ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (9-9-2012)

                                                                                                                      ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
                                                                                                                        09-09-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

          Ἡ Ἐκκλησία µας, χριστιανοί µου, λίγες ἡµέρες πρίν τήν Παγκόσµιο Ὕψωσι τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσµα πού ἀκούσαµε, βάζει τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ πρός τούς µαθητές του λίγο πρό τοῦ πάθους Του, λόγια ἐνθαρρυντικά καί παρηγορητικά πού καταδεικνύουν τή σηµασία τῆς Σταυρικῆς θυσίας καί τή δύναµη πού ἀπέκτησε τό Τίµιο καί Ζωοποιό Ξύλο τοῦ Σταυροῦ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς θυσίας.

          Ὁ Κύριός µας φέρνει στό µυαλό τῶν Μαθητῶν Του ἕνα γνωστό περιστατικό ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη πού προτυπώνει τό γεγονός τῆς Σταυρώσεώς Του καί ἔσωσε τότε τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τό θάνατο. Ὅταν στόν Μωϋσῆ καί στό λαό του στήν πορεία τους πρός τή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας στήν ἔρηµο ὅπου βρίσκονταν, ἐµφανίστηκαν δηλητηριώδη φίδια πού ἀπό τό δάγκωµά τους ἄρχισαν νά πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι, ὁ Μωϋσῆς τότε ἀφοῦ προσευχήθηκε πληροφορήθηκε ἀπό τό Θεό νά φτιάξει ἕνα χάλκινο φίδι νά τό καρφώσει σ' ἕνα ξύλο (ἔτσι ἔγινε τό σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ) καί νά τό ὑψώσει γιά νά τό βλέπουν οἱ Ἰσραηλίτες. Ὅποιον δάγκωναν τά φίδια, ἀφοῦ κοίταζε τό ξύλο µέ τό φίδι ζοῦσε καί δέν πέθαινε καί ἔτσι σώθηκε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ.

          Κατά τόν ἴδιο τρόπο, λέγει ὁ Κύριος πρός τούς Μαθητές του πρέπει νά ὑψωθῆ στό Σταυρό καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ὅποιος πιστεύει σ' Αὐτόν νά µήν χάνεται, ἀλλά νά ζῆ αἰώνια. Καί ὅπως ὁ Θεός ἀγαποῦσε τόν ἰσραηλιτικό λαό καί τόν ἔσωζε στίς δύσκολες καταστάσεις ἔτσι καί τώρα πού ἡ ἀποστασία καί ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό τό Θεό - Πατέρα ἔφτασε στό ἀποκορύφωµά τους ἔστειλε τόν Μονογενῆ του Υἱό νά θυσιασθῆ, καί νά σωθεί δι' Αὐτόῦ ὅποιος πιστέψει σ' Αὐτόν καί στή θυσία Του. Καί ὅπως λέγει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου µας ἔχει ἀποτέλεσµα ὄχι γιατί πέθανε κάποιος ἀθῶος πάνω στό Σταυρό, ἀλλά γιατί ἐκεῖνος πού πέθανε στό Σταυρό ἦταν ὁ Σαρκωµένος Θεός. Πέθανε ὁ Θεός λοιπόν γιά νά µπορέσουµε νά ζήσουµε ἐµεῖς». Καί ὁ ἱερός Χρυσόστοµος σηµειώνει «ἐάν µέ ρωτήσει κάποιος τί τό θαυµαστό ἔκανε ὁ Χριστός, ἐγώ θ' ἀφήσω τόν οὐρανό, τή γῆ, τή θάλασσα, τήν ἀνάσταση πολλῶν νεκρῶν καί ἄλλα θαύµατα καί θά προβάλω τό Σταυρό. Ὁ Σταυρός εἶναι τό θέληµα τοῦ Πατέρα, ἡ δόξα του Μονογενῆ, ἡ ἀγαλλίαση τοῦ Πνεύµατος, τό στόλισµα τῶν Ἀγγέλων, ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἐκκλησίας, τό καµάρι τοῦ Παύλου».

          Χριστιανοί µου, γιά νά νοιώσουµε τή δύναµη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ πρέπει νά πιστέψουµε στή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐπακολουθήσασα αὐτήν Ἀνάστασή Του.Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἐνστερνιζόµαστε τή ζωή καί τό παράδειγµά τοῦ Κυρίου µας (ταπείνωση, ἀγάπη, συγχωρητικότητα) καί κάνουµε τή ζωή Του, ζωή µας, ἐπιζητώντας τη χάρη Του στόν πνευµατικό µας ἀγώνα διά τῆς συνειδητῆς συµµετοχῆς µας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας µας (ἐξοµολόγηση, Θ. Κοινωνία). ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π.Π.Μεγ.


Εκτύπωση   Email