ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (23-12-2012)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
(23-12-2012)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σπήλαιον εὐτρεπίζου, ἡ Ἁμνάς γάρ ἥκει, ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν» 

          Ἡ Κυριακή πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη ὅλων ἐκείνων, ὅσοι εὐαρέστησαν τόν Θεό ἀπό τόν Προπάτορα Ἀδάμ μέχρι τόν μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἰωσήφ. Αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μέ λόγους ἤ πράξεις προανήγγειλαν τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ὁμοίως ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν ἁγίων Προφητῶν καί Προφητίδων, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Προφήτου Δανιήλ (560 π.Χ.) καί τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων.

          Ρίχνοντας ἕνα βλέμμα σέ ὅσους ἀνήκουν κατά σάρκα στό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Χριστοῦ, θά ξεχωρίσωμε ὡρισμένα πρόσωπα, πού προτυπώνουν ἤ ὁμιλοῦν καί προφητεύουν γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία Χριστοῦ.

          Ὁ Ἀδάμ, παρ' ὅτι μέ τήν παρακοή του ἔχασε τόν Παράδεισο, δέν ἔχασε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Τοῦ ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μας καί τόν ἐλύτρωσε ἀπό τόν ᾍδη διά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Δευτέρου Ἀδάμ. Ὁ δίκαιος Ἄβελ, υἱός τοῦ Ἀδάμ, ὑπῆρξε ἡ πρώτη προτύπωσις τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δίκαιος Νῶε, ἄλλος φύλακας καί προστάτης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὅπως ὁ ἐπερχόμενος Σωτήρας Μεσσίας Χριστός, διαλέχθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά διαφυλάξη στήν κιβωτό ἀπό τόν κατακλυσμό τό ἀνθρώπινο γένος καί τό ζωϊκό βασίλειο, προτυπώνοντας ἔτσι τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ δίκαιος Πατριάρχης Ἀβραάμ γιά τήν μεγάλη του πίστι δέχθηκε τήν ὑπόσχεσι καί ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ ὅτι θά ἀναδείξη αὐτόν καί τούς ἀπογόνους του μεγάλο ἔθνος, θά τόν εὐλογήση καί θά μεγαλύνη τό ὄνομά του,  καί θά εἶναι πάντοτε εὐλογημένος. Ἔτσι ἔγινε ὄχι μόνο κατά σάρκα πρόγονος τῶν Ἑβραίων, ἀλλά κυρίως πατέρας ὅλων ὅσοι σώζονται μέ τήν πίστι.

          Ὁ Ἰσαάκ, γυιός τοῦ Ἀβραάμ, μέ τό νά ὁδηγηθῆ ἀπό τόν πατέρα του γιά νά θυσιασθῆ, προτύπωσε μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἑκούσια θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου γιά τήν σωτηρία μας. Ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ, ἄνθρωπος ἀρετῆς, εἶδε σέ ἐνύπνιο μία κλίμακα ἀπό τή γῆ ὡς τόν οὐρανό, πού ἦταν προτύπωσις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διά τῆς ὁποίας κατέβηκε στή γῆ ὁ Θεός γιά νά ζήση ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Ὁ Ἰωσήφ, υἱός τοῦ Ἰακώβ, ἁγνός καί δίκαιος, ἦταν προτύπωσις τοῦ Χριστοῦ καθώς πωλήθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς του, πού τόν φθονοῦσαν, σκλάβος στήν Αἴγυπτο. Ὁ Ἰεσσαί ἦταν πατέρας τοῦ βασιλέα Δαυΐδ, καί πρόγονος τοῦ Βασιλέα τῶν βασιλευόντων Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γεννήθηκε στή Βηθλεέμ. Ὁ βασιλεύς Δαυΐδ ἦταν πρᾶος, δίκαιος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ σέ ὅλη του τή ζωή. Ἀνήγγειλε καί προετοίμασε τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, ὁ ὁποῖος ἦταν ταυτόχρονα υἱός καί Κύριος Δαυΐδ, κατά τήν μαρτυρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

          Ὁ Ζοροβάβελ, ἔχοντας καταγωγή ταυτόχρονα βασιλική καί ἱερατική, προτύπωσε τόν Μεσσία Χριστό ἐπιστρέφοντας τόν λαό του ἀπό τή Βαβυλώνα στήν Ἱερουσαλήμ καί ἀνοικοδομώντας τόν Ναό πού εἶχε καῆ.

          Ὁ Μελχισεδέκ Βασιλεύς τοῦ Σαλήμ καί ἱερεύς τοῦ Ὑψίστου ἐστάλη ἀπό τόν Θεό στόν Ἀβραάμ σάν προτύπωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Βασιλέως καί Ἀρχιερέως τῆς Νέας Διαθήκης. Προσέφερε τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, σύμβολα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί εὐλόγησε τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ.

          Ὁ δίκαιος Ἰώβ μέ τήν πίστι καί τήν καρτερικότητά του στίς συμφορές προτύπωσε τό Πάθος τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος ὑπέστη τόν σταυρικό θάνατο γιά τή σωτηρία μας.

          Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς, πού, ἐνῶ πολεμοῦσε στήν ἔρημο ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ τούς Ἀμαληκίτες, ἀνέβηκε στό ὄρος γιά νά προσευχηθῆ γιά τόν λαό του μέ ἁπλωμένα τά χέρια σέ σχῆμα σταυροῦ, προτύπωνε ἔτσι τό σωτηριῶδες Πάθος τοῦ Κυρίου.

          Ὁ δίκαιος Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ὄχι μόνο μέ τό ὄνομά του, ἀλλά καί μέ τούς νικηφόρους πολέμους του προτύπωσε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὡδήγησε τόν λαό τῶν Ἑβραίων στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ὅπως ὁ Χριστός ἄνοιξε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν πύλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

          Ὁ Προφήτης Δανιήλ ἑρμήνευσε τούς θείους χρησμούς καί προανήγγειλε τίς δύο ἐλεύσεις τοῦ Μεσσία στόν κόσμο, τήν ἔνσαρκη παρουσία καί τήν Β' παρουσία.

          Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες, ἀφοῦ διαφυλάχθηκαν μέσα στήν κάμινο τῆς Βαβυλώνας ἀβλαβεῖς, προτύπωσαν ἔτσι τήν Γέννησι τοῦ Μεσσία ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.

          Αὐτοί οἱ ἅγιοι καί δίκαιοι ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,  μαζί μέ πολλούς ἄλλους, ἀποτελοῦν τούς κατά σάρκα Προπάτορες τοῦ Κυρίου, πού προετοίμασαν τόν ἐρχομό του στόν κόσμο καί τιμῶνται γι' αὐτό.

          Ἡ ἀναφορά στό κατά σάρκα γενεαλογικό δένδρο τοῦ Χριστοῦ δείχνει ὅτι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ἦταν ἕνα ἱστορικό πρόσωπο. Ἦλθε στόν κόσμο σέ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γιά νά σώσῃ καί νά λυτρώσῃ τόν κόσμο καί τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου, ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν φθορά καί τόν θάνατο. Οἱ ἅγιοι Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί ἰδιαίτερα ὁ μεγαλοφωνότατος τῶν Προφητῶν, ὁ Ἡσαΐας, πού ὀνομάζεται καί ὁ πέμπτος Εὐαγγελιστής, προφήτευσαν τόν ἐρχομό τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ, τήν γέννησί Του ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, τά ἅγια Πάθη Του καί ὁλόκληρο τό ἀπολυτρωτικό καί σωτήριο ἔργο Του.

          Ἄς τόν ὑποδεχθοῦμε ἁπλᾶ καί ταπεινά, μέ καθαρή καί μετανοημένη καρδιά καί κυρίως μέ πολλή εὐλάβεια καί θερμή ἀγάπη στή φάτνη τῆς ὑπάρξεώς μας. Γένοιτο.

† Κ.Σ.

 

  

 

 


Εκτύπωση   Email