Slide background
Slide background

konstantinos_ydraiosΤοῖς ἐντευξομένοις

Παραλλήλως πρός τό μέγα καί ἱερόν Ἰωβηλαῖον ἐπί τῇ συμπληρώσει δύο χριστιανικῶν χιλιετιῶν, δι' ὅ πανέορτοι καί παγκόσμιοι οἱ ἐκκλησιαστικοί πανηγυρισμοί, ἄγεται καί εὐσήμως ἑορτάζεται ὑπό τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καί Τροιζηνίας καί τό Ἰωβηλαῖον τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ ἀλλά μακαρίου τέλους τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, τοῦ ἐν Ρόδῳ δι' ἀγχόνης μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1800 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ ὀδυνηροῦ, πλήν ὅμως θεαρέστου μαρτυρίου του, καί μάλιστα ἀπό τῆς λαμπρᾶς ἐκείνης ἡμέρας τῆς μετακομιδῆς τῶν Ἱερῶν του λειψάνων εἰς τήν Ὕδραν ὑπό τῆς γενναιοψύχου μητρός του, διακρατούσης ταῦτα - κατά τήν παράδοσιν - ἐντός τῆς «ποδιᾶς» της ὡς θησαυρόν ἀτίμητον καί πάνσεπτον καί ὑποδεξαμένων τά μυρίπνοα αὐτά λείψανα ἐν ἱερᾷ ἐκκλησιαστικῇ πομπῇ καί πανηγυρικαῖς κωδωνοκρουσίαις εἰς τόν λιμένα τῆς "Ὕδρας ἁπάντων τῶν μελῶν τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεροῦ Κλήρου μετά τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς νήσου, καί μέχρι τῆς σήμερον τιμᾶται εὐσεβοφρόνως καί ἐν ἐξάρσει ἱερῶν αἰσθημάτων ­σεβασμοῦ καί βαθείας εὐλαβείας ὑπό τε τῶν Ὑδραίων καί φιλυδραίων ὅλων τῶν γενεῶν.

 

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749 - 1809), ὁ ἀλείπτης εἰς τό μαρτύριον, ἀλλά καί ὁ βιογράφος καί ὑμνογράφος τοῦ ἁγίου μας, συντόμως, μετά τήν μαρτυρικήν ἐκείνου τελείωσιν, συνέθεσε τήν ἱεράν ἀσματικήν Ἀκολουθίαν καί συνέγραψε­ τό συναξάριον τοῦ Ὑδραίου νεομάρτυρος, ἅτινα ἔσχον ὀκτώ ἐκδόσεις (ἔκδοσις α' ἐν Βενετίᾳ τό 1814) μέχρι σήμερον. Ὅμως, καί ἡ ἱερά εἰκονογραφία ἀπετύπωσε, μετά τινας δεκαετίας, τήν κεχαριτωμένην μορφήν τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. Οὕτως ἔχομεν ἱστορήσεις ἁγίων εἰκόνων ἐν Ὕδρᾳ, Σπέτσαις καί ἐπαρχίᾳ Ἑρμιονίδος κατά τε τό πρῶτον καί τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνος, ὡς καί νεωτέρας. Οἱ εὐσεβεῖς Ὑδραῖοι­ ἔκτισαν ἱερά τεμένη πρός τιμήν τοῦ «λαμπροῦ γόνου της Ύδρας καί τοῦ καυχήματος της Ρόδου». Ό ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ύδρας, τρισυπόστατος, εἶναι ἀφιερωμένος καί εἰς τόν νεομάρτυρα ἅγιον Κωνσταντῖνον ἀπό τοῦ 1815. Τό Ἱερόν παρεκκλήσιον τῶν Βαρκάρηδων, ἀνεγερθέν τό 1825 εἰς τήν περιοχήν τῆς ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας, ἀφιερώθη πρός τιμήν του. Ὡσαύτως, τό ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Ὕδρας κείμενον ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ ἔτους 1861 ἀφιερώθη εἰς τόν ἅγιον. Καί ἡ Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ζούρβας ἔχει ἀφιερώσει τό τρισυπόστατον Ἱερόν παρεκκλήσιον της, τό παραπλησίως τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κείμενον, καί εἰς τόν ἅγιον Κωνσταντῖνον τόν Ὑδραῖον.

Μέχρι τῆς ἀνεγέρσεως καί τῶν Ἱερῶν ἐγκαινίων (Νοέμβριος 1974) τοῦ περικαλλοῦς καί περιτέχνου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου μας νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ τῶν Ὑδραίων Προστάτου Ἁγίου ἐτελεῖτο εἰς τήν ἱστορικήν καί παλαίφατον Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Ὕδρας, τόν νῦν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν της νήσου. Ἡ εὐλάβεια τῶν γηγενῶν, ὡς καί τῶν ἀποδήμων καί ναυτιλλομένων Ὑδραίων, ὁμοῦ μετά τῶν φιλυδραίων ἀνήγειρεν- εἰς σύντομον διάστημα (1971 - 1974) καί ἔθεσεν εἰς λειτουργίαν τόν πάγκαλον Ἱερόν Ναόν τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Κωνσταντίνου, τῇ ἀγρύπνῳ πρωτοβουλίᾳ καί ἐπιπόνῳ ἐπιστασίᾳ τοῦ νῦν θεοφιλῶς Ἀρχιερατεύοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἱεροθέου, συλλαβόντος ἀπό τοῦ πρώτου καιροῦ τῆς εἰς τήν Θεοστήρικτον ταύτην Ἱεράν Μητρόπολιν ἐνθρονίσεώς του τήν ἰδέαν -ἔμπνευσιν ἀνοικοδομήσεως τῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου μας καί τήν ἐπάνωθεν ταύτης ἀνέγερσιν τοῦ λαμπροῦ τούτου ναϊκοῦ οἰκοδομήματος, ὑπενθυμίζοντος, καθώς καθορᾶται ἀπό τήν βορείαν πλευράν αὐτοῦ, τό Πρωτᾶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

 

Ἔκτοτε αἱ ἱεραί Πανηγύρεις ἐλάμβανον λαμπρότερον καί πλέον εὔσημον καί ἑόρτιον χαρακτήρα μέ τήν συμμετοχήν παρεπιδημούντων ἁγίων Ἱεραρχῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἐξ ὅλης τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας, τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν Σχολείων τῆς νήσου, Φιλαρμονικῆς μουσικῆς κ.λ.π. εἰς τόν καθόλου ἑορτασμόν καί μάλιστα εἰς τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου μας ἀπό τοῦ πανιέρου αὐτοῦ τεμένους μέχρι τοῦ λιμένος, μέ κατάληξιν τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Παναγίας τῆς Ὕδρας, τό ἱστορικό­ μας αὐτό μοναστήρι.

 

Τό ἔτος 1992, μετά τόν πανηγυρικόν ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου εἰς τήν γενέτειραν του, μετε-κομίσθη ή Ἁγία Κάρα τοῦ νεομάρτυρος εἰς Ρόδον διά τοῦ πολεμικοῦ πλοίου «Ἄρης» ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἱεροθέου, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς νή­σου, καί τοῦ Δημάρχου Ὕδρας κ. Στεφάνου Λούλου, διά τάς ἐκεῖσε πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις τῆς πόλεως Ρόδου.

 

Ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Προστάτου μας Ἁγ. Κωνσταντίνου, ­καθώς ἐπλησίαζε εἰς τήν Ρόδον, τόν τόπον τῆς μαρτυρικῆς τελειώσεώς του, ἐμυροβόλει τά μῦρα τοῦ θείου Πνεύματος, σημεῖον τῆς εὐδοκίας τοῦ Ἁγίου μας διά τήν τοιαύτην ἱεράν μετακομιδήν τοῦ Ἱεροῦ λειψάνου του. Εἰς Ρόδον ἀνέμενον τήν ἁγίαν Κάραν οἱ Δωδεκανήσιοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κκ. Καλλινίκου καί, ἀφοῦ εὐθύς ἀμέσως ἔλαβε χώραν ἱερά λιτάνευσις, τῆς νυκτός ἐπελθούσης ἐπραγματοποιήθη ὁλονύκτιος ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρόδου, εἰς τό ἱερόν Βῆμα τοῦ ὁποίου εἶχεν ἐνταφιασθῇ τότε (ἐν ἔτει 1800) τό Ἱερόν λείψανον τοῦ Ἁγίου μας.

 

Ἡ ἱερά ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων ἀπό τοῦ ἐνδόξου μαρτυ­ρίου του ἔχει ζωηράν ἀπήχησιν εἰς τάς καρδίας τῶν εὐλαβῶν Ὑδραίων καί φιλυδραίων καί ἑορτάζεται μέ ἰδιαιτέραν ἔξαρσιν καί λαμπρότητα. Καθ' ἑκάστην Κυριακήν τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τόν πάγκαλον Ἱερόν Ναόν τοῦ Πολιούχου μας. Ἐπίκεινται σχολικοί διαγωνισμοί εἰς τά Σχολεῖα της Ὕδρας, σχέσιν ἔχοντες μέ τόν βίον καί τό μαρτύριον τοῦ Ἁγίου, τό πρόσωπον τῆς ἡρωίδος ἐναρέτου μητρός του καί ἄλλα ­συναφῆ θέματα. Τῇ κελεύσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κυρίου κ.Ἱεροθέου, ἐποιήθη ὁ μετά χεῖρας νέος οὗτος Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ὑδραῖον νεομάρτυρα ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς 200ετίας, μέ τήν σύστασιν νά διαγράφεται ἐν αὐτῷ ἡ τροχιά τῆς ἐπιγείου τριακονταε­τοῦς πορείας τοῦ Ἁγίου, νά ἐμφαίνωνται τά πνευματικά του κοσμήματα καί χαρίσματα καί νά ἀναπέμπηται δέησις πρός τόν ἅγιον δι' ὅλα τά ἀπασχολοῦντα τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, καί μάλιστα τούς νέους, θέματα (πνευματικοί ἀγῶνες, ἀγωνίαι, ψυχοσωματικαί ἀσθένειαι, πειρασμοί, ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς κ.τ.ὅ.).

 

Πέρα τούτων λίαν προσεχῶς θά κυκλοφορηθῇ ἐπίκαιρον ἑόρτιον τρίπτυχον καί ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον διά τόν Πολιοῦχον τῆς Ὕδρας. Κατά τάς ἐγγύς τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου μας ἡμέρας διοργανοῦται Διορθόδοξον Θεολογικόν Συνέδριον, ἀναφερόμενον εἰς τούς ἁγίους Νεομάρτυρας καί ἐπικεντρούμενον εἰς τήν ἁγίαν μορφήν τοῦ περιφανοῦς τού­του κατά Θεόν γόνου τῆς Ὕδρας.

 

Εἴθε, τό παρόν ὑμνολογικόν πόνημα νά συμβάλη πως εἰς τήν ἐπαξίαν ἀνύμνησιν τοῦ περιδόξου ἁγίου νεομάρτυρός μας καί εἰς τήν προσέγγισιν καί τήν μυστικήν ἐπαφήν τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν πρός τόν ὑμνολογούμενον, ἐγκωμιαζόμενον, ἀλλά καί ἐκδυσωπούμενον ἅγιον τῆς ἁγιοτόκου καί ἁγιοσκεπάστου εὐάνδρου νήσου τῶν Ὑδραίων.

Ἔγραφον τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου τοῦ 2000οῦ
σωτηρίου μετά Χριστόν ἔτους ἐν τῇ Ἱερᾷ καί
Κολλυβαδικῇ Μονή Προφήτου Ἠλιού Ὕδρας

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Κων. Στεργιούλης

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.