Ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ
κατά τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τήν ἀφιερωμένην
εἰς τόν μέγαν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας
Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομο μέ τήν εὐκαιρία τῶν 1600 χρόνων ἀπό τήν κοίμησίν του (407-2007)
εἰς τήν Μονήν τοῦ Ὁσίου Θεόδωρου τήν 21ην Ἰουλίου 2007

 • Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Ὕδρας Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ
 • Ἀξιότιμε κ. Βουλευτά,
 • Ἅγιε Καθηγούμενε,
 • Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
 • Κύριε Δήμαρχε,
 • Κυρία Ἔπαρχε,
 • Κύριοι Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν, Λιμενικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς νήσου μας,
 • Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί,
 • Κύριοι Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι, Ἱεροψάλτες καί εὐπρεπισταί τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας,
 • Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, εὐσεβές καί Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

Γηθοσύνως καί μέ μεγάλη πνευματική χαρά χαιρετίζω μέ τόν Ἀποστολικόν αὐτόν χαιρετισμόν καί καλωσορίζω ἅπαντας ὑμᾶς εἰς τήν Ἱεράν καί πάνσεπτον Μονήν τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς νήσου μας Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Κυρίου μας, εἰς τήν πνευματικήν αὐτήν ὁλκάδα καί ὄασιν τῆς Παναγιοσκεπάστου νήσου τῆς Μυρτιδιωτίσσης μας καί τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης τῆς Κυθηραίας.

Ἡ ἐπί τό αὐτό Συνέλευσις τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς κοινωνίαν ἀγάπης καί φιλαδελφείας, εἶναί τι τό «καλόν καί τερπνόν» πού εὐφραίνει Ἀγγέλους καί ἀνθρώπους.

Ἡ Κληρικολαϊκή αὐτή Συνάθροισις ἐπιθυμοῦμε νά εἶναι κάτι τό ζωντανό καί οὐσιαστικό διά τήν νῆσον μας καί τήν τοπικήν κοινωνίαν καί ὄχι κάτι τό συνηθισμένο καί τυποποιημένο.

Νά ζοῦμε ὅλοι μας, Ἐπίσκοπος, Ἱερός Κλῆρος καί Λαός τοῦ Θεοῦ τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα καί ἄρρηκτον τόν σύνδεσμον τῆς ἀγάπης καί ἀδελφωσύνης. Τό «ἵνα ὦσιν ἕν, καθώς καί ἡμεῖς ἕν ἐσμέν» τῆς Ἀρχιερατικῆς Προσευχῆς τοῦ Κυρίου μας νά εἶναι ὁ πόθος, ὁ στόχος καί τό ὅραμά μας. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία νά εἶναι ἕνα πνευματικό ὀργανικά σῶμα μέ κεφαλήν τόν Χριστόν, πού θά εἶναι ἡ ἑνοποιός καί ἡ ζωογόνος δύναμίς του. Νά βιώνουμε ὅλοι μας τήν ἀλήθεια τοῦ «ἐν αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν».

Δέν εἶναι, βέβαια, ὁ πλέον κατάλληλος καιρός διά τήν γενικήν αὐτήν Σύναξίν μας, ἀλλά καί δέν εὑρίσκωμε καταλληλότερη εὐκαιρία μέσα στή θερινή περίοδο, προκειμένου νά εἶναι μαζί μας καί οἱ παρεπιδημοῦντες κατά τό θέρος συμπατριῶτες μας καί οἱ ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀδελφοί μας.

Τό Πανάγιον Πνεῦμα, τήν χάριν, τήν δύναμιν καί τόν φωτισμόν τοῦ ὁποίου θερμῶς ἐπικαλούμεθα αὐτή τήν ὥρα, «τό φωτίζον καί στηρίζον καί ἁγιάζον τάς ψυχάς ἡμῶν», τό ὁποῖον δρᾶ εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας «ὡς φωτίζουσα καί ὑετίζουσα φλόξ», δηλ. σάν φλόγα πού φωτίζει καί δροσίζει παράλληλα, ἄς μετριάση καί ἄς ἁπαλύνη τήν ὄχλησι τοῦ φυσικοῦ καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ καί ἄς δυναμώσει μέσα μας τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς θείας ἀγάπης καί εὐσεβείας.

Δέν θά ἀναφερθοῦμε στήν ἱερή Σύναξί μας αὐτή σέ διοικητικά καί ὀργανωτικά θέματα. Αὐτό, Θεοῦ θέλοντος, θά γίνη μέσα στή χειμερινή περίοδο μέ τούς Ἱερεῖς μας καί τά νέα Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τούς λοιπούς συνεργάτες μας στό φιλόξενο, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ μακαριστοῦ π.Εὐθυμίου, Μοναστῆρι τῆς Ἁγίας Μόνης. Οὔτε, ἐπίσης, θά ἀσχοληθοῦμε μέ θέματα προνοίας καί χριστιανικῆς φιλανθρωπίας, γιατί αὐτό συστηματικά καί μέ πολλή ἐπιμέλεια γίνεται κάθε μήνα ἀπό τήν Ὁμάδα κοινωνικῆς Προνοίας καί ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Αὐτή τή φορά ἐπιθυμῶ νά βιώσουμε ἰδιαίτερα τό ἱερό λειτουργικό παράγγελμα τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἄνω σχῶμεν τόν νοῦν καί τάς καρδίας».

Ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη καί τρισμέγιστη εὐλογία νά ἔχωμε στήν Κληρικολαϊκή μας αὐτή Συνέλευσι ἕναν ἱερό καί πολύ μεγάλο ἐπισκέπτη : τόν ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενον μέγαν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, μέ τό ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του, πού μόλις προσκυνήσαμε καί ἔχουμε ἀνάμεσά μας.

Ἡ ἁγιωτάτη μορφή τοῦ «χρυσοῦ τήν γλῶτταν καί τήν καρδίαν» μεγίστου φωστῆρος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Χρυσορρήμονος καί Πνευματορήτορος, θά δεσπόζη ἀπόψε στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Αὐτός θά εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης καί ὁ πνευματικός ἑστιάτωρ τῆς ἀποψινῆς μας αὐτῆς ἱερᾶς πανδαισίας, «οὗ ἡ τράπεζα γέμει». Αὐτός «ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος, χελιδών ἡ εὔλαλος καί πολύφωνος, τῶν ἀρετῶν τό θησαύρισμα, ἡ πέτρα ἡ ἄρρηκτος, τῶν πιστῶν ὑπογραμμός, τῶν Μαρτύρων ἐφάμιλλος, ἰσοστάσιος καί ὁμότροπος τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί τῶν Ἀποστόλων» θά μᾶς ποτίσῃ μέ τό νέκταρ τῆς πίστεως καί θά μᾶς θρέψῃ μέ τήν ἀμβροσίαν τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου καί Ζωοποιοῦ Πνεύματος.

Κομιστής τῆς μεγάλης αὐτῆς εὐλογίας διά τό νησί μας, καί μάλιστα κατά τό ἔτος αὐτό τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὁπότε συμπληρώνονται 1600 ἔτη ἀπό τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἱεροῦ Πατρός, εἶναι ὁ φίλτατος καί σεβαστός μοι Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Σεβ. κ. Ἐφραίμ, τόν ὁποῖον ἅπαντες, Κλῆρος καί Λαός τῆς ἀκριτικῆς πρός νότον Θεοσώστου Ἐπαρχίας μας, ὄχι ἁπλῶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας, ἀλλά καί εὐγνωμονοῦμε διά τήν τιμητικήν γιά τήν Σύναξίν μας παρουσίαν του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Ἀδελφός, γνώριμος, συμμοναστής καί πνευματικός ἀδελφός ἐπί 33ετίαν, καί Ἐπίσκοπός μου ἐπί μίαν 5ετίαν, δέν ὑπεβλήθη μόνον εἰς τόν κόπον τῆς μετακομιδῆς εἰς τήν νῆσον μας τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ χαριτοβρύτου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀλλά ἐκοπίασε καί διά τήν προετοιμασίαν τῆς πρώτης εἰσηγήσεως τῆς Συνάξεώς μας, ἡ ὁποία ἔχει τό ἐπίκαιρον θέμα : Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 1600 χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του.

Ἀντιλαμβανόμαστε, νομίζω, ὅλοι πόσο μεγάλη ὠφέλεια καί οἰκοδομή θά προκύψῃ ἀπό τή διεξαγωγή αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου καί ζωτικοῦ θέματος, πού παρουσιάζει πολύπλευρα καί ἀπό ὅλες τίς ὀπτικές γωνίες τήν ἁγία, πολυτάλαντη καί τρισμέγιστη μορφή τοῦ ἀσκητικοῦ, κοινωνικοῦ, εὐπαιδεύτου, ἀκραιφνῶς ὀρθοδόξου ἀγωνιστοῦ καί μαρτυρικοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων ἁγίου Χρυσοστόμου.

Ἀλλά καί ἀπό τή δεύτερη Εἰσήγησι τῆς Συνάξεώς μας αὐτῆς τήν ὁποία θά μᾶς παρουσίάση ὁ Ἐλλογιμώτατος κ.Ἀθανάσιος Μελισσάρης, Καθηγητής τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν περιμένουμε πολλή χαρίτωσι καί εὐλογία, καθώς ὁ διακεκριμένος Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος θά μᾶς καταδείξη τά ζώπυρα τῆς πίστεως καί τῆς μετανοίας κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο.

Τό ἀκριβές θέμα τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ κ. Καθηγητοῦ, ὅπως εἴδατε εἰς τό πρόγραμμα καί τήν πρόσκλησι, πού ἐλάβατε, εἶναι: «Ἡ ποιμαντική καί ψυχολογική θεώρησις τῆς μετανοίας κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο».

«Ὁ στῦλος ὁ πύρινος, ὁ ποταμός ὁ τοῖς νάμασι, τῶν δογμάτων κατάρρυτος, ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, τῆς Θεολογίας, τό πάγχρυσον στόμα, ἁμαρτωλῶν ἐγγυητής, τῆς μετανοίας κῆρυξ ὁ ἔνθεος, φωστήρ ὁ διαυγέστατος, ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος, ὁ μακάριος οὗτος Χρυσόστομος», ὁπωσδήποτε θά καταυγάση, διά τῶν ἁγίων πρεσβειῶν του, τόν νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν ὅλων μας οὕτως ὥστε νά θεωρήσωμε ἀπό ποιμαντικῆς καί ψυχολογικῆς πλευρᾶς τό μέγα καί καίριο καί ζωτικό θέμα τῆς μετανοίας, τῆς ἀληθινῆς καί θεοφιλοῦς μετανοίας.

Μεγάλη ὄντως ἡ μετάνοια. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος τήν χαρακτηρίζει, μεταξύ πολλῶν ἄλλων χαρακτηρισμῶν, ὡς «εἰρήνης σύνοικον, φιλίας ὁμόσκηνον, ἀγάπης ὁμόζυγον, ὡς τήν ἀπό γῆς εἰς οὐρανούς ἀνατρέχουσαν, ὡς τήν τικτομένην ἐν καρδίᾳ ἀνθρώπου, ὡς τήν ἐν τῷ πένθει χαράν ἀναθάλλουσαν, ὡς τήν τά δεσμά τῶν ἁμαρτημάτων διαλύουσαν, ὡς τήν τόν διάβολον ὑπό πόδας φέρουσαν, ὡς τήν τῶν παθῶν ἰατρόν, ὡς τεῖχος ψυχῆς ἀρραγές, ὡς φάρμακον ἀθανασίας παρεκτικόν».

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἦταν ποιμήν καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας ἄριστος καί καταξιωμένος θά μᾶς βοηθήσῃ δι' ὅσων σπουδαίων καί περισπουδάστων θά ἀκουσθοῦν στή συνέχεια νά τονωθῇ περισσότερο ἡ ἱερατική καί ἡ ἐκκλησιαστική μας συνείδησις, νά γίνωμε πιό συνειδητά καί ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἐξυψωθῇ τό ἐκκλησιαστικό μας φρόνημα, νά λατρεύσωμε καθαρά καί ἀπό καρδίας τόν Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν μας, νά καταστοῦμε Πνευματέμφοροι καί Πνευματοκίνητοι καί βεβαίως ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Κατακλείων τήν παροῦσαν προσφώνησιν, ἀφοῦ εὐχαριστήσω ἐκ βαθέων ἅπαξ ἔτι τούς ὑψηλούς καί ἐκλεκτούς προσκεκλημένους μας εἰσηγητάς, τόν Σεβασμιώτατον ἅγιον Ὕδρας κ. Ἐφραίμ καί τόν Ἐλλογιμώτατον κ. Ἀθανάσιον Μελισσάρην, Καθηγητήν τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν διά τούς κόπους τοῦ μέχρις ἡμῶν ταξιδίου των καί τῆς ἑτοιμασίας τῆς εἰσηγήσεώς των, καί ἀφοῦ ἐκφράσω τάς θερμάς μου εὐχαριστίας εἰς τούς Ἄρχοντας, τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας διά τήν παρουσίαν των θά ἤθελα νά εὐχηθῶ ἐκ βαθέων νά καρποφορήσουν ἐν τῇ καλῇ καί ἀγαθῇ καρδίᾳ ὅλων ἡμῶν οἱ ἱεροί λόγοι καί οἱ ὑποθῆκες τῆς ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Πατρός ἡμῶν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί νά ἀποδώσουν ἑκατονταπλασίονα καρπόν.

    Πρίν κατέλθω ἀπό τό βῆμα παρακαλῶ τόν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Πέτρον Μαριᾶτον, Πρωτοπρεσβύτερον καί Ἰατρόν νά συντονίσῃ τό ὅλον πρόγραμμα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας Συνελεύσεως μέ τόν τρόπον πού γνωρίζει, λαμβάνων ἐάν χρειασθῇ τά ἐνδεδειγμένα δρακόντεια μέτρα γιά νά μή ξεφύγωμε πολύ ἀπό τό συμπυκνωμένο πρόγραμμά μας. Σᾶς εὐχαριστῶ!

footer

 • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 563 επισκέπτες και κανένα μέλος

 • Εμφανίσεις Άρθρων
  22035041

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ