Ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ
κατά τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2008
στό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Μόνης


Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,

Τίμιοι συνεργοί μας ἀγαπητοί Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι, Ἱεροψάλτες, μέλη τῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν, μέλη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, νεωκόροι καί λοιποί συνεργάτες στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα χρονιά σέ ὅλους σας καί σέ ὅσους γιά εὔλογες αἰτίες καί ἀνειλημμένες σοβαρές ὑποχρεώσεις ἀπουσιάζουν ἀπό τή Σύναξί μας.

Συναχθήκαμε ἐδῶ στό Μοναστῆρι τῆς Ἁγίας Μόνης μέ τή χάρι τοῦ Κυρίου μας καί ὑπό τήν σκέπην τῆς Παναγίας μας, τῆς Μόνης τῶν πάντων ἐλπίδος, μέ τήν ἔναρξι τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2008 καί μέ τήν ἀνάληψι ἤ ἀνανέωσι τῶν εὐθυνῶν τῆς διακονίας σας εἴτε ὡς Προέδρων καί Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας σας, εἴτε ὡς μελῶν τῶν Ἐρανικῶν Ἐνοριακῶν Ἐπιτροπῶν, ἤ ἀκόμη καί ὡς διάκονοι τοῦ Ψαλτηρίου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἐνοριακοῦ ἔργου.


klirikolaiki


Σᾶς προσκαλέσαμε ὄχι μόνο σάν ἁπλᾶ μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κυθήρων, ἀλλά καί ὡς συνεργάτες καί συμπαραστάτες μας στήν Ἐκκλησιαστική μας διακονία.

Μέ τή συνάντησί μας αὐτή ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς εὐχαριστήσωμε θερμά καί νά σᾶς συγχαροῦμε γιά τόν τίμιο κόπο καί μόχθο πού προσφέρετε, ποιός λιγώτερο καί ποιός περισσότερο στήν Ἐνορία σας καί τό εὐρύτερο ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Θέλουμε νά εὐχηθοῦμε σέ ὅλους μαζί καί στόν καθένα χωριστά καλή δύναμι, πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό, καλή ὑγεία καί ὑπομονή κατά τήν ἐπιτέλεσι τοῦ ἱεροῦ ἔργου, πού τώρα ἀναλαμβάνετε ἤ συνεχίζετε πρός δόξαν Θεοῦ.

Ἀκόμη, πρόθεσίς μας εἶναι νά ἐπιστήσωμε τήν προσοχή σας ὅτι ἡ προσφορά τῆς πολύτιμης γιά μᾶς διακονίας σας γίνεται πρώτιστα στό Χριστό, τόν Θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔπειτα στήν ἐνορία καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, πού εἶναι κύτταρα τοῦ ἁγίου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἐάν «ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ», πόσῳ μᾶλλον ὁ διακονῶν μέ πιστότητα καί ἀφοσίωσι τήν Ἐκκλησία μας καί κοπιῶν καί ἐργαζόμενος διά τήν εὐπρέπεια καί τήν εὐταξία τοῦ ἁγίου Οἴκου τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας δέν ἐπενδύει;

Ὁ Πανάγαθος Θεῖος Δωρεοδότης ἀνταμείβει μέ ἁγιασμό καί πλούσια Θεία Χάρι τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου μας. Στό τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας δέεται εἰς τόν Θεόν Πατέρα ὁ Λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας μας, λέγων: «Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Σου φύλαξον, ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου Σου˙ σύ αὐτούς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει καί μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τούς ἐλπίζοντας ἐπί Σέ».

Καί ἡ ταπεινή μας αὐτή προσφορά καί διακονία στό Χριστό καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἕνα ταπεινό ἀντίδωρο μπροστά στίς μεγάλες καί πλούσιες εὐεργεσίες, φανερές καί ἀφανεῖς, πού ἔγιναν ἤ γίνονται καί θά γίνωνται καθημερινά στή ζωή μας ἀπό τόν φιλάνθρωπο καί φιλάγαθο Κύριό μας.

Πρέπει νά τό κατανοήσωμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅτι δέν εἴμαστε ἄτομα, νούμερα ἤ ἀριθμοί, ἀλλά πρόσωπα καί μέλη τοῦ ἁγίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.

Ἀνήκουμε στή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης ἐκτεινομένην.

Ἀποτελοῦμε τό πλήρωμα τῆς σωστικῆς κιβωτοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία γιά μᾶς εἶναι τό πνευματικό μας θερμοκήπιο, τό ψυχικό μας ἰατρεῖο, ἡ θαυμαστή ὄασις τῆς ὑπάρξεώς μας, τό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς σωτηρίας μας.

Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ καί θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας ἰδιαίτερα ἐλεημένους ἀπό τόν Θεόν τῶν Πατέρων μας, διότι ἀνήκουμε σ' αὐτή τήν πνευματική ὁλκάδα.

Στούς κόλπους καί τήν ἀγκαλιά τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας ἔχουμε βρῆ τήν ἀσφάλεια καί τή σιγουριά, τήν εἰρήνη καί τήν πνευματική μας πρόοδο, τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τήν ψυχική μας ἄνοδο καί τό πολυτιμότερο ὅλων : τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς καί τήν ἐνσωμάτωσί μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Γι' αὐτό καί ἡ ζωή μας κοντά στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ξηρή καί τυπική, ἀναιμική καί τυπολατρική, ἀλλά θερμή καί οὐσιαστική, χαριτωμένη καί εὐλογημένη, γεμάτη καί πλούσια ἀπό τίς θεῖες καί οὐράνιες δωρεές.

Δέν εἴμαστε καί δέν πρέπει ποτέ νά εἴμαστε οἱ κατσούφηδες καί οἱ κακόμοιροι, οἱ ταλαίπωροι καί οἱ δυστυχισμένοι, ἀλλά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού χαιρόμαστε καί ἀπολαμβάνουμε τό θεῖο δῶρο τῆς πνευματικῆς υἱοθεσίας καί ἐλευθερίας. Εἴμαστε οἱ ἐξαγορασμένοι μέ τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού χύθηκε πάνω στό Τίμιο Ξύλο τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, «οἱ συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ».

Στά μάτια τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, πού δέν γνωρίζουν καί δέν φωτίζονται ἀπό τό θεῖο Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῶν θείων ἐντολῶν Του, ἐμεῖς οἱ πιστοί Χριστιανοί φαντάζουμε ὡς παράξενα καί παρεξηγημένα ὄντα, ὡς χαμένοι, δυστυχεῖς καί «ἐλεεινότεροι πάντων τῶν ἀνθρώπων».

Μπροστά στόν Ζῶντα Θεό, ὅμως, «τόν Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καί τόν Κύριο τῶν κυριευόντων», ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Μητέρας μας, τῆς Παναγίας, τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων, καί τῆς ἐκλεκτῆς μερίδος καί τῆς παρατάξεως τῶν πιστῶν δούλων τοῦ Κυρίου μας, εἴμαστε ἀναμφίβολα οἱ εὐνοημένοι καί εὐλογημένοι, οἱ προνομιοῦχοι καί οἱ ἐσφραγισμένοι μέ τήν σφραγῖδα τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου.

Λιγώτεροι σέ ποσοστά εἴμαστε οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί κοινωνοῦντες ἀπό τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, λιγώτεροι οἱ προσευχόμενοι καί ἀγωνιζόμενοι τόν καλόν ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, λιγώτεροι οἱ νηστεύοντες καί αὐτοί πού μελετοῦν καί ἐφαρμόζουν τόν θεῖο νόμο. Τί μ' αὐτό ὅμως; Ἡ μικρά ζύμη ὅλον τό φύραμα ζυμοῖ, κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου, καί οἱ ὀλίγοι : οἱ 50, 40, 30, 20 ἤ καί οἱ 10 ἀκόμη σώζουν ἀπό τήν καταστροφή ὁλόκληρη πόλι, κατά τήν διαβεβαίωσι τοῦ Θεοῦ πρός τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ, πού ἀγωνιωδῶς φρόντιζε γιά τή σωτηρία τοῦ λαοῦ τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρας στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Αὐτές οἱ σκέψεις ἐκφράζονται γιά νά μᾶς ἐνθαρρύνουν ὅταν μερικές φορές εἴμαστε λίγοι ἤ καί μόνοι.

Στήν ἀποψινή ἐκκκλησιαστική μας συνάθροισι, πού εἶναι κοινωνία καί ἐπικοινωνία ἀγάπης καί φιλαδελφίας θά ἀκουσθοῦν πολλά χρήσιμα καί ἐποικοδομητικά γιά τήν πνευματική μας ζωή καί γιά τό ἔργο μας καί τήν ἐκκλησιαστική μας διακονία.

Παρακλήθηκε ἡ γνωστή καί ἀγαπητή σέ ὅλους μας κ.Ἑλένη Χάρου - Κορωναίου, διακεκριμένη ἐκπαιδευτικός καί ἐκκλησιαστική Σύμβουλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας, θυγατέρα τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως π.Σταύρου, νά μᾶς ἀναπτύξη σύντομα τό θέμα : πῶς καί μέ ποιό τρόπο ἕνα λαϊκό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄνδρας ἤ γυναῖκα, μπορεῖ νά συνεργασθῆ μέ τόν Ἱερέα, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί τήν ἐνορία, προκειμένου νά συμβάλη θετικά στήν πρόοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί ἐνοριακοῦ ἔργου.

Τό ἴδιο θέμα, ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἱερέως καί τῆς Ἐκκλησίας, πῶς δηλ. ὁ Ἱερεύς καί ἡ ἐνορία μπορεῖ νά ἀξιοποιήση καί ἐνεργοποιήση τό δυναμικό καί τόν δυναμισμό τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, θά μᾶς παρουσιάσῃ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος καί Ἰατρός π. Πέτρος Μαριᾶτος, προκειμένου νά ἔχωμε μιά ζωντανή καί δραστήρια κατά Θεόν ἐνορία σέ ὅλους τούς τομεῖς δράσεως : πνευματικό, ποιμαντικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό!

Τέλος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἀναπληρωτής τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, παρεκλήθη νά ἀναφερθῆ στά καθήκοντα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου καί τοῦ μέλους τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐνορίας, τά ὁποῖα, ἄλλωστε, εἴδατε στό κείμενο πού συνοδεύει τόν διορισμό σας ὡς μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Θά ἀναλύση καί θά διευκρινήση πιό πολύ τίς ὑποχρεώσεις σας ἔναντι τῆς ἐνορίας καί τήν συνεργασία πού πρέπει νά ὑπάρχη μέ τόν Ἱερέα Πρόεδρο καί τήν Ἱερά Μητρόπολι.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσω θερμά τούς τρεῖς ὁμιλητές καί πρίν παραχωρήσω τόν λόγο σ' αὐτούς, νά παρακαλέσω νά ἔχωμε μιά γόνιμη ἐπικοινωνία καί συζήτησι, μετά τίς εἰσηγήσεις αὐτές, γιά νά ὠφεληθοῦμε καί νά ἐμπεδώσωμε αὐτά πού θά ἀκουσθοῦν.

Κατακλείοντας τήν προσλαλιά μου αὐτή, ἀφοῦ σᾶς θερμοευχαριστήσω ὅλους γιά τήν παρουσία καί τήν συμμετοχή σας στήν παροῦσα Σύναξί μας, θά ἤθελα νά τονίσω καί νά ἐξάρω τήν πνευματική σχέσι, πού πρέπει νά ἔχωμε Ἐπίσκοπος, Ἱερεῖς καί Ποίμνιο, πού δέν πρέπει νά εἶναι ἄλλη ἀπό ἀδελφική, πατρική καί οἰκογενειακή.

Ἡ συνεργασία μας νά εἶναι καλή καί θερμή, ὄχι τυπική καί καταναγκαστική.

Ἱερεῖς, Ἐπίτροποι καί μέλη τῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν νά συνεργάζεσθε καί νά ἀλληλοβοηθῆσθε στό ἔργο σας. Ὅπως ἐνδιαφερόμαστε γιά τό σπίτι μας, νά νοιαζόμαστε καί γιά τήν Ἐκκλησία καί τό ἐνοριακό της ἔργο. Εἶναι τιμή καί ὄχι βάρος νά συμμετέχετε στή διοίκησι καί μέριμνα τῆς Ἐνορίας.

Καί μέ τήν Ἱερά Μητρόπολι καί τόν Ἐπίσκοπο νά συνεργάζεσθε παρόμοια. Ὅπως ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἔχει ὡς Προϊσταμένη της Ἀρχή τήν Ἱερά Σύνοδο, ἔτσι καί οἱ ἐνορίες πρέπει νά συνεργάζωνται καί νά ἐφαρμόζουν τίς ἐντολές τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, πού ὑπαγορεύονται ἀπό τόν νόμο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας.

Νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας καλή καί εὐλογημένη καί ἐποικοδομητική Σύναξι. Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῆ. Εὐλογημένη καί καρποφόρα διακονία.-

 

footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 73 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22034585

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ