Slide background
Slide background

Δήλωσις - ὀφειλόμενη ἀπάντησις
Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Στά «Κυθηραϊκά» (Ἀπρίλιος 2023, ἀριθ. φύλλου 389, σελ.16) στό δημοσίευμα πού ἀναφέρεται «στή χαρτογράφηση τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας» ἀναγράφεται ὅτι: «Ὁ μικρότερος ἀριθμός ἀναφέρεται στά Κύθηρα, στά ὁποῖα μισθοδοτοῦνται 22 … Καί παραμένει γιά μᾶς ἐδῶ ἕνα ἐρώτημα. Ἀπό τούς 22 ἐδῶ, πόσοι βρίσκονται στά Κύθηρα; (Ὄχι ὅτι … μᾶς λείπουν, ἀλλά, ἔτσι γιά νά μᾶς φύγει ἡ περιέργεια)».

Κατόπιν αὐτοῦ εὐχαρίστως σπεύδουμε νά δώσουμε ἐξηγήσεις γιά νά ἱκανοποιήσωμε τήν περιέργεια τοῦ Διευθυντοῦ τῶν «Κυθηραϊκῶν» κ.Ἐμμανουήλ Καλλιγέρου καί νά ἀποφευχθῆ ὁ τυχόν σκανδαλισμός τῶν χριστιανῶν μας.

Μέχρι τῆς δημοσιεύσεως τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τίς ὀργανικές Ἐφημεριακές θέσεις στό ὑπ’ ἀριθ.30 Α΄/15-2-2023 ΦΕΚ, οἱ ὀργανικές Ἐφημεριακές θέσεις ἦταν 32 (δύο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων καί 30 στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων).

Μέ τήν ἔκδοσι τοῦ ὡς ἄνω νεώτερου ΦΕΚ οἱ ὀργανικές Ἐφημεριακές θέσεις μειώθηκαν κατά 10. Συνεπῶς, ἀπέμειναν 22 Ἐφημεριακές θέσεις. Ἀπό τίς 22 θέσεις εἶναι οἱ 19 καλυμμένες καί 3 κενές. Στά Κύθηρα διαβιοῦν καί ἐκτελοῦν τά Ἐφημεριακά τους καθήκοντα 14 Ἱερεῖς καί 2 στά Ἀντικύθηρα (ὁ π.Ἀντώνιος Λιγοψυχάκης, ὁ ὁποῖος συνταξιοδοτεῖται κατ’ αὐτάς, λόγῳ γήρατος, καί ὁ π.Διονύσιος Μάλλιος, ἀποσπασμένος ἐκεῖ ἀπό τόν Ἅγιο Ἠλία – Κυθήρων μέ τό ὑπ΄ἀριθ. 98/18-4-2023 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπου διορίσθηκε Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων).

Ἑπομένως ἔχουμε 16 Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν καί ἐφημερεύουν στά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα. Ἄν προστεθοῦν καί 3 κενές ἐφημεριακές ὀργανικές θέσεις, ὁ ἀριθμός ἀνέρχεται στίς 19 θέσεις.

Οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς Ἱερεῖς - Ἐφημέριοι, τῶν ὁποίων τά ὀνοματεπώνυμα (μαζί μέ τά τῶν 16 προαναφερθέντων Ἐφημερίων Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων) εἶναι καταγεγραμμένα, τόσον στά Δίπτυχα 2023 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων & Ἀντικυθήρων, σελ. 707), ὅσο καί στό Ἡμερολόγιο τσέπης τοῦ 2023 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (σελ. 67-69) εἶναι:

α) Ὁ Ἱερομόναχος τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Εἰρήνης Κατουνίου π.Ἰωακείμ Τσοπάνογλου, ὁ ὁποῖος μέ πρότασι τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποσπᾶται ἐπί τρεῖς 10ετίες, ἀνά διετίαν, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γαλλίας, στήν Ἑλληνική Κοινότητα Μασσαλίας .

β) Ὁ Ἱερομόναχος τῆς Ἐνορίας Πούρκου (Ἁγ. Ἐλέσης) π. Θεόδοτος Σαρικώστας. Παίρνει κατ’ αὐτάς τό πτυχίο ἀπό τήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν (ἀφοῦ γιά τίς θεολογικές του αὐτές σπουδές ἔλαβε τήν ὑπ’ ἀριθ. 337/27-10-2021 ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας). Ἤδη ἔχουν ὑποβληθῇ τά δικαιολογητικά στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί δι’ αὐτοῦ θά διαπεμφθοῦν στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά ἀποσπᾶται ἀνά διετίαν ὁ ἐν θέματι Ἱερομόναχος στήν Ἱερά Μητρόπολι Τολιάρας καί Μαδαγασκάρης πρός ἐνίσχυσιν τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Διευκρινίζουμε ὅτι ὄχι μόνο ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἀλλά καί ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί οἱ περισσότερες Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δίνουν κατά νόμον ὀργανικές θέσεις σέ Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μέ αἴτησί τους πρός τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη καί μέ ἀναφορά ἐκείνου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἀπόφασιν Αὐτῆς ἀποσπῶνται ἀνά διετίαν, προκειμένου νά προσφέρουν σέ Ἑλληνικές παροικίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ τήν ἱερατικήν των διακονίαν, ἐνισχύοντες ἔτσι τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καί

γ) Ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων π.Χρυσόστομος Τροχαλάκης, ὁ ὁποῖος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 233/4-8-2021 ἡμετέρου Γράμματος εἶχε ἀποσπασθῆ διά νά ἐκτελῆ χρέη Ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μόνης Κυθήρων, ἔλαβε κανονικήν ἄδειαν ἑνός ἔτους, ἀπό 1-8-2022 ἕως 30-7-2023, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 251/2-8-2022 ἡμετέρου ἐγγράφου, δι’ ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐπιστημονικῆς διδακτορικῆς αὐτοῦ ἐργασίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἔλαβε ἐντολήν νά ἀναζητήση ἄλλην Ἱεράν Μητρόπολιν, λόγῳ τῶν συχνῶν ἀπουσιῶν ἐκ τῶν ἐφημεριακῶν αὐτοῦ καθηκόντων (χωρίς, βεβαίως, νά ἔχη προκαλέσει κάποιο ἠθικό ἤ οἰκονομικό σκάνδαλο).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐξηγήσεων εὐελπιστῶ ὅτι ἱκανοποίησα τήν περιέργεια τοῦ ἀγαπητοῦ Διευθυντοῦ τῶν (Κ) καί ὅποιου ἄλλου…

Δηλώνω δέ ὅτι δέν θά κουρασθῶ νά παρέχω ἐξηγήσεις στά (Κ) καί ὅπου ἀλλοῦ χρειασθῆ, προκειμένου νά διαφωτίζεται καί νά μή σκανδαλίζεται τό ποίμνιό μου καί τό λοιπό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα. Διότι δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά ἀνεχθῶ κάτι τέτοιο ἐπί πνευματικῇ ζημίᾳ τῶν Χριστιανῶν μας. Ὅμως, χωρίς βέβαια νά ἔχωμε φθάσει τό τέλειο, μπορῶ νά διαβεβαιώσω ὅτι δέν ὑπάρχουν στήν αὐλή μας ἠθικά καί οἰκονομικά σκάνδαλα καί ἀτασθαλίες, οὔτε «νέες δίνες στήν Τοπική μας Ἐκκλησία», ὅπως ἔγραψαν στό παρελθόν τά «Κυθηραϊκά».

Αὐτό θά ἀποφευχθῇ, ἐάν ὁ κ.Ἐμμ. Καλλίγερος θελήσῃ νά ἐνημερώνεται ἐγκαίρως καί ὑπευθύνως ἤ ἀπό τόν ὑποφαινόμενο ἤ ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πρωτ. π.Παναγιώτη Μεγαλοκονόμο (τόν Ἐφημέριο τῆς ἐδῶ Ἐνορίας του) ἤ ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Διότι ὅταν γράφωνται ἀναληθεῖς καί ἀνακριβεῖς πληροφορίες ἤ ἡ μισή ἀλήθεια, θά προβαίνουμε στίς ἀπαραίτητες δηλώσεις μας. Καί γιά νά μή θεωρηθῶ ὑπερβολικός, θά ἀναφερθῶ δειγματοληπτικῶς μόνο στήν εἴδησι τῶν (Κ), μετά τήν δίκη τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου στό ΣτΕ γιά τά Ἱερά Προσκυνήματά μας. Ἔγραψαν ἄλλα ἀντ’ ἄλλων. Ἡ Καθηγήτρια τοῦ Παν/μίου κ.Μαρία Σιούτη δέν ἦταν συνήγορος ὑπερασπίσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἀλλά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (μαζί μέ τόν Νομικό Σύμβουλο τῆς Ἱ. Συνόδου κ.Θεόδωρο Παπαγεωργίου), ἐνῷ συνήγοροι τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἦταν ὁ Δικηγόρος κ.Παναγιώτης Πετρόπουλος, ἐκπροσωπῶν τό Δικηγορικό Γραφεῖο τοῦ ἀρχικοῦ συνηγόρου μας Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ.Γεωργίου Γεραπετρίτη, καί ὁ Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας κ.Κωνσταντίνος Βλάχος.

Καί, τελειώνοντας τήν δήλωσι - ἀπάντησί μου αὐτή, θά ἤθελα νά διαβεβαιώσω καί τόν κ.Καλλίγερο καί ὅποιον ἄλλον ἐνδιαφέρεται ὅτι «ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες», ὅσον ἀφορᾷ τήν ὕπαρξι καί τήν διακονία τῶν Ἐνοριῶν. Καί ὅλες οἱ 22 ἐνοριακές θέσεις ἄν πληρωθοῦν, καί πάλι χρειάζεται διαρκής ποιμαντική μέριμνα. Δέν εἶναι ἀρκετό μερικές Ἐνορίες νά λειτουργοῦνται μία Κυριακή τόν μῆνα. Γιατί, καί ἐδῶ στά Κύθηρα, ὅπως καί στά ἄλλα νησιά τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ πού ἐπί 30ετία ὑπηρέτησα, ὑπάρχει ἡ ὄχι καλή συνήθεια νά μή λειτουργοῦνται οἱ ἐνορίτες τῆς μιᾶς Ἐνορίας στήν ἄλλη, τήν γειτονική, πλήν ἐξαιρέσεων (π.χ. δέν ἐκκλησιάζονται ὅλοι οἱ ἐνορίτες τοῦ Κάτω Λιβαδίου, ὅταν λειτουργῆ ὁ Ἱερέας των π.Παναγιώτης στό Ἄνω Λιβάδι καί τό ἀντίθετο). Καλόν εἶναι τό θέμα αὐτό νά τό ἀφήνωμε στούς ἐκκλησιαστικούς ἁρμοδίους, πού θά λογοδοτήσουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως, καί ὄχι νά ὁμιλοῦμε γιά «Καλλικράτες» στήν Ἐκκλησία, τόν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου. Γιατί, ἕνας πού ἐκκλησιάζεται ἀραιά καί ποῦ, καί μάλιστα ὅταν ἔχει κοινωνικές ὑποχρεώσεις (π.χ. γάμους, κηδεῖες, μνημόσυνα) δέν μπορεῖ νά καταλάβει τόν συνειδητό χριστιανό, πού ἐπιζητεῖ τόν τακτικό ἐκκλησιασμό καί τήν συχνή Θεία Κοινωνία (στόν ὁποῖο λείπει πραγματικά ὁ Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου).

Καλόν εἶναι «ὁ καθένας στό εἶδος του …», κατά τήν λαϊκή ἔκφρασι.

†Κ.Σ.

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.