ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (9-12-2012)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ
(9-12-2012)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ

 «Ὦ μακαρία δυάς˙ ὑμεῖς πάντων γεννητόρων ὑπερήρθητε...»
(Δοξαστικόν Ἁγίων)

            Ἡ  Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἑορτάζει σήμερα τήν σύλληψιν τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννας, πού γέννησε τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁ Πανάγιος Θεός ἐπέβλεψε ἐπί τήν ταπείνωσιν καί ἐδέχθη τό πολυχρόνιο καί ἐπίμονο αἴτημα τοῦ ἱεροῦ ζεύγους, τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, καθώς τούς ἐχάρισε τήν ἁγιωτέρα καί τιμιωτέρα ὕπαρξι τοῦ κόσμου αὐτοῦ, τήν Θεόπαιδα Μαριάμ, πού ἀνεδείχθη ἡ ὑψηλοτέρα καί πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καί καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν.

            Μεγάλα μηνύματα πίστεως, ἐλπίδας, ὑπομονῆς, ἐπίμονης προσευχῆς, καρτερίας καί ἀναθέσεως τῆς ζωῆς μας στόν Πανάγιο Θεό μᾶς δίνει τό ἱερό αὐτό  ζεῦγος ὁ Ἰωακείμ καί Ἄννα.

            Μέ ἀφορμή τήν θεοφιλῆ καί θεάρεστη ζωή τῶν ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννας, τήν ἀφοσιωμένη στόν Θεό ἱερή συζυγία τους καί τήν ὑπομονετική ἀντιμετώπισι τοῦ μεγάλου προβλήματος τῆς στειρότητας καί ἀτεκνίας τους μέ ἀδιάλειπτη προσευχή, ὁμοψυχία καί ἀγάπη, ἄς ρίξουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μία ἐπίμονη ἐρευνητική ματιά στή σύγχρονη κοινωνία μας γιά νά βγάλωμε κάποια διδάγματα γιά τή ζωή μας.

Πόσο σεβαστός εἶναι σήμερα ὁ ἱερός δεσμός τοῦ ἁγίου Μυστηρίου τοῦ Γάμου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας; Πῶς προετοιμάζονται στήν ἐποχή μας οἱ μελλόνυμφοι γιά τήν ἕνωσι τους στό  ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου; Μέ ποιές προϋποθέσεις καί πνευματικές βάσεις ξεκινοῦν γι΄αὐτό τό μεγάλο ταξίδι τῆς ζωῆς τους; Ποιά τά ἐφόδια καί ποιός ὁ πνευματικός ὁπλισμός γιά τήν ἰσόβια αὐτή ἕνωσι καί τήν ὁμόψυχη πορεία τους;

            Καί, ὅταν μέν οἱ νέοι ἄνθρωποι πού πορεύονται πρός τόν γάμο ἔχουν πνευματικές ρίζες καί καταβολές ἀπό τίς πατρικές τους οἰκογένειες, ὅταν ἔχουν τήν ἀπαραίτητη ἀγωγή καί τήν πνευματική καλλιέργεια καί, πρωτίστως, ὅταν ἔχουν τόν Χριστό καί βιώνουν τήν χριστιανική ζωή καί ἡ ἀρχή θά εἶναι καλή καί ἡ συζυγική ζωή θά εἶναι εὐλογημένη μέχρι τέλους.

            Ἄν, ὅμως, δέν συντρέχουν οἱ παραπάνω προϋποθέσεις, τότε δυστυχῶς παρατηροῦνται τά θλιβερά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας. Καί μιλᾶμε γιά Ὀρθοδόξους χριστιανούς, βαπτισμένους καί μυρωμένους, καί ὄχι γιά ἑτεροδόξους ἤ ἀλλοθρήσκους.

            Ἄλλοι, ἀτυχῶς, χωρίς ἴσως νά ἀναλογισθοῦν τίς σοβαρές πνευματικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιλογῆς τους αὐτῆς, παρασυρόμενοι ἀπό ἄλλους κάνουν τόν ὀνομαζόμενο «πολιτικό γάμο» (ὁ ὁποῖος ἄρχικά θεσπίσθηκε γιά τούς γάμους μεταξύ ἀλλοθρήσκων, καί μόνο ὡς πρός τίς νομικές του συνέπειες ὑπολογίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία). Καί τοῦτο γιά νά διευκολυνθοῦν, ὅπως λένε, ἐπαγγελματικά καί κοινωνικά καί ἀργότερα, ἀφοῦ ἔχουν ἀρχίσει, ὡς μή ὤφειλε, τή συζυγική ζωή τους καί μερικές φορές ἔχουν τεκνοποιήσει, προχωροῦν καί στόν ἐκκλησιαστικό γάμο. Ἐνίοτε δέ παρατηρεῖται καί τό ἀσύμβατο μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου περιστατικό νά ἀκολουθῆ, μετά τό Μυστήριο τοῦ ἐκκλησιατικοῦ γάμου, ἡ βάπτισις τοῦ παιδιοῦ τῶν νεονύμφων...

            Ἄλλοι, πάλιν, συζοῦν ὡς σύντροφοι χωρίς τήν ἱερολογία τοῦ Γάμου καί ἄλλοι ἔχουν ὑπογράψει τό καλούμενο «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης», πού καταλύουν τόν ἱερόν θεσμόν τοῦ χριστιανικοῦ γάμου. Ἔτσι, στεροῦνται τῆς εὐλογίας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων της, καί μάλιστα τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ἀφοῦ δέν ἠμποροῦν νά συμμετάσχουν σ΄αὐτό ὡς ἀνάδοχοι, οὔτε καί ὡς παράνυμφοι-κουμπάροι στό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

            Ἄλλοι, ἐπίσης, φθάνουν δυστυχῶς σύντομα στή διάλυσι τῆς οἰκογένειας μέ τή διαδικασία τοῦ διαζυγίου (ἐδῶ ἐξαιροῦνται, βεβαίως, τά ἀναίτια μέλη τῆς συζυγίας, ἐκεῖνα δηλ πού κατάφωρα ἀδικοῦνται ἀπό τό ἄλλο μέλος) καί πληθύνονται ἔτσι τά περιστατικά μέ τά δυστυχισμένα παιδιά τῶν χωρισμένων οἰκογενειῶν, μέ ὅλες τίς θλιβερές συνέπειες.

Αὐτά λέγονται, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὄχι γιά νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες ἤ νά κατηγορηθοῦν κάποιοι  ἀδελφοί μας χριστιανοί, ἀλλά γιά νά ἐπισημανθοῦν μερικά σοβαρά προβλήματα τῶν καιρῶν μας καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τό φωτεινό παράδειγμα εὐλογημένης καί ἀφοσιωμένης συζυγίας τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου ζεύγους, τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, ἀπό τήν εὐσέβεια καί την ἀφοσίωσί τους στόν Θέο καί ἀπό τήν ἐπίμονη καί πολύχρονη καρτερική τους προσευχή. Ἐκεῖνοι ποθοῦσαν διακαῶς τήν τεκνοποίησι ὡς εὐλογία Θεοῦ, ἐνῷ στήν ἐποχή μας σφαγιάζονται κατά χιλιάδες τά ἔμβρυα μέ τήν μέθοδο τῶν ἐκτρώσεων. Καί, ἀκόμη, λέγονται αὐτά γιά νά μή συμβιβασθοῦμε ποτέ μέ τόν ἐκτροχιασμό καί τήν ἀπάρνησι τῶν ἱερῶν παραδόσεων  καί θεσμῶν τοῦ ἑλληνορθόδοξου Γένους μας.

            Εἴθε, διά τῶν εὐχῶν καί πρεσβειῶν τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων  Ἰωακείμ καί Ἄννας, νά εὐλογηθοῦν καί νά ἐνδυναμωθοῦν ἐν Κυρίῳ οἱ οἰκογένειες καί οἱ κοινωνίες μας εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας καί τοῦ φιλοχρίστου γένους μας.Ἀμήν.    

† Κ.Σ.


Εκτύπωση   Email