ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΑΝΕΡΟΥ)
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 16 Τ.Μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Καστρισιανίκων Κυθήρων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού Δ.Ι.Σ. υπ’ αριθμ. 8/1979 περί Ιερών Ναών και Ενοριών, εκδοθέντος κατά τις εξουσιοδοτκές διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 36, 37 παρ. 8, 51 παρ. 2 εδ. δ’ του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ότι προκηρύσσει δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου, εκτάσεως 16 τ.μ, που βρίσκεται στο Διακόφτι Κυθήρων, αποτελούμενο από ένα δωμάτιο (κελί), το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Ι.Ν. Αγίου Μηνά Διακοφτίου Κυθήρων, ο οποίος είναι παρεκκλήσιον του Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Καστρισιανίκων Κυθήρων και διοικείται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιό του.

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100) το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε μορφή επαγγελματικής στέγης – επιχειρήσεως, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται ή εκπέμπονται ηχητικές ή οπτικές οχλήσεις, ούτε θα προξενείτε ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος, ούτε θα ανεγείρονται πρόσθετα βοηθητικά κτίσματα και η χρήση του μισθίου θα είναι σύμφωνη με τους ορισμούς της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών της Νήσου Κυθήρων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05/08/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 έως 12.00 π.μ., στο Διακόφτι-Κυθήρων και στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Διακοφτίου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη ή ασύμφορη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί, αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα διακήρυξη.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή, κατά την ημέρα της δημοπρασίας, το φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα.
β. i) Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α. (ότι δεν οφείλει ή ότι είναι αναπόγραφος), καθώς και ii) ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλιστικού ταμείου όπου υπάγεται ο συμμετέχων.
γ. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις (3) μήνες.
δ. Σχετικό γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων επ’ ονόματι του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστρισιανίκων Κυθήρων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή μετρητά, ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και αν ο προσφέρων είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει την επιθυμούμενη χρήση του μισθίου.
ζ. Εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο φάκελος θα περιέχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του.
Για κάθε πληροφορία ή την παραλαβή της διακήρυξης της δημοπρασίας με τους πλήρεις όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης Κυθήρων και Αντικυθήρων (τηλ. επικ. 27360 - 31202), καθώς και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστρισιανίκων (τηλ. Επικ. 6981500356).

Καστρισιάνικα Κυθήρων, 11/06/2018
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Πατήρ Σεραφείμ Μαρσέλος


Εκτύπωση   Email