Slide background
Slide background
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
myrtidiotissa kithira
 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Μέ δεδομένο τίς διάφορες τοποθετήσεις καί ἀπόψεις, γραπτές καί προφορικές, πού ἔγιναν καί γίνονται δημόσια μέ τό διαδίκτυο καί τά λοιπά μέσα ἐνημερώσεως γιά τά Ἱερά Προσκυνήματα Κυθήρων, θέλουμε νά ἐνημερώσουμε ἐπίσημα τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὅσους ἄλλους συμπολίτες μας τό ἐπιθυμοῦν, ὕστερα καί ἀπό παρακλήσεις ἀδελφῶν χριστιανῶν, γιά τά ἑξῆς :
1.Στό πρόσφατο ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 Π.Δ., μέ τό ὁποῖο ἐπέρχονται τροποποιήσεις στό Π.Δ. 272/1985, πού ἀφορᾶ σέ θέματα τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀντικαθίσταται τό ἄρθρο 17 τοῦ ὡς ἄνω Π.Δ. 272/1985. Σ’ αὐτό προβλέπεται, σέ περίπτωση λήψεως ἀποφάσεως ἀπό τό Δ.Σ. τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας γιά τήν διάλυσί της, πώς ἡ μεταβίβασις τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, τῆς Ἁγίας Μόνης καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐν κρημνῷ καί ἡ περιουσία τους, πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 84 παρ.1β τοῦ ν.1416/1984, ἐπιτρέπεται νά γίνῃ πρός τόν Δῆμο Κυθήρων, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει πλέον τήν διοίκησι καί διαχείρισί τους.
Τό ἴδιο ἐπιτρέπεται νά γίνεται, ἤτοι μεταβίβασις στόν Δῆμο Κυθήρων καί γιά ὁποιοδήποτε ἀκίνητο τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας, δηλαδή, μοναδικός καί ἀποκλειστικός ἀποδέκτης τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί τῆς περιουσίας των εἶναι ὁ Δῆμος Κυθήρων καί πρό ἐκκαθαρίσεως τῆς Ε.Π.Κ.Α.

2.Ἡ ὡς ἄνω διάταξις τοῦ Π.Δ. 5/1-2-2017 φέρει τό στίγμα τῆς ἀντισυνταγματικότητος (βλ. σχετ. ΠΕ τοῦ ΣτΕ ὑπ’ ἀριθ. 64/2003), ὅπως καί κάθε συναφής διάταξις, μέ τήν ὁποία τά Ἱερά Προσκυνήματα Κυθήρων ὑπάγονται στήν ἀποκλειστική διαχείρισι τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας καί, μελλοντικῶς, στόν Δῆμο Κυθήρων γιά τούς λόγους, πού ἀναγράφονται στό ὑπ’ ἀριθ. 557/2017 Πρακτικό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων.

3.Δεδομένου ὅτι ἡ ἐν θέματι διάταξις τοῦ νεοεκδοθέντος Π.Δ. εἶναι καί ἀπολύτως ἀντικανονική (δηλ. ἀντίθετη πρός τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας) ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων, ὁ Μητροπολίτης καί ὁ Ἱερός Κλῆρος της, ἀπεφάσισαν ὁμόφωνα νά ἐπωμισθοῦν τήν μεγάλη ἱστορική τους εὐθύνη, προκειμένου νά προσφύγουν ἐγκαίρως (ἐντός τῆς νομίμου προθεσμίας) στή Δικαιοσύνη (Σ.τ.Ε.) γιά τήν ἀκύρωσι τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Π.Δ. 5/1-2-2017 (καί ὄχι τοῦ περί τῆς Ἐγχωρίου νόμου ἐν τῷ συνόλῳ του), πού ἀντικαθιστᾶ τό ἄρθρο 17 τοῦ Π.Δ. 272/1985, ὡς καί κάθε ἄλλης διατάξεως οἱουδήποτε νόμου, μέ τήν ὁποία προβλέπεται ἡ περιέλευσις τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τοῦ ἄρθρου 84 παρ.1β τοῦ ν.1416/1984, ὡς καί τῆς περιουσίας των, ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἐγχωρίου Περιουσίας στόν Δῆμο Κυθήρων, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ σέ συσταθησόμενα αὐτοτελῆ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

agia moni 2

4.Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θέλει νά περιφρουρήση τά Ἱερά Προσκυνήματα, πού ἀπό ἑκατονταετιῶν εἶναι τόποι λατρείας καί ἔχουν καταστῆ «πράγματα ἐκτός συναλλαγῆς» (ἄρθρο 966 Α.Κ.), ἀπό τίς ὅποιες παραμέτρους καί τά ὅποια ἐνδεχόμενα πού εἶναι δυνατόν μελλοντικά νά προκύψουν, ὅταν προσδεμένα στό «ἅρμα» τῆς Ἐγχωρίου πρῶτα καί τοῦ Δήμου Κυθήρων ἀργότερα θά διοικοῦνται, θά τελοῦν ὑπό τήν διαχείρισί τους καί θά ἀποτελοῦν μέρος τῆς περιουσίας των. Ἔτσι, τό σοβαρό καί φλέγον τοῦτο ζήτημα θά λυθῆ ὁριστικά καί τελεσίδικα.

5.Ἡ παρέμβασίς μας αὐτή γίνεται χωρίς διάθεσι ἀντιπαράθεσης μέ τούς τοπικούς θεσμούς καί τούς ἀνθρώπους πού τούς ὑπηρετοῦν. Ἄλλωστε ἐπί προσωπικοῦ ἐπιπέδου οἱ σχέσεις μας μέ ὅλους εἶναι ἄριστες. Ἀρνούμεθα νά συμμετάσχωμε σέ μία διελκυστίνδα ἀντιπαλότητος καί ἀντεγκλίσεων. Κηρύξαμε συστράτευσι ἀκοίμητης προσευχῆς ἐντός καί ἐκτός Κυθήρων, «ἵνα ἐν γαλήνῃ ἤρεμον καί ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καί σεμνότητι», ἀποσκοποῦντες ἀποκλειστικά στήν ἐπιτέλεσι τοῦ Θείου θελήματος, πού εἶναι «ἀγαθόν, εὐάρεστον καί τέλειον». «Ἡ φιλαδελφία μενέτω» (Ἑβρ. 13,1). 

6.Γι’ αὐτό καί τά μέσῳ διαδικτύου ἤ σέ δημόσιους χώρους εἰπωθέντα δέν τά θεωροῦμε ἱκανά νά ὁδηγήσουν σέ ἔκπτωσι τῆς ἀμφίδρομης καί ἀμφίπλευρης ἀγάπης. Οὔτε ὁ παραλληλισμός μέ θλιβερά σκάνδαλα τοῦ παρελθόντος (τότε ὁ Κυθηραϊκός λαός ἦταν ἑνωμένος, δέν ὑπῆρξε διχασμός), οὔτε ἡ ἀναφορά στό «παγκάρι» ἤ ἡ μομφή πώς ἡ Ἐκκλησία δέν θέλει ἀσφυκτικό ἔλεγχο στά Ἱερά Προσκυνήματα (τά περί διορισμένης πλειοψηφίας ἀπό τόν Μητροπολίτη στά Συμβούλια δέν εἶναι ἀληθῆ), οὔτε καί ὁποιαδήποτε ἄλλα εἶναι ἱκανά νά παρασύρουν Χριστιανούς σέ φανατισμό. Ὅσα γράφτηκαν ἤ λέχθηκαν ἐν παροξυσμῷ τά ἀντιπαρερχόμαστε μέ ἀγάπη καί τά ξεχνᾶμε. Τελική μας ἐπιδίωξις εἶναι ἡ Δικαιοσύνη νά ἀποφανθῆ στίς ἐπιφυλάξεις μας, ὅταν μάλιστα αὐτές συνοδεύονται καί μέ ἕνα σχέδιο – πρότασι, τό καλύτερο γιά τά Μοναστηριακά μας Ἱερά Προσκυνήματα. Ἀνεξάρτητα δέ πρός τήν ἐτυμηγορία τῶν λειτουργῶν τῆς Δικαιοσύνης παραμένουμε ἐν ἀγάπῃ πολλῇ πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Κυθηρίους, καί 

7.Κατακλείουμε τήν ἐπικοινωνία μας αὐτή μέ τόν χαιρετισμό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους (Β’ Κορ. 13,11) :
«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν».

Εὐλογημένο, εἰρηνικό καί χαριτόδωρο τό ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ!
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                     Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ
          †Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ           ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
myrtidiotissa monastery 04
 
 
 

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.