἱερέας, ἡ σκέψις μου θά προχωρήση. Πρέπει νά τιμηθῆ ἡ παραμελημένη ἱερωσύνη Σου. Ὅ,τι ἔκαμε ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας ἅπαξ, ὁ Ἱερεύς τό κάνει σ' ὅλη του τή ζωή.

 

Ἐκείνη δάνεισε τή σάρκα καί τό αἷμα της στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; Ὁ Ἱερεύς παρουσιάζει τή σάρκα καί τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στήν ἀπαθῆ, ἀθάνατη καί δοξασμένη κατάστασί Του, ὅταν λειτουργῆ καί τά προσφέρει στούς πιστούς γιά νά σωθοῦν.

 

Ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου σκεφθήκατε ποτέ τό ὕψος τῆς Ἱερωσύνης;...»

 
 

Ἀγαπητέ μου π. Ἰωάννη,

 

Εἶναι, ὄντως, πολύ ἐμπνευσμένα καί ἀφυπνιστικά τά λόγια αὐτά τοῦ ἀειμνήστου π. Τιμοθέου, τοῦ χαριτωμένου καί καταξιωμένου αὐτοῦ Λειτουργοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ὅπως εἴπαμε, ἔζησε καί ἐκοιμήθη νέος, κατά τήν ἡλικία, τόν περασμένο αἰώνα. Καταδεικνύουν, πράγματι, τό ἀπροσμέτρητο ὕψος καί τήν τρισμέγιστη τιμή τοῦ Ἱερατικοῦ ἀξιώματος.

 

Ὅλα αὐτά, ἀσφαλῶς, τά γνωρίζεις ἀπό τίς θεολογικές σπουδές, τίς πατερικές καί λοιπές μελέτες σου, ἀλλά καί ἀπό τίς πατρικές συμβουλές καί νουθεσίες τοῦ ἀξίου καί ἐναρέτου Πνευματικοῦ σου Πατέρα, τοῦ π. Ἰωάννου Γκίνη, Ἐφημερίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος γιά τά ἐφημεριακά , ἀλλά κυρίως γιά τά ὑψηλά του καθήκοντα ὡς Πνευματικοῦ καί Ἐξομολόγου χιλιάδων πιστῶν δέν ἠμπόρεσε νά παρευρεθῆ στή μεγάλη σου καί ἀνεπανάληπτη σημερινή χαρά, καί τήν χαρά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

 

Ὡς Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ νά εἶσαι ὁ πιστός οἰκονόμος καί ὁ ἀφοσιωμένος Λειτουργός τῶν Θείων Μυστηρίων. Νά εἶσαι διαρκῶς ὁ δέκτης καί πομπός τῆς Θείας Χάριτος. Νά διακονῆς μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στό ἁγιαστικό καί σωστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί νά χειραγωγῆς τούς ἀνθρώπους στό δρόμο τῆς σωτηρίας, ὁδηγώντας τους στό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 

Νά μελετᾶς διαρκῶς τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή καί τά Πατερικά συγγράμματα καί νά μεταλαμπαδεύης πάντοτε τό θεῖο φῶς τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στίς κουρασμένες ψυχές, τίς διψασμένες ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν καί καταπονημένες ἀπό τήν ἁμαρτία.

 

«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» λέγει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

 

Ἡ γνῶσις τῆς θείας ἀληθείας καί τοῦ πανσόφου νόμου τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία μέ ἐπιμέλεια καί ὑπομονή θά μεταδίδης στό ποίμνιό σου, σέ μικρούς καί μεγάλους καί ἰδιαίτερα στή νεολαία μας θά τούς χαρίζει τήν πνευματική ἐλευθερία καί τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τῆς ζωῆς τῆς ἀρετῆς καί τήν πορεία πρός τήν χριστιανική τελείωσι.

 

Προορίζεσαι μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ νά διακονήσης τόν λαό τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Πελαγίας. Μιᾶς ἐνορίας ἀναπτυσσόμενης καί ἐξελισσόμενης διαρκῶς, περισσότερο ἴσως ἀπό τίς ἄλλες κεντρικές ἐνορίες τοῦ νησιοῦ μας.

 

Κατά τούς θερινούς μῆνες κατακλύζεται ἀπό τήν παρουσία πλήθους τουριστῶν καί ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι κουβαλοῦν μαζί τους τίς συνήθειες καί τόν τρόπο τῆς ζωῆς των, ἀπό τόν ὁποῖο ἐπηρεάζονται πολλοί.

 

Ἔρχονται, δυστυχῶς, καί αἱρετικοί στήν παραλιακή ἐνορία σου, καί κυρίως οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι καί προσπαθοῦν νά παρασύρουν τούς χριστιανούς μας, καί ἰδιαίτερα τούς οἰκονομικούς μετανάστες, πού ἔχουν καί οἰκονομικά προβλήματα, στή σκοτεινή αἵρεσι καί τήν πλάνη τους.

 

Γιά ὅλα αὐτά πρέπει νά εἶσαι ἕτοιμος καί ἐγρήγορος, ἀγαπητέ μου π. Ἰωάννη.

 

Τά ὅπλα σου δέν θά εἶναι σαρκικά, ἀλλά «πνευματικά πρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων». Πίστις, προσευχή, ταπείνωσις, ὑπομονή, καρτερία καί ἀγάπη. Τό πνευματικό σου ὁπλοστάσιο θά εἶναι τό Ἅγιο Θυσιαστήριο καί τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

 

Ὅταν ἐπαγρυπνεῖς μέ ἐνδιαφέρον, ποιμαντική στοργή καί ἀγάπη στήν ἔπαλξι στήν ὁποία σέ ἀνυψώνει ἀπό σήμερα ὁ Πανάγαθος Θεός, τότε θά ἐπαληθεύσουν καί στήν περίπτωσί σου τά θεῖα λόγια γιά τό ὕψος καί τή χάρι τῆς Ἱερωσύνης τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου, πού ἀνέγνωσα προηγουμένως.

 
 

Ἀγαπητέ μου Διάκονε π. Ἰωάννη,

 

Μαζί μέ τήν εὐλαβῆ σύζυγό σου Ἑλένη ἀφήσατε τήν πρωτεύουσα καί τίς ἐπιχειρήσεις σας γιά νά ρθῆτε στά ἀπομακρυσμένα, ἀλλά καί τόσο εὐλογημένα ἀπό τήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα καί τούς Τοπικούς μας Ἁγίους Κύθηρα.

 

Σᾶς μαγνήτισε καί σᾶς ἔφερε ἐδῶ ἡ γλυκειά μορφή τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας καί τῶν Ἁγίων Θεοδώρου καί Ἐλέσης.

 

Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας σᾶς εὐχόμαστε ὅλοι, Κλῆρος καί λαός, νά εὐλογηθῆτε πλούσια ἀπό τόν Κύριο καί νά ἀξιωθῆτε νά προσφέρετε κατά τόν καλύτερο τρόπο τή διακονία καί τόν ἑαυτό σας στήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία καί τόν εὐλογημένο τόπο μας.

 

«Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔστω μετά σοῦ, ἀδελφέ, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου».

 

ΑΜΗΝ.

          Στή συνέχεια ὁ Διάκονος π. Ἰωάννης ἐν καταφανεῖ συγκινήσει καί βαθείᾳ συστολῇ ἀντεφώνησε πρό τῆς χειροτονίας του, ἐκφράσας τά ἱερά του συναισθήματα.

 Τήν ἰδία ἡμέρα 29ην Ἰουνίου 2008, ἡμέραν Κυριακήν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων. καί ἀμέσως μετά τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π.Ἰωάννη Σπανοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Σεραφείμ ἀπένειμεν τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου εἰς τόν Ἱερομόναχον Πέτρον Σκλάβον τοῦ Διονυσίου καί τῆς Γεωργίας.

 

psklavos_1104psklavos_1125

 

 

 

 

ispanos_psklavos_1105ispanos_psklavos_1129

footer

  • Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Παραμόνου και Φιλουμένου μαρτύρων, Ουρβανού Μακεδονίας

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 157 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    21938390

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ