ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (16-12-2012)

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ
(16-12-2012)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΝΕΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«...ἐνδυσάμενοι τόν νέον ἄνθρωπον τόν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν...»    (Κολ.3,9)

          Ἡ ἑνδέκατη Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ σήμερα, ἡ Κυριακή τῶν ἁγίων Προπατόρων ὅπως ὀνομάζεται, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μαζί μέ τούς κατά σάρκα ἁγίους Προπάτορες τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου (500 π.Χ.), τῆς ἁγίας βασιλίσσης Θεοφανοῦς (†894) καί τοῦ ἁγίου Μοδέστου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων (†634).

          Στό σημερινό ἱερό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ὁ Ἀποστόλος Παῦλος, γράφοντας στούς Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κολοσσῶν, μιλάει γιά τήν ἀπόθεσι τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας, πού φέρνουμε ἐπάνω μας, καί γιά τήν ἔνδυσι τοῦ νέου κατά Θεόν ἀνθρώπου, τοῦ ἀναγεννημένου καί ἀνακαινισμένου πνευματικά ἀπό τό ἅγιο Βάπτισμα καί τά λοιπά ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

          Ἄς ἀκούσωμε τό ἱερό κείμενο τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος, μεταφρασμένο στήν ἁπλῆ γλῶσσα. Διαβάζουμε λίγους στίχους πού προηγοῦνται γιά νά ἔχωμε μιά πιό ὁλοκληρωμένη ἰδέα.

          «Ἀφοῦ, λοιπόν, ἀδελφοί μου ἀναστηθήκατε μαζί μέ τόν Χριστό, νά ἐπιδιώκετε τά ἀγαθά πού βρίσκονται στόν οὐρανό, ἐκεῖ πού κάθεται ὁ Χριστός στά δεξιά τοῦ Θεοῦ. Οἱ σκέψεις σας νά εἶναι στραμμένες πρός αὐτά καί ὄχι πρός τά γήϊνα πράγματα. Γιατί πεθάνατε, ὡς πρός τήν ἁμαρτία, μαζί μέ τόν Χριστό καί ἡ ζωή σας, ἡ πνευματική σας ζωή, εἶναι κρυμμένη μαζί μέ τόν Χριστό στόν Θεό.

          »Ὄταν ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή μας, φανερωθῆ, τότε κι ἐσεῖς θά φανερωθῆτε μαζί του δοξασμένοι στήν παρουσία του. Ἀπονεκρῶστε, λοιπόν, ὅ,τι σᾶς συνδέει μέ τό ἁμαρτωλό παρελθόν : Τήν πορνεία, τήν ἠθική ἀκαθαρσία, τό πάθος, τήν κακή ἐπιθυμία καί τήν πλεονεξία, πού εἶναι εἰδωλολατρία. Γιά ὅλα αὐτά ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ πάνω σ' ἐκείνους πού δέν θέλουν νά πιστεύσουν.

          »Σ' αὐτούς ἀνήκατε ἄλλοτε κι ἐσεῖς, ὅταν αὐτά τά πάθη δυνάστευαν τή ζωή σας. Τώρα, ὅμως, πετάξτε τα ὅλα αὐτά ἀπό πάνω σας : Τήν ὀργή, τόν θυμό, τήν πονηρία, τήν κακολογία καί τήν αἰσχρολογία. Μή λέτε ψέματα ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἀφοῦ βγάλατε ἀπό πάνω σας τόν παλιό ἁμαρτωλό ἑαυτό σας μέ τίς συνήθειές του. Τώρα πιά ἔχετε ντυθῆ τόν καινούργιο ἄνθρωπο, πού ἀνανεώνεται συνεχῶς σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ του, ὥστε μέ τή νέα ζωή του νά φθάση στήν τέλεια γνώση τοῦ Θεοῦ.

          »Σ'αὐτή τή νέα κατάστασι δέν ὑπάρχουν πιά ἐθνικοί καί Ἰουδαῖοι, περιτμημένοι καί ἀπερίτμητοι, βάρβαροι, Σκύθες, δοῦλοι, ἐλεύθεροι. Ὅλα εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί ὅλα τά διέπει ὁ Χριστός».

          Ἔτσι, στό Ἀποστολικό αὐτό Ἀνάγνωσμα, εἴδαμε τό παλιό καί τό νέο. Τήν ἀφόρητη κατάστασι καί τήν ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τό ἕνα μέρος, καί τήν χαριτωμένη καί εὐλογημένη κατάστασι, πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο ἡ Θεία Χάρις καί ἡ ἁγιασμένη ἀτμόσφαιρά της, ἀπό τό ἄλλο.

          Ὁ ἀγώνας, ὁ ἰσόβιος ἀγώνας τοῦ πιστοῦ εἶναι νά ἀποβάλη ἀπό τή ζωή καί τήν ὕπαρξί του τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου καί νά διαποτισθῆ ἀπό τό πνευματικό νέκταρ τῆς Θείας Χάριτος μέ τήν θεοφιλῆ προσευχή καί τήν συνειδητή δροσιά καί τόν ἁγιασμό τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι' αὐτό, ἄλλωστε, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Γιά νά μᾶς χαρίση τήν πνευματική ἀναγέννησι, τήν ἀπολύτρωσι καί τή σωτηρία.Γένοιτο.-

† Κ.Σ.


Εκτύπωση   Email