ΤΟ 23o ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 24-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Προσφώνησις
εἰς τό Ἱεραποστολικόν Συνέδριον τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
(Κατασκηνώσεις «ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ» Ἀραχώβης (24-26/8/2018)


Ἅγιοι Πατέρες,
Κύριε Πρόεδρε τοῦ παρόντος Συνεδρίου,
Κυρία Πρόεδρε τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., μετά τῶν κκ.Προέδρων τῶν Τοπικῶν Παραρτημάτων,
Ἀξιότιμος Διευθύντρια τοῦ Φιλανθρ. Ἱδρύματος «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» ,
Ἐλλογιμώτατοι κκ.Καθηγητές καί Καθηγήτριες,
Ἀγαπητοί κκ. Σύνεδροι,

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Πανάχραντη Μητέρα Του καί Μητέρα ὅλων ἡμῶν νά μᾶς περισκέπουν, νά μᾶς προστατεύουν καί νά μᾶς ἐνισχύουν εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα μας.
Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας καί τίς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας συναντηθήκαμε καί πάλι στό Τριήμερο Ἱεραποστολικό Συνέδριο τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἐδῶ στόν ἱερό λόφο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἀράχωβας Βοιωτίας, στή σκιά τοῦ ἐπιβλητικοῦ Παρνασσοῦ, τοῦ γερο-Παρνασσοῦ, ὅπως χαριτωμένα τόν ἀποκαλοῦσε ὁ ἀείμνηστος Γέροντας μας Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κυρός Κωνσταντῖνος.
Καί μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ ἐπιχωρίου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἀγαπητοῦ Ἀδελφοῦ καί Συλλειτουργοῦ μου κ.Γεωργίου, ἀρχίζει τό παρόν Συνέδριον, τό ὁποῖο εἶναι ἕνας κρίκος στήν ἁλυσίδα τῶν 3 περίπου δεκαετιῶν, πού ἀδιάκοπα γίνονται οἱ εὐλογημένες αὐτές Ἱεραποστολικές Συνάξεις τοῦ καλοκαιριοῦ, οἱ ὁποῖες ἦταν ἔμπνευσις καί πρωτοβουλία τοῦ ἀοιδίμου Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ Ἐπισκόπου Κωνσταντίνου, τοῦ ὁποίου ἄς εἶναι αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη.

Ὁ μακαριστός Ἱδρυτής Ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος, ὁ διοργανωτής καί ἡ ψυχή τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., εἶχε συλλάβει στό φωτεινό μυαλό του τήν σκέψι, καί τήν ἔκαμε πρᾶξι, ὥστε τό Προεδρεῖο καί ὅλα τά μέλη τοῦ Ὁμίλου τῶν Ἀθηνῶν, μαζί μέ τούς Προέδρους καί τά μέλη τῶν κατά τόπους Παραρτημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς, νά ἀνέρχωνται στό πνευματικό Θαβώρ τοῦ λόφου τῆς Ἀναλήψεως τῆς Ἀράχωβας γιά ἕνα τριήμερο πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί συμπνευματισμοῦ. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί Θεός μας ἀνέβηκε ὀλίγον πρό τοῦ σταυρικοῦ Πάθους Του εἰς τό Θαβώρ τῆς Γαλιλαίας καί ἐν ὥρᾳ προσευχῆς ἔδειξε εἰς τούς τρεῖς προκρίτους μαθητάς Του τήν δόξαν τῆς Θεότητός Του, καθώς ἐκεῖνοι ἠδύναντο νά τήν ἀτενίσουν, διά νά ἐνισχυθοῦν καί ἐνδυναμωθοῦν «ἐν τῇ πίστει», καθώς θά ἔβλεπαν σέ ὀλίγες ἡμέρες κρεμάμενον ἐπί τοῦ Σταυροῦ τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Ὁ ἴδιος ὁ Θεῖος Διδάσκαλος, κατά τήν τριετῆ δημοσίαν διακονίαν Του, μετά ἀπό πολύωρη διδασκαλία καί ἔπειτα ἀπό τά θαύματα τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων καί τῶν τετρακισχιλίων ἀνδρῶν ἀπεσύρετο «εἰς τήν ἔρημον κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι καί μόνος ἦν ἐκεῖ», διδάσκοντας ἔτσι τούς μαθητάς Του, τόν λαόν καί διαχρονικά τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων ὅτι πρέπει νά ἀνεφοδιάζεται ὁ κήρυξ τοῦ Θείου Λόγου καί ὁ κάθε πιστός, ἀποσυρόμενος εἰς ἥσυχον τόπον καί ἀνατείνοντας τόν νοῦν εἰς τόν Οὐράνιον Πατέρα διά τῆς προσευχῆς.
Καί ἐδῶ εἰς τό πνευματικό μας Θαβώρ μᾶς ἀναμένει μία πλούσια πνευματική πανδαισία, ἕνα πάντερπνο πνευματικό συμπόσιο. «Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες, μηδείς ἐξέλθῃ πεινῶν», θά μᾶς ἔλεγε, προσαρμόζοντας τόν λόγον του εἰς τήν Σύναξίν μας ὁ Χρυσορρήμων ἱερός Πατήρ.
Θέματα καί εἰσηγήσεις ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος καί μέ ἐπίκεντρον τήν Ἱεραποστολήν θά ἀπολαύσωμεν διά στόματος ἐγκρίτων καί διαπρεπῶν ὁμιλητῶν.
Εὐθύς ἀμέσως θά παρακολουθήσωμε τήν εἰσήγησιν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Πέτρου Παναγιωτοπούλου μέ θέμα : «Ἠθική συγκρότηση τοῦ πιστοῦ καί ἡ Ἱεραποστολή». Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἐπιτυχία τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου κατορθώνεται μέν μέ τήν ἠθική συγκρότηση τοῦ πιστοῦ, τοῦ Ἱεραποστόλου, ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως μέ τόν Θεῖο φωτισμό, τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυσι τοῦ ἐργάτου τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα. Ἡ Ἱεραποστολή στοχεύει εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν συγκρότησιν τοῦ πιστοῦ.
Εἰς τήν ἀπογευματινή συνεδρία τῆς σημερινῆς ἡμέρας θά διδαχθοῦμε, ἀφ’ ἑνός μέν διά τήν «Ἱεραποστολικήν ἀναγκαιότητα τοῦ Θείου Κηρύγματος» ἀπό τόν σεβαστόν Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Ἀνέστην Κεσελόπουλον καί ἀφ’ ἑτέρου διά τήν «Ὀργάνωση τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», ἀπό τόν π.Γεώργιο Κουγιουμτζόγλου, Πρωτ/ρο καί στρατιωτικό Ἱερέα. Στέλνουμε ὡς Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί ὡς Παραρτήματα τῆς Ἱεραποστολῆς χρήματα καί φάρμακα καί λειτουργικά ἄμφια καί σκεύη καί ὅ,τι ἄλλο δυνάμεθα, ἀλλά ἀπαιτεῖται καί ἡ ἐπιτυχής ὀργάνωσις καί ὁ ἄρτιος συντονισμός τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου, προκειμένου νά τελεσφορῇ ἡ Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Καί ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Συνεδρίου θά εἶναι μεστή καί πλούσια σέ πνευματική τροφοδοσία.Θά ἀκούσωμε γιά τίς «Κατακόμβες καί τήν Ἱεραποστολήν» τόν ἀξιότιμον κ.Παῦλον Φήμην, Ἐπίτιμον Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων. «Ἱεραποστολή καί τό Κήρυγμα», «Κατακόμβες καί Ἱεραποστολή» δύο σπουδαῖα καί λίαν ἐποικοδομητικά θέματα.
Ἀκολούθως, ὁ διακεκριμένος Ἰατρός κ.Σεραφείμ Νανᾶς μέ τό λίαν ἐνδιαφέρον θέμα του : «Ἐμπειρίες ἀπό τήν Ἱεραποστολή» θά μᾶς παρουσιάσῃ τήν πνευματική καρποφορία τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου καί τίς ἀξιόλογες ἐμπειρίες του ἀπό τήν ἱεραποστολική του διακονία.
Καί τό ἐπισφράγισμα τῶν πολύ ζωτικῶν καί περισπουδάστων θεμάτων τῆς Ἱεραποστολῆς θά μᾶς τό κάνει ὁ βετερᾶνος τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π.Γερβάσιος Ραπτόπουλος, πολιός Ἱεροκήρυξ μέ τό ὑπέροχο θέμα του : «Ἱεραποστολή στίς φυλακές». Ὁ π.Γερβάσιος ὡς φροντιστής καί οἰκουμενικός διδάσκαλος τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς φυλακισμένων ἀδελφῶν μας θά μᾶς διδάξῃ τό ἱερό χρέος ὅλων μας πρός τούς ἀδελφούς μας, τούς ἐν τῇ φυλακῇ καί ἐξορίᾳ ὄντας.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τίς ἐξαίρετες αὐτές εἰσηγήσεις καί ὁμιλίες ἐπιλέκτων Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί λοιπῶν ἐπιστημόνων θά ἔχωμεν τήν εὐκαιρίαν νά παρακολουθήσωμε τήν προβολήν ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς κ.κ. Περάκη καί Τσινέλη γιά τό Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο τῆς Σιέρα Λεόνε. Καί τήν προβολή ντοκυμαντέρ ἀπό τόν κ.Παῦλο Τριποδάκη μέ τίτλο : «Κανάγκα», πού εἶναι ἀξιοθέατη καί ἐποικοδομητική.
Ἀλλά ὅλων τῶν προειρημένων εὐκαιριῶν ἀσφαλῶς προέχει ἡ καθημερινή Θεία Λατρεία καί οἱ ὧρες ψυχικῆς καί πνευματικῆς ἀνατάσεως καί περισυλλογῆς.
Ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Τό ἄνοιγμα τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας αὐτοῦ Συνεδρίου ἀναμφιβόλως τό κάμνει ὁ τιμώμενος καί ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Ἱερομάρτυς, Ἰσαπόστολος καί Ἐθναπόστολος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ μέγας αὐτός διδάχος καί φωτιστής τοῦ σκλαβωμένου Γένους μας. Τό φωτισμένο καί ἀνήσυχο πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἐμαθήτευσε στό κρυφό σχολειό τῆς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί στό σχολεῖο τῆς Σιγδίτσης Παρνασίδος, τήν Σχολή τῆς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βραγκιανῶν καί τήν Σχολή Λομποτινῶν Ναυπάκτου, ἔφθασε σάν τό διψασμένο ἐλάφι στό Ἅγιον Ὄρος, τήν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία. Καί ἀφοῦ ἐκεῖ ἐσπούδασε παρά τούς πόδας τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως καί τοῦ Νικολάου Τζαρτζούλη, τά μαθήματα τά ὁποῖα ἔλαβε ἄναψαν μέσα του τέτοια φλόγα, ὥστε «δέν ἠδύνατο οὗτος νά περιορισθῇ οὔτε εἰς τούς τοίχους ἑνός σχολείου, οὔτε εἰς τάς μάνδρας ἑνός Μοναστηρίου. Κατέστησε λοιπόν πεδίον δράσεώς του ὅλην τήν Ἑλλάδα. Ἐπηρεασμένος ἀπό τήν διδασκαλίαν τοῦ Βουλγάρεως, ἠθέλησε νά ἀντιδράσῃ κατά τοῦ διπλοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ» (Π. Χρήστου, Ἐκκλ. Γραμματολογία, Τόμος Β’, σ.299).
Αὐτόν τόν μεγάλο Ἱεραπόστολο τῆς Ἑλλάδος, τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ἄς ἔχουμε ὡς πρότυπο Ἱεραποστόλου καί ὡς ἐμπνευστή μας στή διακονία τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού ἐπιτελοῦμε μέ τήν χάρι τοῦ Κυρίου μας.
Περαίνων τήν προσφώνησί μου αὐτή θέλω νά συγχαρῶ τήν Πρόεδρο κ.Μαρία Γεωργούλα καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. γιά τήν ἄρτια διοργάνωσι τοῦ παρόντος Ἱεραποστολικοῦ Συνεδρίου. Τόν Πρόεδρο κ.Νικόλαον Σανιδᾶν καί τούς λοιπούς συντονιστάς τοῦ τριημέρου αὐτοῦ Συνεδρίου. Τήν Διευθύντρια τοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ δ.Θεμιστοκλεία γιά τήν ἄριστη προετοιμασία καί τήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή ὅλων τῶν ἐργασιῶν τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου, πού μᾶς φιλοξενεῖ. Τούς Ἐλλογιμωτάτους κκ.Καθηγητάς καί λοιπούς ἐπιστήμονας καί τούς λοιπούς εἰσηγητάς τοῦ τριημέρου. Τίς κυρίες καί δεσποινίδες τῆς κουζίνας καί ὅλους τούς ἐμφανεῖς καί ἀφανεῖς συνεργάτες μας, μέ τήν βοήθεια τῶν ὁποίων θά ἀχθῇ εἰς αἴσιον καί εὐλογημένον πέρας τό Ἱεραποστολικόν μας αὐτό Συνέδριον.
Ἐκ μέσης καρδίας εὔχομαι καλήν ἐπιτυχίαν καί εὐλογημένην καί καρποφόρον ἔκβασιν τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνάξεών μας αὐτῶν, οἱ ὁποῖες εἴθε νά ἀποβοῦν εἰς δόξαν Θεοῦ, προαγωγήν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας ἔργου καί σωτηρίαν ψυχῶν. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Εἰσαγωγή ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συνεδρίου κ. Νικόλαο Σανιδᾶ καί στήν συνέχεια καλωσόρισμα Συνέδρων - Χαιρετισμός ἀπό τήν Πρόεδρο τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα Μαρία Γεωργούλα, στό 23ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο στίς 24/8/18.Ὁμιλία τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιωτόπουλο Πέτρο, μέ θέμα: «Ἠθική συγκρότηση τοῦ πιστοῦ καί ἡ Ἱεραποστολή».


Εἰσήγηση ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Κουγιουμτζόγλου μέ θέμα: «Ἡ ὀργάνωση τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς».


Εἰσήγηση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο μέ θέμα: «Ἱεραποστολή στίς φυλακές».


Σύντομη ὁμιλία ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσού π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη.


Λήξη ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συνεδρίου κ. Νικόλαο Σανιδᾶ.


Βίντεο - ντοκιμαντέρ τοῦ σκηνοθέτη κ. Παύλου Τριποδάκη γιά τήν Κινσάσα τῆς Αφρικής. Παρουσιάστηκε στο 23ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο στίς 25/8/18.


Εἰσήγηση ἀπό τόν κ. Σεραφείμ Νανᾶ, Ἰατρό μέ θέμα: «Ἐμπειρίες ἀπό τήν Ἱεραποστολή», στό 23ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο στίς 25/8/18.


Εκτύπωση   Email