ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (26-12-2010)

         Κυριακή 26ῃ Δεκεμβρίου 2010
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Η ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

 «Θεοτόκε Παρθένε, ἡ τεκοῦσα τόν Σωτῆρα,       
 ἀνέτρεψας τήν πρώτην κατάραν τῆς Εὔας»                                         

(Προσόμοιον τῶν Αἴνων)

 

          Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ Κυριακή μετά τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ ἑπόμενη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.

          Ἡ δεύτερη ἡμέρα μετά τήν κυριώνυμη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἀφιερωμένη στό Πανάγιο Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί τοῦτο, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσι, γιατί ἦταν τό κύριο καί βασικό πρόσωπο, πού ὑπούργησε στό ἁγιώτατο Μυστήριο τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως.

          Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τιμᾶται σήμερα ὡς ἡ Παναγία καί Πανάχραντη Μητέρα τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τιμᾶται ὡς ἡ «Ἁγία Ἁγίων μείζων» Παρθένος Μαρία, δηλ. ὡς ἡ μεγαλυτέρα ὅλων τῶν Ἁγίων Ἁγία καί Ὑπεραγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγιωτέρα τῆς κτίσεως καί τιμιωτέρα πάντων τῶν Ἀγγέλων. Ἡ ἀειπάρθενος Δέσποινα εἶναι ἀειμακάριστος καί παμμακάριστος, διότι εἶναι ἡ πρό τοῦ τόκου, κατά τόν τόκον καί μετά τόν τόκον Παρθένος. Αὐτή ἡ ὁποία ὑπερεῖχε καί ὑπερέχει πάντοτε ἀπ' ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ Θεία Χάρι, ἀφοῦ εἶναι ἡ Κεχαριτωμένη, στήν ἀρετή, ἀφοῦ φέρει καί στολίζεται μέ τό περιδέραιο ὅλων τῶν χριστιανικῶν καί πνευματικῶν ἀρετῶν καί στήν ἁγιότητα, ἀφοῦ ὄντως εἶναι ἡ Παναγία Δέσποινα καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.

          Ἡ τιμή τῆς Ὑπερευλογημένης καί ὑπερδεδοξασμένης Κυρίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας εἶναι πιό λαμπρή καί ἀνώτερη ἀπό τήν τιμή τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων, διότι ἀναδείχθηκε ἡ χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος, ὁ ἀγωγός τῆς Θεότητος, τό δοχεῖον τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ μας.

          Αὐτήν τήν Πανάχραντη Δέσποινα τιμᾶμε σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μετά τήν πανίερη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας πού γιορτάσαμε χθές. Εἴθε ἡ Παναγία μας νά εἶναι γιά ὅλους μας προστασία καί σκέπη καί παντοτινή βοήθεια καί ἐκείνη, ἡ ὁποία πάντοτε θά πρεσβεύη γιά τήν σωτηρία μας καί τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀμήν.-

† Ὁ Κ.Σ.


Εκτύπωση   Email