Slide background
Slide background

osios_grigentios Προλογικόν σημείωμα

Ἐλέῳ Θεοῦ παραδίδοται εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος τό παρόν πρῶτον ὑμνογραφικόν πόνημα τῆς ταπεινότητός μου, συντεθέν εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ Θείου Δωρεοδότου ὅλως ἀπροόπτως καί ἀπρομελετήτως, ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσελεύσεως καί διακονίας ἐν τῇ Θεοσώστῳ ταύτῃ Ἐπαρχίᾳ καί δή ἐν τῇ νήσῳ τῶν Σπετσῶν εὐλαβοῦς ὁμοδόξου Ρουμάνου Ἱερομονάχου, φερωνύμου του ἐν τῇ παρούσῃ Ἀσματικῇ Ἀκολουθίᾳ ἐγκωμιαζομένου Ὁσίου Ἱεράρχου Γρηγεντίου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰθιοπίας, καί καλῦπτον τήν ἔλλειψιν ἐγκεκριμένης ἰδίας ὑμνολογικῆς ἐργασίας πρός τιμήν τῆς ἀρχαίας ταύτης καί μεγάλης ἱεραποστολικῆς μορφῆς.

Εὐλογῶ ἐκ βαθέων τόν Παντευλόγητον καί Ὑπερύμνητον Κύριον καί Θεόν ἡμῶν διότι, ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἀγαθότητι ηὐδόκησε νά ἐνεργοποιηθῇ τό ἀπό 15ετίας καί πλέον ἐνυπάρχον καί ἐγκολαπτόμενον θεῖον Αὐτοῦ δώρημα, καλλιεργούμενον δέ σπο­ραδικῶς καί ἰδιωτικῶς, καί τεθῇ, ὅσον μοι ἐνέστι, εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ Αὐτῆς.
19_grigentios Δέν ἐγνώριζον μέχρι πρότινος τόν κεχαριτωμένον καί δαψιλῶς εὐλογημένον βίον, τήν ἰσάγγελον πολιτείαν καί τό τεράστιον καί ἀξιοθαύμαστον ποιμαντορικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον τοῦ ἀκμάσαντος περί τό ἔτος 518 μεγάλου τούτου Ἱεράρχου τῆς Ἀφρικανικῆς ἠπείρου, προστάτου καί ἀλείπτου ἔκτοτε τῶν ἱεραποστολικῶν ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς, διό καί καταπλαγείς κυριολεκτικῶς καί ἐξαιτησάμενος, λιταῖς τοῦ Ἁγίου Γρηγεντίου, τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί θείαν πνοήν ἐχώρησα ἐνζήλως εἰς τήν περαίωσιν τῆς διακονίας ταύτης, ἡδυνόμενος καί τερπόμενος ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἐκ τοῦ ἱεροῦ τούτου ἐγχειρήματος.

Ὁ ταπεινός οὗτος μόχθος προσφέρεται εὐλαβῶς, μέ τήν εὐλογίαν τοῦ σεπτοῦ μοι Πατρός καί Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Ὕδρας Σπετσῶν Αἰγίνης Ἑρμιονίδος καί Τροιζηνίας Κυρίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, εἰς τήν γαλουχήσασάν με ἀπό 24ετίας, τριετοῦς μου ὄντος ἐν τῇ μοναχικῇ ἀφιερώσει καί τῷ Διακονικῷ βαθμῷ, Μητέρα Μονήν τῆς μετανοίας μου Ίεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ὕδρας, τήν ἀπό 30ετίας, δηλονότι ἀπό τῆς ἐκ βάθρων καθολικῆς ἀανακαινίσεως καί ἀποκαταστάσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Μοναχοῦ καί φιλομονάχου Σεβ. ἁγίου Ὕδρας κ. Ἱεροθέου, γνωστήν πλέον ὡς Μοναστικός Οἶκος Πατερικῆς Διακονίας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ». Τοῦτον προσφέρων ἐν ταπεινώσει τῇ Μητρί μου Ἱερᾷ Μονῇ, ποιοῦμαι θερμοτάτην ἔκκλησιν, μετά τοῦ σεβαστοῦ μοι ἁγίου Καθηγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχ/του π. Τιμοθέου Θανοπούλου καί τῶν ἁγίων Ἀδελφῶν καί Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, τῆς ἐντελῶς ἀπόρου καί δεινῶς λεηλατηθείσης καί ἀπογυμνωθείσης ἐκ τῶν περιουσιακῶν αὐτῆς στοιχείων κατά τούς κατοχικούς χρόνους, πρός ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν. Ὅ,τι προκύψει ὡς ἔσοδον ἐκ τῆς διαθέσεως τῶν τευχῶν τῆς ὑμνογραφικῆς ταύτης φυλλάδος, θά προσφερθῇ διά τόν σκοπόν τοῦτον.

Ἡ παροῦσα Ἀκολουθία εἶναι ἀφιερωμένη, ὡς εἴρηται, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολήν καί εἰς πάντας τούς Ἱεραποστό­λους, ζῶντας καί πρός Κύριον μεταστάντας. Αἱ εὐχαί τοῦ Ἁγίου Γρηγεντίου ἀσφαλῶς θά περισκέπουν καί θά εὐοδώνουν τό ἐν τῇ οἰκείᾳ ἠπείρῳ συντελούμενον ἀξιόλογον ἱεραποστολικόν ἔργον καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῷ. Ἐκφράζεται ἡ εὐχή, τέλος, ὅπως ἡ Σεπτή καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προτάσει τῆς οἰκείας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θ.Λατρείας καί ποιμαντικοῦ ἔργου, καθιέρωσῃ ἵνα τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὁ ἅγιος οὗτος Ἱεράρχης ὡς προστάτης τῶν Ἱεραποστόλων κατά τήν ἑβδομάδα τῆς Ἐξωτε­ρικής Ἱεραποστολῆς καί μάλιστα τό Σάββατον τῆς Β' Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ὑπό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν ἱεραπο­στολικῶν ὁμάδων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔγραφον ἐν Ὕδρᾳ, μηνί Ἀπριλίῳ, δευτέρᾳ, σωτηρίου έτους 1998.

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργιούλης

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.