christodoulos0Τό 40νθήμερο μνημόσυνο διά τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο
κυρό ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

Τήν 2α Μαρτίου ἐ.ἔ., Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ ἱερούργησε εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας - Κυθήρων καί προέστη τοῦ 40νθημέρου ἱεροῦ μνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.

Εἶχαν προσκληθῆ διά τοῦ Fax καί διά τῶν τοπικῶν Ραδιοφωνικῶν σταθμῶν οἱ Τοπικές Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, καθώς ἐπίσης καί ὁ εὐσεβής λαός μας.

Κατά τήν ἐπιμνημόσυνη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν πολυτάλαντη προσωπικότητα καί τό ἔργον τοῦ μεταστάντος Πρωθιεράρχου, εἶπε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς :

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος μαζί μέ τά ἄλλα χαρίσματα καί τάλαντά του διέθετε καί τά ἀκόλουθα:

1. Ἀκμαῖο καί ὑψηλό ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ἔζησε ἀπό τῆς νεότητός του μέσα εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας, γαλουχήθηκε μέ τά πνευματικά νάματα, τήν ἀγάπησε ὑπερβαλλόντως ὡς Μητέρα καί τροφό μας, μοχθοῦσε καί εἰργάζετο ἀκαταπόνητα διά τήν εὐόδωσιν καί εὐδοκίμησιν τοῦ πνευματικοῦ, ποιμαντικοῦ, κοινωνικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου της καί διά τήν εὔκλειαν καί δόξαν της καί λαχταροῦσε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νά εἶναι πρωτοπόρος τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ, νά εἶναι ἀναβαθμισμένη ἡ θέσις καί ὁ ρόλος της εἰς τήν κοινωνίαν καί νά ἔχη λόγον εἰς τά πνευματικά, ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά θέματα τοῦ Ὀρθοδόξου γένους μας.

2. Ζωντανό καί ἀνεβασμένο ἐθνικό καί πατριωτικό φρόνημα. Ἡ καρδία του ἐφλέγετο ἀπό τήν ἀγάπη πρός τό φιλόχριστο ἔθνος μας καί τήν φιλτάτη πατρίδα μας. Ἐσέβετο καί ἐπρόβαλλε τάς ἐθνικάς καί πατριωτικάς παραδόσεις, τόν ἀπαράμιλλο ἑλληνικό πολιτισμό μας, τήν λαμπρά καί φωτεινή ἐθνική μας ἱστορία, τούς ἥρωας καί ἀγωνιστάς τῆς πατρίδος μας, τήν ἐθνική καί θρησκευτική κληρονομιά μας καί τήν δοξασμένη ἱστορική καί πνευματική της διαδρομή διά μέσου τῶν προχριστιανικῶν καί χριστιανικῶν αἰώνων.

Διά τόν λόγον αὐτόν καί ἐλυπεῖτο βαθύτατα καί ἐκινεῖτο δραστήρια, ὅταν διεπίστωνε πτῶσιν τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, παραχάραξιν τῆς Ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, ἀπεμπόλησιν τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν παρακαταθηκῶν καί παραδόσεων, καί πρό πάντων ὅταν Ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες ἦταν ἀνάξιοι τῆς ἰδιότητος καί τῆς ἀποστολῆς των.

Δέν ἐδίσταζε νά ἐπιτιμήσῃ καί νά ἐλέγξη καί ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα, ὅταν δέν ἀνεχαίτιζαν τήν προέλασι τοῦ κακοῦ ἤ εἶχαν εὐθύνας διά τά δρώμενα εἰς τόν χῶρον τῆς πατρίδος μας καί

3. Ἰσχυρό καί ἀκατάβλητο ἀγωνιστικό φρόνημα.

Ἡ ἀγωνιστικότητα καί τό φρόνημά του ἦταν ἀκαταμάχητα καί ἀλύγιστα στή ζωή του.

Ἀγωνιστής καί μαχητής, ὅταν τό ἀπαιτοῦσε ἡ περίστασις ἔδιδε σκληρές καί ἀποφασιστικές μάχες, ὑπεραμυνόμενος τῆς ἁγίας πίστεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἠθῶν καί παραδόσεων, τῆς φιλτάτης νεολαίας, τῆς πατρίδος μας, τῶν δικαίων τῆς φυλῆς μας, τῶν ἀλησμονήτων Πατρίδων καί ἄλλων ἐπικαίρων καί ζωτικῶν θεμάτων.

Ἐγύμναζε τόν ἑαυτόν του πρός εὐσέβειαν καί ἠγωνίζετο ἀνυποχώρητα κατά τῆς ἀσεβείας, τῆς εἰδωλομανίας, τῆς πλάνης καί τοῦ πνευματικοῦ σκότους. Κάθε τι, τό ὁποῖον ἀνέτρεπε τό καλόν, τό παραδοσιακόν, τό πνευματικά ὑγιές καί φρόνιμον, τά ἱστορικά δεδομένα κλπ. τό καταπολεμοῦσε.Ἐάν ἐζοῦσε σήμερα καί ἤκουε τήν χθεσινή εἴδησι ὅτι μελετᾶται ἡ «θεσμοθέτησις» καί τρίτου εἴδους «γάμου», ἐκείνου πού θά γίνεται ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου μέ ὑπογραφές τῶν ἐνδιαφερομένων καί θά λύεται ἔστω καί μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ ἑνός ἐκ τῶν συμβαλλομένων θά ἐλυπεῖτο σφόδρα καί θά ἐκίνει πάντα λίθον πρός ἀποσόβησιν τῆς συμφορᾶς αὐτῆς.

Ἄς εἶναι αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη τοῦ ἀλήστου μνήμης μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου.-

 

footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22034586

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ