ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
                                                                                                                             Ἐν Κυθήροις τῇ 21ῃ Ἰουλίου 2020
Ἀριθ. Πρωτ.: 431

Πρός
Τόν Δῆμον
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων
Ἐνταῦθα

     Θέμα : Συμβολή εἰς τήν Διαβούλευσιν διά τήν Ὑπαίθρια Ἀγορά (Παζάρι) Ποταμοῦ - Κυθήρων.

Κύριε Δήμαρχε,

     Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν τήν «Δημόσια Διαβούλευση ἐπί τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ Λειτουργίας Κυριακάτικης Ὑπαίθριας Ἀγορᾶς (Παζάρι) Ποταμοῦ Κυθήρων» ἐγένετο ἀναφορά καί συζήτησις εἰς τήν Ἱερατικήν μας Σύναξιν τοῦ τρέχοντος μηνός Ἰουλίου (21-7-2020).
     Ἐν πρώτοις συγχαίρομεν διά τό ἄρτιον καί συγκεκροτημένον Σχέδιον Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς «Κυριακάτικης Ὑπαίθριας Ἀγορᾶς (Παζάρι) Ποταμοῦ Κυθήρων». Μόνον ἡ ὥρα ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας της ἄς μήν εἶναι ἡ 9η πρωϊνή, ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρον 5, Ἡμέρες καί ὧρες λειτουργίας, παράγρ.2, ἀλλά μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας διά νά διευκολύνωνται πωλοῦντες καί ἀγοράζοντες διά τόν Κυριακάτικον ἐκκλησιασμόν. (Ἐννοοῦμεν τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς συμπολίτας μας). Ἄλλωστε καί τό Προεδρικό Διάταγμα τῆς 26-3-1927 διατάσσει ὅτι : «ἐγκρίνομεν, ὅπως ἐν τῇ Κοινότητι Ποταμοῦ Κυθήρων τελῆται κατά Κυριακάς ἐμπορική ἀγορά», χωρίς νά καθορίζῃ ὥραν ἐνάρξεως καί ὥραν λήξεως.

     Βεβαίως, ἡ ἐγκάρδιος εὐχή ἐμοῦ καί τοῦ Ἱερατείου τῆς νήσου μας εἶναι μέ τήν συναίνεσιν καί κατανόησιν τῶν συμπατριωτῶν μας νά μετετίθετο διά τό Σάββατον, ἀφοῦ πλέον ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου εἶναι ἡμέρα ἀργίας διά τά Δημόσια Καταστήματα καί τάς Ὑπηρεσίας καί εἰς ὅλην σχεδόν τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν τά «παζάρια» γίνονται τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου. Αὐτό διεκήρυττε καί ὁ φλογερός Διδάχος τοῦ Γένους μας ἅγιος Ἱερομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί αὐτή ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταδιώξεώς του ἀπό τούς Ἑβραίους καί τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου, τό ὅτι ἦταν ἀντίθετος σφόδρα διά τό παζάρι τῆς Κυριακῆς. Καί θά ἔμενε ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα ἐκκλησιαστικῆς ἀργίας, ἀναπαύσεως καί Θείας Λατρείας, ὅπως τήν ὁρίζει ἡ μακραίωνη Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρα 5, παράγρ.1 καί 21, παράγρ.3). Ἐάν, ὅμως, μία τοιαύτη τολμηρή σκέψις καί ἀπόφασις δέν εἶναι ἀκόμη ὥριμη, ἄς μετατεθῇ τοὐλάχιστον κατά μίαν ὥραν ἡ ὥρα ἐνάρξεως λειτουργίας της, ἤτοι μετά τήν 10ην πρωϊνήν.
     Ἐκ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἡμῶν καθήκοντος καί τοῦ Ἱερατικοῦ χρέους παρακινούμενοι καταθέτομεν, Ἐπίσκοπος καί Ἱερεῖς, τήν ἐν θέματι πρότασιν ἡμῶν.

Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Κυριακή 1 Αυγούστου Μακκαβαίων, Σολομονής, Ελέσης οσιομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 431 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22903921

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ