Ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ
κατά τήν Ἡμερίδα ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν
ἀπό τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης (1857-2007)
εἰς τά Μυρτίδια τήν 22αν Σεπτεμβρίου 2007


- Πανοσιολογιώτατοι & Αἰδεσιμολογιώτατοι Πατέρες,
- Κύριε Δήμαρχε,
- Κυρία Ἔπαρχε,
- Κύριοι Διοικηταί τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν,
- Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας,
- Κύριοι Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν καί φορέων τῆς νήσου,
- Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί καί Εἰσηγηταί τῆς παρούσης Ἡμερίδος,
- Ἔντιμα Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Μυρτιδίων,
- Κυρίες καί κύριοι Σύνεδροι,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε» εἰς τόν εὐλογημένον καί Παναγιοσκέπαστον τοῦτον ἅγιον καί ἱερόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας.

Μίαν ἡμέραν πρό τῆς παραμονῆς τῆς μεγίστης καί κορυφαίας Ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου μας Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας, τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, συνήχθημεν εἰς τήν Ἱεράν αὐτήν καί πνευματικήν Ἀκρόπολιν, πού ἀποτελεῖ τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Κυθηραϊκῆς νήσου μας, διά νά ἑορτάσωμεν προσηκόντως καί πανηγυρικῶς ἀπό σήμερον -τριήμερος θά εἶναι ἐφέτος ὁ πανίερος καί λαμπρός ἑορτασμός τῆς Παναγίας μας-, μέ δοξολογητικούς καί εὐχαριστηρίους ὕμνους πρός τόν Πανάγιον Θεόν καί τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν λαμπράν καί ἱστορικήν ἐπέτειον τῶν 150 χρόνων ἀπό τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ μεγάλου τούτου καί περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κυρίας μας Θεοτόκου.

Ἤδη, μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας, ἐτελέσθη τήν πρωΐαν ἡ Θεία Λειτουργία καί τό Κτητορικόν Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Κτήτορος τοῦ πανιέρου τούτου Ναοῦ καί συγκτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μακαριστοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου Καλλιγέρου (1799-1895).

Ἐθεωρήσαμε ὡς ἱερό καί ἐπιβεβλημένο χρέος νά προσφέρωμε τήν Θεία Εὐχαριστία καί νά τελέσωμε τό Κτητορικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀλήστου μνήμης μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου, τοῦ ἀξίου καί ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ γόνου τῶν Κυθήρων, τοῦ φωτισμένου, χαρισματικοῦ καί ρέκτου Ἱερομονάχου τούτου, πού ἠγάπησεν ἐκ μέσης καρδίας τόν Παναγιοφρούρητον αὐτόν τόπον καί βαθύτατα ἐτίμα υἱϊκῶς τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα, ἐργάσθηκε δέ ἄοκνα καί ἀκαταπόνητα ἐπί πολλάς δεκαετίας διά τήν ἀνάδειξιν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ περικαλλοῦς καί εὐρυδιαστάτου νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ περιτέχνου κωδωνοστασίου καί ὁλοκλήρου τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, ὅπως τό χαιρόμαστε καί τό ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς σήμερα, καί διά τήν κατά Θεόν προβολήν τοῦ ἱεροῦ τούτου τεμένους ὡς φάρου πνευματικοῦ καί ἱερᾶς Ἀκροπόλεως, καλλιεργήσας ἐν ταὐτῷ, ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, τό ἄνθος τοῦ Μοναχισμοῦ εἰς τά Μυρτίδια, καθότι ἀνεπαύοντο κοντά του ἀφιερωμένες ψυχές, Μοναχοί καί Μοναχές.

Δύο χρόνια πρίν, τό 2005, τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἐτιμήθη πάλιν ἰδιαιτέρως, διά Κτητορικοῦ Μνημοσύνου ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος Καλλίγερος ἐπί τῇ συμπληρώσει 110 ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του. Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ ἀγήρως, αἰωνία καί μακαρία.

Αὐτόν τόν εὐλογημένον καί ἔξοχον ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα καί τό θεοτίμητον καί μνημειῶδες ἐκκλησιαστικόν ἔργον, τόν ἱερόν καί ἐπιβλητικόν αὐτόν Ναόν, τό ἐξαιρετικῆς τέχνης Κωδωνοστάσιο καί τό ὅλο μοναστηριακό συγκρότημα, πού στίς ἡμέρες καί τήν χρυσῆ γιά τήν Μονή τῶν Μυρτιδίων ἐποχή τοῦ μακαριστοῦ Ἀγαθαγγέλου ὁλοκληρώθηκε, θέλησε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, μέ τήν κατανόησι καί τήν ἔνθερμη συμπαράστασι τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῶν Μυρτιδίων, νά τιμήση καί νά ἑορτάση πανηγυρικά μέ τόν τριήμερο ἐφετεινό ἑορτασμό καί τήν Ἐπιστημονική Τιμητική Ἡμερίδα, τιμῶσα τήν ἐπέτειο τῶν 150 χρόνων ἀπό τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ περικαλλοῦς νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Μυρτιδίων.

Οἱ πνευματικοί σταθμοί, πού γιορτάζονται μέ τίς ἱστορικές ἐπετείους, ὅπως εἶναι ὁ σταθμός καί ἡ ἑορταζομένη ἐπέτειος τῶν 150 χρόνων, δίνουν ἀφορμή γιά τρία βασικά θέματα:

Πρῶτον˙ νά δοξολογήσωμε καί νά εὐχαριστήσωμε ἐκ βαθέων τόν Τρισάγιο Θεό μας, διότι εὐδόκησε νά πραγματοποιηθῇ καί εὐλόγησε τό ἱερό τοῦτο μοναστικό συγκρότημα μέ ἐπίκεντρο τόν τρίκλιτο Ἱερό Ναό καί τό καλλιτεχνικό μαρμαρόγλυπτο κωδωνοστάσιο.

Δεύτερον˙ νά τιμήσωμε πρεπόντως τήν μνήμη καί τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τοῦ ἐν ἁγίοις ἀναπαυομένου, «ἐν χώρᾳ ζώντων καί σκηναῖς δικαίων», μακαριστοῦ Ἡγουμένου Ἀγαθαγγέλου Καλλιγέρου, τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ ἀγγέλου διά τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Μυρτιδίων, τοῦ ἐμπνευστοῦ καί ἐκτελεστοῦ τοῦ θαυμαστοῦ διά τήν ἐποχήν του καί ἐξαισίου ὁράματος τῆς ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεως καί ἀναδημιουργίας τῆς ἀγαπημένης του Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, μέ τήν προβολή τοῦ γενομένου, χάριτι Θεοῦ καί εὐδοκίᾳ τῆς Παναχράντου Μεγαλόχαρης τῆς νήσου μας, καταπληκτικοῦ διά τούς χρόνους τῆς Ἀγγλικῆς Προστασίας ναϊκοῦ καί μοναστηριακοῦ κτίσματος τούτου, καί

Τρίτον νά ἀναλογισθοῦμε καί σταθμίσωμε τίς εὐθύνες τῆς διαφυλάξεως, συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως εἰς τήν πρό τῶν 150 χρόνων κατάστασιν, ἀλλά καί τήν ἐπιβαλλομένην ἐν τῷ μεταξύ βελτίωσιν καί ἀνάδειξιν, τῆς μεγάλης αὐτῆς καί βαρειᾶς πνευματικῆς κληρονομιᾶς, ὅσες ἀναλογοῦν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τῶν Μυρτιδίων καί ὅσες ἀναλογοῦν, ἐπίσης, εἰς τήν Διοίκησιν τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας καί τόν Δῆμον τῆς νήσου μας.

Εἰς τό ἐφετεινόν Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τόν ἑορτασμόν τῆς ἐπετείου τῶν 150 χρόνων, ἐκφράζεται «ὁλόθυμος ἡ εὐχή ὅπως, ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους 2007, τοῦ ἐπετειακοῦ αὐτοῦ σταθμοῦ διά τήν Μονήν τῶν Μυρτιδίων, ἀξιωθῶμεν ὅλοι μαζί, μέ ἀγαστήν συνεργασίαν καί σύμπνοιαν, ἡ Διοικοῦσα Ἐγχώριος Ἐπιτροπή καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας, συμφώνως καί πρός τάς προϋπολογισθείσας δαπάνας τοῦ ἐκπνεύσαντος ἔτους 2006 (καί συμπληρώνω τώρα καί τοῦ τρέχοντος ἔτους 2007), νά ἀποκατασταθῆ ἐξ ὁλοκλήρου τό μοναστηριακό τοῦτο συγκρότημα (Ἱερός Ναός - τό νέον Καθολικόν, Κωδωνοστάσιον, πτέρυγες τῶν κελλίων καί ξενώνων, καί τό Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον τῆς Μυρτιδιώτισσας).

Μέ τόν τρόπο αὐτό, γράφει τό Ἡμερολόγιό μας, ἀφ' ἑνός μέν θά θεραπευθοῦν ὅλες οἱ βλάβες, πού προέκυψαν ἀπό τόν ἰσχυρό σεισμό τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2006 καί ἀφ' ἑτέρου θά τακτοποιηθοῦν βασικές λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως εἶναι ἡ καλύτερη κατά τό δυνατόν φιλοξενία τῶν προσκυνητῶν στούς χώρους τῶν κελλιῶν, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν πλέον τήν κατάλληλη διαμόρφωσι καί τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό. Ὅλα αὐτά τά ἐγγυᾶται ἡ ἁρμονική συνεργασία καί ὁ ἔνθεος ζῆλος τόσον τῶν ἀξιοτίμων μελῶν τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας, ὅσον καί τῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς μας».

Αὐτά σημειώνονται στό ἐφετεινό ἡμερολόγιο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἤδη ἀποπερατώθηκε ἡ ἀποκατάστασις τοῦ ἐπιβλητικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ κωδωνοστασίου μας καί μέ τήν ἄψογη συμπόρευσι καί συνεργασία τῶν δύο αὐτῶν νέων Ἐπιτροπῶν καί Συμβουλίων προωθοῦνται οἱ ἀποτυπώσεις καί τεχνικές μελέτες ὅλων τῶν προαναφερθέντων ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Μυρτιδίων.

Καί τώρα, μετά τήν ἔκθεσιν τῶν τριῶν λόγων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 150 χρόνων νά ἔλθωμε στή διοργάνωσι τῆς παρούσης Ἡμερίδος.

Ἡ Διοργανωτική Ἐπιτροπή τῆς Ἡμερίδος μας θέλησε νά κοσμήση καί ἐξάρη ἔτι μᾶλλον τόν ἐπετειακόν αὐτόν ἑορτασμόν μέ τήν ὀργάνωσίν της, προκειμένου ὅπως, σέ 21 10λεπτες εἰσηγήσεις, παρουσιασθοῦν τά βασικώτερα θέματα πού ἀφοροῦν στή θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, τή διαχρονική ἱστορία, λειτουργία καί προσφορά τοῦ πανιέρου Προσκυνήματός της, τά μοναστηριακά της κτίσματα ἀπό τήν πρώτη τους μορφή μέχρι τήν σημερινή, τήν ἀρχιτεκτονική, τήν τέχνη, τήν εἰκονογραφία, τήν περικόσμησί τους καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ καί συνδέεται μέ τόν ἀνεκτίμητο αὐτό θησαυρό τῆς νήσου μας καί τόν ἀκτινοβόλο πνευματικό φάρο της.

Ἡ Διοργανωτική Ἐπιτροπή τῆς Ἡμερίδος μας, πού ὅπως βλέπετε στό πρόγραμμα, πού ἔχετε στά χέρια σας, ἀποτελεῖται ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο π. Παναγιώτη Μεγαλοκονόμο, Ἀναπληρωτή τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, τόν κ.Γεώργιο Λεοντσίνη, Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου, τήν κ.Ἑλένη Χάρου - Κορωναίου, Φιλόλογο καί τόν κ. Γεώργιο Λουράντο, Θεολόγο, τούς ὁποίους καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς εὐχαριστῶ ὁλόθερμα διά τήν ἄριστη συνεργασία καί διοργάνωσι τῆς Ἡμερίδος, ἡ Διοργανωτική αὐτή Ἐπιτροπή καθώρισε τά λίαν ἐνδιαφέροντα θέματά της καί ἐπέλεξε τούς ἐκλεκτούς κυρίους εἰσηγητάς, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων εἶναι ἐντόπιοι Καθηγηταί Πανεπιστημίων καί ἄλλοι διακεκριμένοι ἐπιστήμονες, πού τιμοῦν καί προβάλλουν τά Κύθηρα καί τήν ἐπιστήμην τους.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσω θερμά ὅλους σας, πού ἀνταποκριθήκατε στό κάλεσμα τῆς Ἡμερίδος μας, τόν κ.Δήμαρχο, τήν κ. Ἔπαρχο καί τίς λοιπές Ἀρχές καί τούς φορεῖς τῆς νήσου μας, ἀφοῦ καταθέσω τήν εὐγνωμοσύνην μου ἀπό τό βάθος τῆς ψυχῆς μου εἰς ὅλους τούς ἐλλογιμωτάτους καί ἀξιοτίμους κυρίους εἰσηγητάς, ἀπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου Ἀεράκη, πεφιλημένου ἀδελφοῦ καί συνιεροκήρυκος ἐπί 25ετίαν στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ὕδρας, ὅλων τῶν ἀξιοτίμων Πανεπιστημιακῶν Διδασκάλων καί λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν, μέχρι καί τοῦ Προέδρου τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας κ.Μεγαλοκονόμου, τῆς Ἀρχαιολόγου κ.Παπαδημητρίου καί τοῦ Διευθυντοῦ τῶν «Κυθηραϊκῶν» κ.Καλλιγέρου καί ἀφοῦ ἐκφράσω τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μου πρόν τόν προτιμήσαντα τήν ἀνωνυμίαν συμπολίτην μας Πανεπιστημιακόν Καθηγητήν διά τήν συγκινητικήν πρωτοβουλία του νά στηρίξη οἰκονομικῶς τήν Ἡμερίδα αὐτή καί πρός τό δραστήριο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῶν Μυρτιδίων διά τήν ὅλη συμπαράστασιν, νά εὐχηθῶ ὁλόψυχα καλή καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος καί νά καλέσω στό βῆμα τόν κ. Δήμαρχο καί τήν Ἔπαρχο νά χαιρετίσουν τήν ὁμήγυριν. Εὐχαριστῶ.-

footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 223 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22034744

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ