Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
Ἁγίας Φιλοθέης 21
105 56 Ἀθῆναι

Μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε,

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην νά ἐκφράσω καί «διά χάρτου καί μέλανος» τάς ἐγκαρδίους ταπεινάς εὐχάς καί συγχαρητηρίους προσρήσεις, τόσον ἐμοῦ, ὅσον καί τοῦ φιλοχρίστου Ποιμνίου μου, τό ὁποῖον προσφάτως, κατά τήν ἑορτήν τοῦ Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ ἐν Κυθήροις ἀσκήσαντος, Σᾶς ἐγνώρισε διατηροῦν ἀρίστας ἀναμνήσεις καί διά τῆς ταπεινότητός μου ὑποβάλλει βαθύτατα σέβη, ἐπί τῇ ἀναδείξει Ὑμῶν ὡς Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.


Ἐπικαλούμενοι τάς πρός Κύριον δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, Πολιούχου καί Ἐφόρου τῆς νήσου μας καί τῶν Προστατῶν ἁγίων μας Ὁσίου Θεοδώρου καί ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μακαριώτατε Δέσποτα, ὑπέρ ὑγιείας, σωτηρίας, ἀντιλήψεως καί τῆς ἐν Θεῷ κραταιώσεως καί ἐνδυναμώσεως τῆς Ὑμετέρας Θ. Μακαριότητος εἰς τήν ἐπιτυχεστέραν ἐκτέλεσιν τῶν πολυευθύνων Ἀρχιεπισκοπικῶν καί Προεδρικῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καθηκόντων ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, σύμπαντος τοῦ κόσμου, τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους καί τῆς κατ' Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν ὡς πλεῖστα, εἰρηνικά, ἀγλαόκαρπα καί εὐλογημένα δαψιλῶς παρά Κυρίου. Ἡ ἐλαχιστότης μου τασσομένη παρά τό πλευρόν Σας θά εἶναι ὁλόθυμος συνεργός καί συμπαραστάτης Ὑμῶν εἰς πάντα τά θεάρεστα ἐγχειρήματα, τά πρός δόξαν Θεοῦ καί τήν εὔκλειαν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἐκκλησίας ἀποσκοποῦντα, καί τήν πραγμάτωσιν τῶν Θεοφιλῶν καί Ἀποστολικῶν ὁραματισμῶν Σας, εἰς συνέχισιν τῆς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἐγκάρπου 40ετοῦς διακονίας Σας.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενος τήν Ὑμετέραν τιμίαν δεξιάν καί εὐχόμενος τά κρείττονα καί τά τῷ Θεῷ εὐάρεστα διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 


footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 540 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22035304

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ