Εκτύπωση

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΡΑΒΑ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΑΝΕΡΟΥ)
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 1.000,00 τ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Καραβά Κυθήρων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού Δ.Ι.Σ. υπ’ αριθμ. 8/1979 περί Ιερών Ναών και Ενοριών, εκδοθέντος κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 1παρ.4, 36, 37 παρ. 8, 51 παρ. 2 εδ. δ’ του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

     ότι προκηρύσσει δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση αγροτικής εκτάσεως 1.000,00 τ.μ. μετά του εντός αυτού στεγασμένου χώρου, που βρίσκεται στη θέση «Αγία Πατρικία», πλησίον του παρεκκλησίου Ι.Ν. Αγ. Πατρικίας της νήσου Κυθήρων.
     Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00) το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.
     Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε μορφή επαγγελματικής στέγης – επιχειρήσεως, όπως ενδεικτικά ξυλουργική, υδραυλική, ηλεκτρολογική, αποθηκεύσεως και διαμετακομίσεως προϊόντων και εμπορευμάτων και η χρήση του μισθίου θα είναι σύμφωνη με τους ορισμούς της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών της Νήσου Κυθήρων.
     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/12/2021, ημέρα Τετάρτη, από 11:00-12:00 π.μ. στο γραφείο – ξενώνα, που στεγάζεται παραπλεύρως του Ιερού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Καραβά Κυθήρων. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη ή ασύμφορη ή για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί, αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Τετάρτη 22/12/2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα διακήρυξη.
     Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας τον φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α. (ότι δεν οφείλει ή ότι είναι αναπόγραφος), καθώς και ii) ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλιστικού ταμείου όπου υπάγεται ο συμμετέχων.
γ) Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί τους τρεις (3) τελευταίους μήνες.
δ) Τραπεζική επιταγή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας , ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και αν ο προσφέρων είναι αλλοδαπός φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής.
στ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει την επιθυμούμενη χρήση του μισθίου.
ζ) Εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει τα πλήρη του στοιχεία.

     Για κάθε πληροφορία ή την παραλαβή της διακήρυξης της δημοπρασίας με τους πλήρεις όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης Κυθήρων και Αντικυθήρων (τηλ. επικ.: 27360-31202), καθώς και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους (πάτερ Παναγιώτη Διακόπουλο, τηλ. επικ.: 27360-33548).

Καραβάς Κυθήρων, 1/11/2021
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
π. Παναγιώτης Διακόπουλος