ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΣ ΝΕΤ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΤΩΝ

Α.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2008

Πρός
τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ : Φερόμεναι δηλώσεις μου εἰς ΝΕΤ.Διάψευσίς μου.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Ἀδελφοί,

Τελευταίως προεκλήθη κάποιος θόρυβος λόγῳ δημοσιεύσεων εἰς τόν τύπον καί καταχωρήσεων εἰς τάς διαδικτυακάς σελίδας διαφόρων μέσων, φερομένης δηλώσεώς μου εἰς τήν ΝΕΤ, ὅπως εἰς τό site τοῦ «Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων ΡΟΜΦΑΙΑ», εἰς αὐτό τῆς ΝΕΤ καί εἰς τό φύλλον τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» τῆς 8/2/08 (σελ.6η).

Εὐθύς ὡς ἐπληροφορήθημεν τοῦτο, ὁ Πληρεξούσιος Δικηγόρος μας, τῇ ὑποδείξει μας, ἀπέστειλε διά τηλεομοιοτυπίας εἰς τήν ΝΕΤ καί τήν ΡΟΜΦΑΙΑΝ τάς ἀπό 5-2-2008 δηλώσεις διαψεύσεώς μου πού ἐπισυνάπτονται εἰς τήν παροῦσαν.

Τό αὐτό ἔπραξε καί μέ ἄλλα ἔντυπα - μέσα.


Προφανῶς κάποιος Δημοσιογράφος τῆς ΝΕΤ, παραποιῶν δηλώσεις μου εἰς τόν Ραδιοτηλεοπτικόν Σταθμόν Ἀντέννα, ἔθεσε φράσιν εἰς τό στόμα μου τήν ὁποίαν οὐδέποτε ἐξεστόμισα, ἡ δέ ΡΟΜΦΑΙΑ ἔθεσε αὐτήν ἐντός εἰσαγωγικῶν.

Ἐγώ ἐξέφρασα τήν παγίαν καί διαχρονικήν ἀνάγκην τῆς Ἐκκλησίας μας διά καθαρότητα τῆς πολιτείας τῶν μελῶν της καί δή τῶν Ἱερωμένων παντός βαθμοῦ.

Δέν ὑπέδειξα «Ἰούδες» εἰς τήν σημερινήν Ἐκκλησίαν καί δέν ὑπενόησα ὁ,τιδήποτε ἄλλο, καθ' ὅσον ἀπήντησα εἰς ἐρώτησιν τῆς Δημοσιογράφου κας Πυργιώτη περί τῆς ἀνάγκης καθάρσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Ἡ ὡς ἄνω διάψευσίς μου ἐγένετο κατανοητή καί ἀπεσύρθη ἀπό διαφόρους διαδικτυακούς τόπους (sites).

Σᾶς ἐνημερώνω διά τά ἀνωτέρω, διότι ἅπαντες γνωρίζουν τάς καλάς καί ἀγαθάς προθέσεις μου ἔναντι ὅλων τῶν ἀδελφῶν μου Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Διακόνων καί δέν θά ἤθελα νά πλανᾶται ἡ δοθεῖσα ἀπό τό site τῆς ΝΕΤ διαστρεβλωμένη εἰκών, τήν ὁποίαν ἀναπαρήγαγον ἄλλα μέσα αὐτουσίαν.

Εἰς ἀπόδειξιν τούτου ἐπισυνάπτω καί τό ἀντίστοιχον ἀπομαγνητοφωνημένον ἀπόσπασμα τῆς σχετικῆς πραγματικῆς δηλώσεώς μου εἰς τόν Ἀντέννα, πρός μόρφωσιν ἰδίας γνώμης.

Ἐπί τούτοις, κατασπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν

Μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ἀπόσπασμα συντεντεύξεως εἰς Ἀντέννα Τ.V. 3-2-08

.................................................................................................................................

Ἐρώτηση : Σεβασμιώτατε καλησπέρα, ἡ Μαριάννα Πυργιώτη εἶμαι. Ἤθελα νά σᾶς ρωτήσω ἐάν ἔχετε θά σᾶς ἔλεγα ἕνα προφίλ τῆς προσωπικότητας καί τῶν ἔργων πού πρέπει νά ἐπιτελέσει ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, σάν συνέχεια τοῦ ἔργου ἄν θέλετε τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου καί σέ ποιά σημεία θά ἔπρεπε ἴσως κάποια πράγματα νά ἀλλάξουν;

Γιά παράδειγμα πάρα πολλά ἀκούμε γιά τήν συνοδικότητα, τήν ἐπιστροφή ἄν θέλετε στήν συνοδικότητα πολλά πράγματα ἀκοῦμε γιά τήν κάθαρση στήν Ἐκκλησία. Τά λέει καί ὁ Ἅγιος Σπάρτης αὐτά.

Ἀπάντηση : Μάλιστα. Ἀκοῦστε. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει πολύ μεγάλο ἔργο νά ἐπιτελέσει. Κατ' ἀρχήν νά συνεχίσει τήν παράδοση τῶν εἴκοσι αἰώνων. Εἶναι ποιμήν τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν ἀλλά καί Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἑπομένως εἶναι μεγάλο αὐτό τό ἔργο του, νά ἀνταποκριθεῖ στά καθήκοντα τά ποιμαντικά, τά πνευματικά, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρωτίστως, νά ἀναδείξει τήν Ἀρχιεπισκοπή του πρότυπο Μητρόπολη καί ἀπό ἐκεῖ καί παράλληλα νά προΐσταται τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νά ἀγωνισθεῖ γιά τήν συνοδικότητα, νά λειτουργεῖ εὔρυθμα τό συνοδικό.

Ἐρώτηση : Γιά τήν κάθαρση Σεβασμιώτατε.

Ἀπάντηση : Ἀκοῦστε. Μέσα σέ ὅλο τό ἔργο τοῦ προκαθημένου καί τῆς Συνόδου, γιατί ἐνεργεῖ ὡς Πρόεδρος τῆς Συνόδου, εἶναι καί αὐτό, ὅταν ὑπάρχουν μέλη τά ὁποῖα πρέπει νά καθαρθοῦν καί ἡ Ἐκκλησία νά ἀποκαθαρθεῖ ἀπό κάποια πρόσωπα τά ὁποῖα εἶναι ἀνάξια τῆς ἀποστολῆς τους. Θά γίνει καί αὐτό.

Ἐρώτηση : Διακρίνετε λέω ὅτι παρίσταται ἀνάγκη στήν παροῦσα φάση νά γίνει κάτι τέτοιο; Γιατί ἡ ἄποψη αὐτή ἐκφράζεται μετ' ἐπιτάσεως καί μάλιστα κάποιοι λένε ὅτι θά μποροῦσε ὁ Σπάρτης νά τό κάνει αὐτό.

Ἀπάντηση : Πάντοτε παρίσταται ἡ ἀνάγκη, πάντοτε γιατί ὁπωσδήποτε, ἄν στό κύκλο τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων εἴχαμε τόν Ἰούδα, καταλαβαίνεται σέ ἕνα διευρυμένο κύκλο κληρικῶν, ἐπισκόπων, ἱερέων, διακόνων πάντοτε παρίσταται αὐτή ἡ ἀνάγκη γιατί εἶναι τά κίνητρα καί τά ἐλατήρια πολλῶν πού μπαίνουν στόν κλῆρο τά ὁποῖα εἶναι πολύ εὐτελῆ καί κοσμικά.

Ἐρώτηση : Συμφωνεῖτε ὅτι ὁ Σπάρτης εἶναι ὁ καταλληλότερος γιά ἕνα τέτοιο ρόλο;

Ἀπάντηση : Δέν θά τό πῶ ἔτσι. Δέν θά ἤθελα νά τοποθετηθῶ ἔτσι. Δέν θά τό ἤθελα, γιατί ἔτσι χωρίζω τήν Ἱεραρχία. Καί οἱ τέσσερεις ὑποψήφιοι εἶναι ἀξιόλογοι. Δέν θά ἤθελα, ἄν τό πῶ αὐτό, σημαίνει ὅτι μειώνω τούς ἄλλους. Θά ἤθελα νά εἶχα τήν ὥρα πού θά ρίξω τήν ψῆφο μου στήν ψηφοδόχο ἀφοῦ ἀσπαστῶ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο πρῶτα, θά ἤθελα νά εἶναι αὐτό προσωπικό μου θέμα.

Δημοσιογράφος : Εἶναι ἀπολύτως σεβαστό Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ.

Ἀπάντηση : Νά εἶστε καλά.

Β.  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΤ.

Κύριε Διευθυντά,

Μετά λύπης μου διεπίστωσα ὅτι στήν ἱστοσελίδα τῆς 4-2-2008 τοῦ «Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων ΡΟΜΦΑΙΑ», καταχωρήθηκε ὡς εἴδηση ὅτι δῆθεν προκάλεσαν ἔντονες ἀντιδράσεις στούς κύκλους τῆς Ἱεραρχίας οἱ δηλώσεις μου στή ΝΕΤ πώς «ὑπάρχουν Ἰούδες στούς κύκλους τῆς Ἐκκλησίας καί πρέπει νά ἀποβληθοῦν».

Ἡ ὡς ἄνω «δήλωση», καταχωρήθηκε καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ σταθμοῦ σας τῆς 4-2-2008.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τοῦτο διότι πρῶτον οὐδέποτε ἔκανα σέ ὁποιονδήποτε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό δήλωση μέ τέτοιο περιεχόμενο καί νόημα καί δεύτερον οὐδέποτε καί δή ἐσχάτως ὁμίλησα στή ΝΕΤ.

Ἐν ὄψει τούτων παρακαλῶ γιά τήν ἄμεση ἀπόσυρση τῆς ἀνωτέρῳ καταχωρήσεώς σας, τήν δημοσίευση τῆς παρούσης δηλώσεως μου καί τήν ἀποφυγή καταχωρήσεως μή ἐπιβεβαιωμένων δηλώσεων πού προκαλοῦν ὀξύτητα μεταξύ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δή κατά τήν ὄντως εὐαίσθητο αὐτή περίοδο.

Ἀθήνα 5 Φεβρουαρίου 2008

Μετά τιμῆς
Γιά τόν Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κων/νος Ἀναστ. Βλάχος

Γ.  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΡΟΜΦΑΙΑ.

Κύριε Πολυγένη,

Μετά μεγάλης λύπης διάβασα στήν ἱστοσελίδα σας τῆς 4-2-08 ὅτι δῆθεν προκάλεσαν ἔντονες ἀντιδράσεις στούς κύκλους τῆς Ἱεραρχίας οἱ δηλώσεις μου στή ΝΕΤ πώς «ὑπάρχουν Ἰούδες στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί πρέπει νά ἀποβληθοῦν» (τά εἰσαγωγικά δικά σας).

Τοῦτο εἶναι ἀναληθέστατο διότι πρῶτον οὐδέποτε ἔκανα ὁπουδήποτε δήλωση μέ τέτοιο περιεχόμενο καί νόημα καί δεύτερον οὐδέποτε καί δή ἐσχάτως ὁμίλησα στή ΝΕΤ.

Ἐπίσης διαμαρτύρομαι γιατί ἀπομονώσατε τήν δήλωσή μου στόν Ἀντέννα περί τοῦ Ἁγίου Σπάρτης. Βεβαίως καί ἐξεθείασα τό ἦθος του, ἀλλά παράλληλα σέ εὐθεία ἐρώτηση τοῦ Δημοσιογράφου ἄν θεωρῶ τόν Σεβασμιώτατο Σπάρτης ὡς καταλληλότερο γιά τήν κάθαρση τῆς Ἐκκλησίας, ἀπάντησα ὅτι δέν θά ἤθελα νά κάνω διακρίσεις μεταξύ τῶν συνυποψηφίων.

Ἐν ὄψει τούτων παρακαλῶ γιά τήν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν ἀνωτέρω εἰδήσεων σας καί τήν καταχώρηση τῆς παρούσης δηλώσεώς μου.

Σέ κάθε περίπτωση ἐπιφυλάσσομαι κάθε δικαιώματος μου, διότι δέν ἐπιτρέπεται μέ μισές ἀλήθειες καί μυθεύματα νά διαταράσσονται οἱ σχέσεις τῶν Ἱεραρχῶν καί δή αὐτή τήν ὄντως εὐαίσθητη περίοδο.

Ἀθήνα 5 Φεβρουαρίου 2008

Μετά τιμῆς
Γιά τόν Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κων/νος Ἀναστ. Βλάχος

Δ.  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ"

Κύριε Διευθυντά,

Μετά λύπης διάβασα στό φύλλο τῆς 8-2-2008 τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας (σελ.6η) ὅτι δῆθεν σέ δηλώσεις μου στήν Κρατική Τηλεόραση διεπίστωσα τήν ὕπαρξη νοσηροῦ κλίματος στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας καί πώς «ὑπάρχουν Ἰούδες στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί πρέπει νά ἀποβληθοῦν» (τά εἰσαγωγικά δικά σας).

Τοῦτο εἶναι ἀναληθέστατο διότι πρῶτον οὐδέποτε ἔκανα ὁπουδήποτε δήλωση μέ τέτοιο περιεχόμενο καί νόημα καί δεύτερον οὐδέποτε καί δή ἐσχάτως ὁμίλησα στή Κρατική Τηλεόραση.

Ἐγώ ἀντιθέτως ὁμίλησα γενικῶς περί διαχρονικῆς ἀνάγκης καθαρότητος τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας παντός βαθμοῦ.

Προφανῶς κάποιος δημοσιογράφος τῆς ΝΕΤ διαστρέβλωσε τό περιεχόμενο συνεντεύξεως μου στόν Ἀντέννα στίς 3-2-2008, τῆς ὁποίας ἀκριβές ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα σᾶς ἐπισυνάπτω.

Ἐν ὄψει τούτων παρακαλῶ γιά τήν καταχώρηση τῆς παρούσης δηλώσεως μου.

Ἀθήνα 9 Φεβρουαρίου 2008

Μετά τιμῆς
Γιά τόν Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κων/νος Ἀναστ. Βλάχος

 

 

 

 

 


 


footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 531 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22035433

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ