ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (02-09-2012)

                                                                                                                                ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
02-09-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

          Μέ τή σημερινή παραβολή ὁ Κύριός μας ἀποτυπώνει τή σχέση τοῦ «ἐκλεκτοῦ» λαοῦ τοῦ Θεοῦ δηλ.τῶν Ἑβραίων τόσο μέ τόν ἴδιο ὅσο καί μέ τό Θεό Πατέρα Του.
          Ὁ Θεός «ὑπέγραψε» ἕνα συμβόλαιο μέ τούς Ἑβραίους μιά Διαθήκη ὅπου τούς ξεχώρισε ἀπό τ' ἄλλα ἔθνη καί τούς ἔδωσε τή δυνατότητα ἀφοῦ πιστεύουν σ' Αὐτόν ν' ἀπολαμβάνουν τίς δωρεές καί τήν προστασία Του.

Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ καιρός τῆς συλλογῆς τοῦ καρποῦ οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελιοῦ πού ὁ οἰκοδεσπότης του τό εἶχε ἐμπιστευθεῖ, ξέχασαν τήν μεγάλη προσφορά  πού τούς εἶχε γίνει καί θέλησαν νά οἰκειοποιηθοῦν, ἀλλά μέ ἄνομα μέσα τήν περιουσία. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀπομάκρυνση τῶν σχέσεων τῶν ἐργατῶν καί τοῦ οἰκοδεσπότη τοῦ λαοῦ, δηλ. καί τοῦ Θεοῦ, ἐφ' ὅσον οἱ ἀπεσταλμένοι Του ἀντιμετωπίζονταν μέ βίαιο τρόπο. Καί τό χειρότερο ὅταν ἦλθε ὁ Υἱός ἀποφάσισαν νά τόν σκοτώσουν.     Ἐδῶ ὁ Κύριός μας μιλάει γιά τόν δικό Του σταυρικό θάνατο ἀπό τόν λαό πού τόσο εἶχε ἀγαπήσει ὁ Θεός Πατέρας του καί τόσο εἶχε ὠφελήσει κατά τήν περίοδο πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὠφέλησε στέκοντας κοντά στό πόνο καί τίς ἀσθένειες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Γι' αὐτό σ' ἕνα τροπάριο τῆς ἀκολουθίας τῶν Παθῶν (Μ. Πέμπτη ἑσπέρας) ὁ Κύριός μας μέσῳ τοῦ ὑμνῳδοῦ φαίνεται μέ πίκρα νά ρωτάει τούς Ἰουδαίους «Γιατί θέλετε νά μέ σταυρώσετε, ἀφοῦ ἐγώ ἔκανα τούς παραλύτους ὑγιεῖς, τούς τυφλούς νά βλέπουν, τούς χωλούς νά περιπατοῦν...».

          Τελειώνοντας τήν παραβολή ρωτάει ὁ Χριστός τόν κόσμο «Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;» καί αὐτοί ἀπαντοῦν «κακούς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς καί τόν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς».

          Ἔτσι καί ἔγινε χριστιανοί μου. Ὁ Θεός διά μέσῳ τοῦ Υἱοῦ Του ὑπέγραψε Νέα Διαθήκη μέ ἄλλο λαό πού πίστεψε στόν Υἱό Του καί ἀκολούθησε τίς ἐντολές του. Αὐτοί εἴμαστε ἐμεῖς τό γένος τῶν χριστιανῶν, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία. Καί ὅλα ὅσα ἔγιναν ἀπό τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ ἔγιναν γιά χάρη μας, δηλ. ὁ Σταυρός, ἡ Ταφή, ἡ τριήμερος Ἀνάσταση, ἡ Ἀνάβαση στούς οὐρανούς καί ἡ ἐκ δεξιῶν καθέδρα (εὐχή Θ. Λειτουργίας Ἰωάννου Χρυσοστόμου).

          Καί ὅπως ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει «Μέ τή σάρκωσή Του ὁ Χριστός «ἀνέλαβε καί ἐνδύθηκε τή σάρκα» καί ἦρθε στό δικό της σπίτι. Τήν βρῆκε ἀκάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη ἀπό αἵματα καί τήν ἔλουσε (μέ τό ἅγιο Βάπτισμα), τήν ἄλειψε μέ ἔλαιο καί ἀρώματα (μέ τό ἅγιο Χρίσμα), τήν ἔθρεψε (μέ τήν Θ.Κοινωνία). Αὐτός ὁ ἴδιος ἔγινε στολή τῆς Ἐκκλησίας καί τήν πῆρε ἀπό τό χέρι καί τήν ἀνεβάζει στά ὕψη».

          Χριστιανοί μου, μποροῦμε καί μεῖς ν' ἀπολαύσουμε τή ζωή κοντά στό Θεό ἀρκεῖ νά τόν ἐνθρονίσουμε  στίς καρδιές μας καί νά κατανοήσουμε τίς ποικίλες εὐεργεσίες πού μᾶς χαρίζει στή καθημερινή ζωή μας. Μιά ζωή πού βέβαια δέν εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό τόν πόνο καί τά βάσανα. Ὅμως ἡ πίστη σ' Αὐτόν καί ἡ συμμόρφωσή μας στό θεῖο θέλημα μᾶς δίνει κουράγιο καί δύναμη γιατί ἡ ζωή κοντά στό Θεό εἶναι γλυκιά. ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π.Π.Μεγ.


Εκτύπωση   Email