ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ

ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ

    Ἐξ εὐλάβειας καί βαθείας ἀγάπης πρός τόν Ἅγιον τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου Νεκτάριον τόν Κεφαλᾶν, Μητροπολίτην Πενταπόλεως, τόν θαυματουργόν, ἀπεφασίσαμεν νά προβῶμεν εἰς τήν σύνταξιν Νέου Παρακλητικοῦ Κανόνος, σχέσιν ἔχοντα μέ τήν διακονίαν τοῦ Ἁγίου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ μάλιστα τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἐκζητήσεως συγγνώμης παρά τοῦ Ἁγίου, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, διά τήν ἄδικον ἀποπομπήν Αὐτοῦ ἀπό τόν χῶρον τῆς διακονίας αὐτοῦ καί ἀπό τό κλίμα τοῦ Θρόνου καί ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τοῦ ἔτους 1999, ὡς «ἔτους Ἅγιου Νεκταρίου».

    Πρός πραγμάτωσιν τῆς ἐπιθυμίας ἡμῶν ταύτης, πολλά ἐμόχθησεν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π.Σεραφείμ Στεργιούλης, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ὁ ὁποῖος μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ.Ἱεροθέου καί τόν φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συνέταξε­ τόν Νέον Παρακλητικόν Κανόνα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, τοῦ θαυματουργοῦ, δι' ὅ καί ἀπονέμομεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Ἡμῶν εὐλογίαν καί τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἑρμηνεῖς, ὅθεν, γενόμενοι τῆς πίστεως καί τῆς εὐσέ­βειας τοῦ ποιμνίου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας πρός τόν Ἅγιον τοῦ αἰῶνος καί ἐπιθυμοῦντες, ὅπως ἀποδώσωμεν αἶνον καί δόξαν πρός τόν ἀδικηθέντα ἀπό τούς προαπελθόντας πατέρας ἡμῶν Ἅγιον, προβαίνομεν εἰς τήν ἔκδοσιν τοῦ Νέου Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἵνα μετά κατανύξεως καί πίστεως ὑμνῆται ὁ Ἅγιος Πατήρ ἡμῶν Νεκτάριος εἰς τούς αἰώνας, εἰς δόξαν τῆς Τρισηλίου Θεότητος καί οἰκοδομήν τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

† Ὁ Ἀλεξανδρείας Πέτρος
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ἐν τῇ Μεγάλη Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας,
τῇ 24ῃ Νοεμβρίου 1998

 

 


Εκτύπωση   Email